a) Az aradi tábor parancsnokságának, a fogságba jutott Bernáth Gedeon őrnagy kiszabadításáról:

Teljes szövegű keresés

a) Az aradi tábor parancsnokságának, a fogságba jutott Bernáth Gedeon őrnagy kiszabadításáról:
Miután Bernáth Gedeon bihari nemzetőri őrnagy a becskereki táborból új csapatok alakítása végett Biharba szándékozván utazni, Arad városa környékén az ellenségtől elfogatott volna s mind ez ideig – ámbár szabadon bocsáttatása iránt intézkedések tétettek, a várban le van tartóztatva, annál fogva Bernáth József képviselő úr felhatalmaztatik az orsz. honvédelmi bizottmány által, hogy nevezett Bernáth Gedeon őrnagy szabaddá tétele végett minden olly módokat s eszközöket alkalmazhasson, mellyek a haza érdekével nem ellenkezők.
Ennek folytán oda utasíttatik az aradi tábor parancsnoksága, hogy Bernáth József képviselő úrnak czélja kivitelére, főlég ha az kicserélés útján történhetnék meg, segédkezet nyújtson.
Egyszersmind megbízatik e rendeletnél fogva többszer említett képviselő úr, hogy Aradra menet, útjában a nép lelkesítése s kitűrő hazafiságra buzdítása érdekében erélyesen közre munkáljon, miért is az illető hatóságok elől járóságai őt mint e czélra megbizottat tekintendvén, közremunkálását szokott buzgalommal támogassák.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 753.
Mellette Beőthy Ödön jan. 15-i jelentése: közli Boros Pál szatmármegyei szolgabírónak a dési ütközet kimenetele ügyében tartott vizsgálatáról szóló jelentését.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT