97. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth válasza Szemere január 19-i levelére és intézkedései a levélben foglaltakkal kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

97.
Debrecen, 1849 január 21.
Kossuth válasza Szemere január 19-i levelére és intézkedései a levélben foglaltakkal kapcsolatban.
Szemere jan. 19-i, Miskolcon kelt levelében jelentette, hogy Dembinski lengyel tábornokot előző nap Debrecenbe küldte*; beküldte Schlicknek egy proklamációját s jelentette, hogy Görgeyhez futárt küldött és felszólította a Schlick bekerítésére és megsemmisítésére irányuló mozdulatok tételére; puskaműveseket kért, gyutacsot, lőkupakot, puskaport, panaszkodott Flór Ferenc törzsorvosra, Friwisz Ferenc tüzérkapitányra, a zempléni alispánra; jelentette, hogy haditörvényszékeket állított fel, erélyt, szigorúságot követelt, stb. Kossuth pontonként válaszolt a levélben foglaltakra:
Dembinski Henrik tábornok, az 1831. évi lengyel felkelés egyik hőse, Párisban élt emigrációban, ott léptek vele érintkezésbe a magyar kormány megbízottai s Teleki László még decemberben megállapodott vele, hogy Magyarországra jön, harcolni az osztrák önkényuralom ellen. (Magyarországi működésére l. emlékiratait, Danzer, A. F. Dembinski in Ungarn. Nach den hinterlassenen Papieren des Generals. Wien, 1873. I–II. Bd. Megjelent magyar nyelven is.)
Szemere Bertalan felsőmagyarországi teljhatalmú Országos Biztos úrnak!
Január 19-kéről kelt becses levelére pontonként válaszolok:
1. Dembinszky megjött, holnap megyen Szolnok felé. Inspiciálja Perczel és Répássy seregét, tájékozza magát a körülmények iránt, s az egyesült tiszai seregek vezényletével fog megbízatni.
Perczel ma nyomul előre Szolnok felé, hol Ottinger van 1500 lovassal s 12 ágyúval. Perczel a legbecsületesebb hazafiak egyike. Ő a táborvezérkari főnök (Vetter) utasításait lekiismeretes hűséggel teljesíti. – Isten adná, hogy minden tábornokunk illyen volna. Ő örömest is fogja magát tapasztalt vezérnek alárendelni; hagy Görgeynek nem, az természetes.
2. Schlick proclamatiójának sikere ellen a golyó helyesen alkalmaztatott. – Jó volna egy hasonló proclamatióval felelni neki.*
A Schlick-féle proklamáció egy röpcédula volt, amely azzal csábította átállásra a magyar katonákat, hogy aki a cédulával a kezében fegyverével és lovával átmegy a császáriakhoz, semmi bántódása nem lesz. Szemere közölte levelében, hogy két huszár ennek alapján át akart szökni s ő főbelövette őket.
3. Görgey innen már három parancsot kapott, hogy a sereget hozza vissza s egy részével Kassának tartson. Válasza még nem jött. Ez emberrel nagy leszámolni valója lesz a nemzetnek, hacsak mysticus kalandjárásának valamelly váratlan nagy eredményével nem lep meg.
Pénzt többet elvitt magával 100,000 ftnál, s újra kapott 100,000 ftot, abban hát nincs fogyatkozása – de élelemben lehetetlen hogy ne legyen, s aztán munitiot, ruházatot mikint kapjon, midőn magát a kormánytól illy botorul elszakítá, a helyett, hogy erőt concentrált volna. Ha az ő serege itt volna, egy hét alatt Pesten volnánk. De ne desperáljunk. Él Isten, van igazság.
4. Fegyvergyárunk Nagyváradon van, de itt tartánk egy puskás műhelyet, megigazíthatjuk mind a mi fegyvert küld ön. Debreczen helyzete nem bizonytalan. Itt a nép lelkesedve van. 24 óra alatt 8000 ember állott ki e földet védeni, megesküdvén a szent Istenre, hogy a ki megszalad, annak javai felosztatnak.*
Ez jan. 18-án történt, amikor Kossuth szemlét tartott mintegy 8000 főnyi debreceni népfelkelő előtt és beszédet intézett hozzájuk. (A szemléről részletes tudósítást közöl a Közlöny jan. 19-i száma.)
Örökké visszavonulást hall Ön? fájdalom, Görgey örökös visszavonulása hozta bajba a hazát. De most az egyszer nincs visszavonulás. Perczel és Bem előre mennek, reménylem, nem sokára Önök is. Reménylem, mindnyájan előre megyünk.
Túl a Dunán a nép hangulata igen jó. Nemegyei a Bakonyban tartja magát. Eszék is jól áll. Pétervárad biztosítva van. Arad vára egy hét alatt ostromoltatik. Eszterházy tábornok lemondott (szégyen gyalázat)*, a bácsi sereg jő felfelé, Nádossy, Lenkey vezetik fel: a bánátit Damianich fel Aradnak.
Eszterházy lemondására l. alább a 102. sz. aktát, 187. s köv. l.
5 Lőkupakot, gyutacsot már holnap után készítünk, naponkint per 40,000. Puskaporban jó készletünk van. Csináltatunk Nagybányán. Golyókat több helyen. De kardot, kardot! 4000–5000 kell huszár újonczainknak. Bem pedig 20,000-et kér. Vas, aczél hadi szerek kiállítására használja fel Ön Diósgyőrt, Gömört, Meczenseifot.
6. A hadügyminister utasíttatott, hogy törzsorvost küldjön; azt mondja, hogy már megtevé.*
Szemere panaszkodott, hogy a hadügyminisztérium által hozzá rendélt Flór törzsorvos nem jelentkezett. Panaszára s Kossuth közbelépésére a hadügyminisztérium Garay János pesti gyakorló orvost küldte a miskolci táborba, (L. OHB 1849: 851.)
7. Jó tüzértisztekben nagy hiányunk van. Fribisz(!) ha vagy gyáva, vagy áruló, miért nem bánnak vele, mint gyávával vagy árulóval kell.* Inkább senki, mint illyen. Csak van tehát egy jó tűzmesterök?
Friwisz Ferenc tűzérszázados, a miskolci sereg tüzérparancsnoka a tokaji híd indokolatlan felégetésével vonta magára Szemere haragját; vádjait ellene az eljárás során márc. 27-i felterjesztésében foglalta össze. (A felterjesztést l. O. Lt. Hadügymin. Igazságügyi oszt. 1849: 1183. sz.)
8. A zempléni volt alispán és főjegyző investigatio alatt maradva, haza utaztak; de nem felmentve. Investigáltatni kell, mert ők minden hibát Boronkay biztosra hárítottak. Andrássy főispán volt volna kiküldve december utolsó napjaiban az investigatiora; de nem tudjuk hová lett. Ha egy hét alatt helyt nem áll, más bízatik meg, s az investigatio nyomán a vádlottak hadi törvényszék elibe állíttatnak.*
Szemere még dec. 23-án jelentette Kossuthnak, hogy Kazinczy András zemplénmegyei alispánt és Lehoczky László főjegyzőt elmozdította állásukból, mert Schlick felhívását a megyegyűlésen tárgyalás alá vették. (Az ügy további fejleményeinek összefoglalását l. az OHB ápr. 8-i intézkedésénél.)
A magyar forradalomról!! és a forradalmi kormányról!! íveket lehetne elmélkedni. De legyen személyekben hiba, legyen a szerkezetben, – könnyebb mondani s bírálni, mint az akaratnak sikert teremteni. Én legalább nem vagyok képes keresztül törni e részben. Egyes biztos a kezeibe tett teljhatalommal lehet körében dictaturai hatású, a mellett, hogy a nevet mellőzi. De bizottmányi kormány collegalitásában és szemközt az országgyűlés nagyon csodálatos irányú censurális susceptibilitásaival nem.
Rosszul van – de így van. Egy győzelem ezen sokat változtatna.*
Szemere azt kifogásolta a zempléni főispán esetével kapcsolatban, hogy bár forradalom van, a kormány nem viseli forradalmilag magát s kívüle más »még csak hivatalból sem tett le senkit, halállal annyi bűnös közül egy sem lakolt«. Közölte, hogy haditörvényszéket állított fel s kihirdette az ostromállapotot. Az erről szóló nyomtatott rendeletet mellékelte leveléhez.
9. A hadi törvényszék felállítása helyeseltetik.
10. B. Fahnenberg iránt azt válaszolá requisitiomra a hadügyminister, hogy releváltatni kellett volna betegségét – igaz-e hogy beteg s az ez iránt bizonyítványt elküldeni. Mert ha csakugyan beteg, e miatt nem lehet elkergetni.*
Erre az esetre l. alább a hadügyminisztériumhoz intézett átiratot.
11. Hadi törvények példánya küldetik.
12. Húsz példány Közlöny küldetik.
13. A Don Miguel osztály bünös tisztje még meg nem érkezett. Ha megjő, példásan fog büntettetni.*
A Don Miguel-ezred egy zászlóalja Nagybecskerekről vonult át január elején Debrecenbe, onnan pedig Miskolcra. Útközben sok panaszra adtak okot. (V. ö. az 57. l. 1. jegyzetével.)
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 770.
Közli Steier L. i. m. 38. s köv. l.
Mellette Szemere Miskolcon jan. 19-én kelt jelentése, (közli Steier L. i. m. 34. s köv. l.) Görgeyhez intézett jan. 17-i levelének másolatával, a haditörvényszéket felállító nyomtatott hirdetményével s a polgári rögtönítélő bíróság szabályait módosító több északi megyéhez és városhoz küldött rendeletének másolatával valamint Schlick Kassán jan. 8-án kelt proklamációjával.
Szemere kéréseinek teljesítése végett Kossuth utasítására Rákóczy János elnöki titkár még aznap az alábbi átiratot intézte a hadügyminisztériumhoz:
Szemere Bertalan felsőmagyarországi teljhatalmú orsz. biztos úr f. hó 19-én kelt hivatalos jelentésében következőkről kér rögtöni intézkedést:
1-ör, Flór törzsorvos sem Miskolczon, sem Egerben nincs, pedig van a két helyen 4000 beteg. Az országos biztosnál magát nem jelenté. Ha itt volta Debreczenben, őt vagy mást a törzsorvosok közül Miskolczra kér küldetni.
2. Fribisz tüzérkapitány még mindig főparancsnok a miskolczi seregnél. Vagy gyáva, félénk, vagy áruló. Az országos biztos az új fővezérnek elősorolta a tényeket, de nincs kivel pótolni.
3-or. Van ott egy B. Fahnenberg, Perczelnek a móri táborából, német. Azt mondja, mostanában kapitánnyá neveztetett, és mivel idegen, az orsz. biztos januári illetményét kifizetteté, meghagyván, hogy tüstént induljon a sereghez Szolnokra. Ott marad napról napra, s midőn sürgettetik az elmenetelre, lábát fájtatja. Olly külföldi élősdire, ki nem használ, nincs szükségünk. Kéri tisztségétől felfüggeszttetni.
4-er. Szüksége van az orsz. biztosnak hadi törvények példányaira.
5-ör. Azon tiszt, ki a Don Miguel osztály gyalázatos botrányos feloszlásának oka és Debreczenbe küldetett, példás büntetést érdemel. Raboltak ezek útközben.
Fenn nevezett országos biztos úr jelentésének többi pontjaira Kormányelnök úr a honvédelmi bizottmány nevében a feleletet elkészítvén, ezt mintegy 2 óra múlva a futár viendi – ennél fogva
meghagyta nekem a tisztelt kormány elnök úr, jelen sorokban tiszteletteljesen felkérni a hadügyministeriumot, hogy a fenebb leírt öt pontra nézve válaszát azonnal adni méltóztassék, miszerint azt a menendő futár a többi hivatalos iratokkal egyetemben többször említett országos biztos Szemere Bertalan úrhoz elvihesse.
Ered. tiszt. O. Lt. Hadügymin. 1849: 1024.
Mellette a hadügyminisztérium rendelkezései Friwisz v. Fribisz százados elleni eljárás ügyében, febr. 1. és 5-ről. Ápr. 6-án a hadügyminisztérium függőben hagyja Friwisz ügyét további bizonyítékok érkezéséig, mert Szemere semmi bizonyítékot sem hozott fel ellene.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT