KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN. V. KOSSUTH LAJOS KORMÁNYZÓELNÖKI IRATAI 1849 ÁPRILIS 15. – AUGUSZTUS 15.

Teljes szövegű keresés

KOSSUTH LAJOS 1848/49-BEN. V.
KOSSUTH LAJOS KORMÁNYZÓELNÖKI IRATAI
1849 ÁPRILIS 15. – AUGUSZTUS 15.

 

ELŐSZÓ 1. Debrecen, 1849 április 15. Kossuth utasítása Boczkó Dániel békési és aradi kormánybiztosnak: a nemzetgyűlés határozata alapj... 2. Debrecen, 1849 április 16. A Közlöny tudósítása a függetlenség kikiállításának ápr. 15-i debreceni ünnepségeiről és Kossuth ... 3. Debrecen, 1849 április 16. Kossuth levele Görgeyhez: felajánlja neki a hadügyminiszteri tárcát, értesiti Stein Miksa ezredes... 4. Debrecen, 1849 április 16. Kossuth felajánlja Batthyány Kázmérnak a külügyminiszteri tárcát. 5. Debrecen, 1849 április 16. Kossuth felajánlja Szemerének a belügyminiszteri tárcát. 6. Debrecen, 1849 április 16. Kossuth rendelete Batta Sámuel pestmegyei teljhatalmú biztoshoz: a nemzetgyűlés határozata értelm... 7. Debrecen, 1849 április 16. Kossuth intézkedése az országos főápolónői tisztség létesítésével kapcsolatban. 8. Debrecen, 1849. április 16. Rendelet a Közlönyben a Nemegyey Bódog őrnagy ellen indított vizsgálat lefolytatásáhhoz összegyű... 9. Debrecen, 1849. április 16. Kossuth és az OHB fontosabb intézkedései április 16-áról. 10. Debrecen, 1849. április 17. Kossuth rendelete a Közlönyben Gaál Ede fejérmegyei császári biztos hazaárulóvá nyilvánításáról. 11. Debrecen, 1849 április 17. Kossuth értesítése Görgeyhez a hamisított töltények ügyében elrendelt vizsgálat eredményéről. 12. Debrecen, 1849 április 17. Egyéb fontosabb kormányzói rendeletek április 17-éről. 13. Debrecen, 1849 április 18. Kossuth levele Görgeyhez a hadügyminisztérium átvételéről és Vetter fővezérségének kérdéséről. 14. Debrecen, 1849. április 18. Kossuth meghívja Vukovics Sebő országos biztost az új minisztériumba és figyelmezteti, hogy a f... 15. Debrecen, 1849 április 18. Kossuth intézkedései Haczell Márton kormánybiztosi kinevezésével kapcsolatban. 16. Debrecen, 1849 április 18. Kossuth utasítása Csányi László erdélyi országos főbiztoshoz a szatmári állami gabonavásárlásokk... 17. Debrecen, 1849 április 18. Kossuth válasza Kosztolányi Móric komáromi seregparancsnok levelére: biztosítja változatlan biza... 18. Debrecen, 1849 április 18. Kosuth felhatalmazása Stein Miksa ezredesnek a gyulafehérvári és általában az erdélyi erődítési ... 19. Debrecen, 1849 április 18. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 18-áról. 20. Debrecen, 1849 április 18. Nyáry Pál levele Kossuthhoz a távollévő felsőházi tagok igazolása tárgyában. 21. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth kísérőlevele a Függetlenségi Nyilatkozathoz a kormánybiztosok, főispánok, főkapitányok, ... 22. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth kinevezi Dembinskit a Galíciával szomszédos megyékben levő csapatokból létesítendő önáll... 23. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth nagy fontosságú rendelete az úrbéri földesúri visszaélések megszüntetéséről, az úrbéri é... 24. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth közli Nagy József szatmári kormánybiztossal az úrbéri kérdésen kiadott rendelet főbb pon... 25. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth levele Szemeréhez: sietteti, foglalja el mielőbb helyét az új minisztériumban. 26. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth levele Görgeyhez a hadifoglyokkal való bánásmódról és a sereg anyagi szükségleteiről. 27. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth intézkedései az árulók lefoglalt vagyonának kezeléséről. 28. Debrecen, 1849 április 19. (?) Kossuth levele Madarász Lászlóhoz: kéri, ne hagyja el Debrecent a Zichy-ékszerek ügyében kik... 29. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth rendelete Ormai Norbert ezredeshez: szabályozza az általa alakított és alakítandó vadász... 30. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth rendeletei a hadügyminisztériumhoz ápr. 19-éről. 31. Debrecen, 1849 április 19. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 19-éről. 32. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth körlevélben jelenti be a törvényhatóságoknak és a seregvezéreknek, hogy a nemzetgyűlés k... 33. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth levele Louis Napoleonhoz,* a francia köztársaság elnökéhez: értesíti a függetlenség kimo... 34. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth kezdeményezései a velencei köztársasággal való kapcsolatok felvételére. 35. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth kiáltványa az olasz földön harcoló császári sereg magyar katonához: tudatja velük a függ... 36. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth levele a hadügyminiszterhez: kéri a Pulszky által Magyarországra küldött Browne Fr. W. k... 37. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth levele Csányi László erdélyi országos biztoshoz: meghívja az új minisztériumba közlekedé... 38. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth levele Batthyány Kázmérhoz: adja át hivatalát Haczell Mártonnak és foglalja el mielőbb a... 39. Debrecen, 1849 április 20. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 20-áról. 40. Debrecen, 1849 április 21. Kossuth intézkedései az Ormai Norbert által felállított vadászezredekkel kapcsolatban. 41. Debrecen, 1849 április 21. Kossuth intézkedései Dembinski seregének megszerzésével kapcsolatban. 42. Debrecen, 1849 április 21. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 21-éről. 43. Debrecen, 1849 április 22. Kossuth felszólalása a képviselőház ülésén: törvényjavaslatot nyujt be a hadsereg 50 000 fővel v... 44. Debrecen, 1849 április 22. Kossuth rendelete a Windischgrätz által a magyar állam jövedelmére kibocsátott kincstári jegyek ... 45. Debrecen, 1849. április 22. Kossuth rendelete a pénzügyminisztériumhoz Bikkessy Alajos vezérkari ezredes nyugati diplomácia... 46. Debrecen, 1849 április 22. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 22-éről. 47. Debrecen, 1849 április 23. Kossuth Görgeyhez: a hadsereg aprópénzzel való ellátása a fővárosba való visszaköltözésig megold... 48. Debrecen, 1849 április 23. Kossuth válasza Ludvigh János levelére; hogyan fogadta a főhadsereg parancsnoki kara a független... 49. Debrecen, 1849 április 23. Kossuth levele Bemhez: dorgálja a só árának leszállításáért, helytelen és inkább káros, mint has... 50. Debrecen, 1849 április 23. Kossuth kinevezi Török Gábort, az aradi hadtest élelmezési biztosát Krassó, Temes, Torontál megy... 51. Debrecen, 1849 április 23. Kossuth utasítása Lahner tábornok fegyvergyártási felügyelőhöz: az elkészült fegyvereket Debrece... 52. Debrecen, 1849. április 23. Kossuth nyílt rendelete Mandl Mihály honvédszázadosnak, az Eszék feladásakor felbomlott honvédz... 53. Debrecen, 1849. április 23. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 23-áról. 54. Debrecen, 1849 április 24. Kossuth tudósítása a Közlönyben Lugosnak Bem által történt elfoglalásáról és a honvédsereg nagys... 55. Debrecen, 1849 április 24. Kossuth értesíti Szeles Lajos volt solti kormánybiztost, hogy kifogásolható működése miatt vizsg... 56. Debrecen, 1849 április 24. Kossuth értesíti Görgeyt, hogy az Inkey Ede őrnagy elleni vészbírósági eljárást nem halaszthatja... 57. Debrecen, 1849 április 24. Kossuth utasítja a pénzügyminisztériumot, hogy Browne őrnagy és Bratich János diplomáciai küldet... 58. Debrecen, 1849 április 24. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 24-éről. 59. Debrecen, 1849 április 25. A képviselőház ülésén felolvassák Kossuth levelét az új sikerekről és az északkeleti betörések e... 60. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth közzéteszi Asbóth ezredes jelentését Pestnek az ellenséges csapatok által történt kiürít... 61. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth kinevezi Iványi Dániel képviselőt a felszabadult Budapest teljhatalmú kormánybiztosává. 62. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth utasítása az igazságügyminisztériumhoz: az alája tartozó hivatalok nyilatkoztassák ki hó... 63. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth levele Bemhez: értesíti a nagysallói és podheringi győzelemről, véleményét kéri egy eset... 64. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth a Vécsey-féle 5. (aradi) hadtestet átmenetileg Bem főparancsnoksága alá helyezi. 65. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth levelei Dembinski altábornagyhoz ápr. 25-éről. 66. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth levele Szemeréhez: az általa előterjesztett közigazgatási kérdéseket akkor lehetne a leg... 67. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth rendelete Batta Sámuel pestemgyei kormánybiztoshoz: tartson vizsgálatot a Szeles Lajos s... 68. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth utasítása Török Gábor kormánybiztoshoz a Krassó megye újjászervezésénél szem előtt tarta... 69. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth utasítása Boronkay Albert zemplénmegyei kormánybiztoshoz az újoncozás szempontjairól és ... 70. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth rendelete a hazaárulás miatt elkobzott vagyonok körüli eljárás tárgyában. 71. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth intézkedései a lőszergyártás fokozására. 72. Debrecen, 1849 április 25. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 25-éről. 73. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth beszámol a képviselőház előtt a sikeres hadműveletekről és fokozott erőfeszítésekre hívj... 74. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth ügyvivői megbízólevele Bratich János részére* a velencei köztársasághoz; Bratich feladat... 75. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth megbízza Drágos János képviselőt az erdélyi felkelt románság vezetőivel való tárgyalássa... 76. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth kinevezi Fiáth Istvánt és Batthyány Istvánt Tolna, ill. Fejér megye kormánybiztosává és ... 77. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth rendeletei a biharmegyei szabadcsapatok katonai hatóságok alá rendeléséről. 78. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth további intézkedései a Csutak Kálmán zarándmegyei katonai parancsnok és Sántha György ko... 79. Debrecen, 1849 április 26. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 26-áról. 80. Debrecen, 1849 április 27. Kossuth rendelete Csányi László erdélyi országos biztoshoz: orvosolja a székelyek sérelmeit, ves... 81. Debrecen, 1849 április 27. Kossuth utasításai Luzsénszky Pálhoz, a Dembinski-féle sereg kormánybiztosához. 82. Debrecen, 1849 április 27. Kossuth segédtisztje, Raksányi Imre őrnagy értesíti Dembinskit a seregéhez küldött lőszermennyis... 83. Debrecen, 1849 április 27. Kossuth intézkedései a hadsereg felszerelésének, fegyver- és lőszerellátásának megjavítására. 84. Debrecen, 1849 április 27. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései ápr. 27-éről. 85 Debrecen, 1849 április 28. Kossuth nyílt rendeletei Lukács Sándor hadfelszerelési kormánybiztoshoz az országban található, h... 86. Debrecen, 1849 április 28. Kossuth rendelete a salétromtermelés fejlesztésére. 87. Debrecen, 1849 április 28. Kossuth levele Görgeyhez Aulich hadtestének feladatairól és az északkeleti katonai helyzetről.* 88. Debrecen, 1849 április 28. Kossuth levele Dembinskihez: először a betört ellenséges seregeket kell megverni s csak azután l... 89. Debrecen, 1849 április 28. Kossuth megbízza Beniczky Lajos alezredest, hogy mint Zólyom megye és a bányavárosok kormánybizt... 90. Debrecen, 1849 április 28. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 28-áról. 91. Debrecen, 1849 ápriis 29. Kossuth felszólítja Szemere Bertalant, hogy a minisztérium megalakítására mielőbb jöjjön Debrecenbe. 92. Debrecen, 1849 április 29. Kossuth levele Görgeyhez: szerencsekivánatait fejezi ki az esztergomi és komáromi győzelmekért é... 93. Debrecen, 1849 április 29. Kossuth levele Mészáros hadügyminiszterhez a Komáromba bejutott két tiszt kitüntetése ügyében. 94. Debrecen, 1849 április 29. Kossuth utasítása Irányi Dániel pesti kormánybiztosnak: járjon el szigorúan a Pesti Fegyvergyár ... 95. Debrecen, 1849 április 29. Kossuth egyéb fontosabb intézkedései április 29-éről. 96. Debrecen, 1849 április 30. Kossuth levele Szemeréhez a kormányzói jogkör körülhatárolásáról. 97. Debrecen, 1849 április 30. Kossuth nyilt rendelete Szokolóczy őrnagy szekerészeti felügyelőnek a nagyváradi tüzérségi főpar... 98. Debrecen, 1849 április 30. Kossuth a nemzetőrség fegyvereinek beszolgáltatására hívja fel Debrecen város közönségét. 99. Debrecen, 1849 május 1. Kossuth a távozó Csányi László helyébe Szentiványi Károly gömöri főispánt nevezi ki erdélyi teljhat...

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT