79. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth válasza a Lahner ezredes által feltett, fegyvergyárral kapcsolatos kérdésekre.

Teljes szövegű keresés

79.
Debrecen, 1849 január 16.
Kossuth válasza a Lahner ezredes által feltett, fegyvergyárral kapcsolatos kérdésekre.
Lahner jan. 15-én Nagyváradon kelt felterjesztésében kérte Kossuthot, hogy a Pestről Debrecenbe, majd Nagyváradra telepített Czigler Sándor »álladalmi fegyvergyártó« fuvarköltségeit téríttesse meg; kérte, hogy a fegyvergyár munkásainak Debrecenben maradt podgyászait küldjék Nagyváradra s egyebek közt azt, hogy a fegyvergyár teendőin túl ne terheljék agyon mindenféle elintéznivalóval. Kossuth válasza:
Ezredes úrnak f. hó 15-én 5. szám alatt kelt jelentésére viszonoztatik:
Mikép Czigler Sándor fegyvergyártó részére mindkét rendbeli követelése a nagyváradi sóhivatalnál utalványoztatott. Kinek részére egyszersmind vissza rekesztetik Madarász László bizottmányi tag úrtól vett utasítása.
A gyárosok podgyászainak felkeresése s elküldése iránti rendelkezésre felhívatott Madarász László biz. tag úr is.
Nagyváradon két kormánybiztos levén, utasítást kér Ön, ügyében mellyikhez folyamodjék? Folyamodjék Ön Hodossy Miklós k. biztoshoz.
Kérdést tesz Ön továbbá, vajjon Debreczenben marad-e és ki a hadminister? Miután Mészáros Lázár úr e napokban Debreczenbe megérkezett, a hadminister nem más, mint ő, kinek eddigi rendeltetése: itt maradni.
Hodossy k. biztos utasítva lőn, hogy hirdettesse ki, miként az olly folyamodások, mellyek ezredes úr köréhez nem tartoznak, illető helyeikre terjesztessenek fel. Egyébiránt eszközölje ezredes úr, hogy legyen Debreczenben is egy olly hivatalnoka, kihez fegyvereit s egyéb szereit utasítsa; valamint a felszerelési bizottmányból is legyen egy más hivatalnoka, ki itt a felszerelés eszközeit kezeli.
Végül ha kész töltényei vannak, küldje Ön azokat sietőleg Debreczenbe.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 540.
Mellette 1. Lahner jelentése, 2. utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz Czigler költségeinek kiutalására, 3. Czigler két számlája, 4. utasítás fogalmazványa a fenti értelemben Madarász Lászlónak és Hodossy Miklós bihari kormánybiztosnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT