74. Debrecen, 1849 január 16. Kossuth válasza Klapka hadfelszerelési és pénzigénylésére.

Teljes szövegű keresés

74.
Debrecen, 1849 január 16.
Kossuth válasza Klapka hadfelszerelési és pénzigénylésére.
Klapka ezredes és seregparancsnok úrnak.*
A fogalmazvány mellett nincs Klapkának egyetlen jelentése sem: az utolsót, amelye Kossuth válaszol, Nyáry Pálnak adták át, a korábbiak felsorolását l. a 139. l.-on; azokon kívül még egy jelentése van ugyancsak jan. 14-éről, ebben két derék zászlóaljat és egy fél üteget kér. (OHB 1849: 465. sz.)
Debreczen Jan. 16-kán 1849
Lehetetlen csodálkozásomat ki nem jelentenem, hogy ezredes úr pár nap óta vette át a felső Tisza vidéki sereg parancsnokságát, s mióta átvette, minden nap kapok egy futárt (mellynek mindenike a statusnak 50–60 ft költségébe kerül) – és egyik futár sem hoz egyebét, mint örökös kérelmet. Egyik futár által harczgyakorlott zászlóaljakat kér ön, és 12 fontos ágyukat, másik által élelmi tárakróli gondoskodást (holott a végett van a tábornál kormánytag és országos biztos Szemere Bertalan úr, hazánk legerélyesebb férfiainak egyike, kit azonban ön semmi iránt meg sem szólít, hanem futárokat küld ide azok végett, mik a kormánybiztos köréhez és hatóságához tartoznak) – harmadik futár ismét mindenféle ruhaneműeket, ezek közt például huszár csizmákat, gyalogsági lábbelit, fehér ruhát, pokróczokat, stb. szóval mind ollyanokat, mik iránt ha Ön magát fenn tisztelt kormánytag és országos biztos úrral kellő érintkezésbe teszi, futárait nem leszen kénytelen ide fárasztani.
Különben is meg kell jegyeznem, mikint Ön, ki hadseregeink dispositiojában legközelebb olly tetemes részt vett, ki azoknak, úgy a kormányzati s hadfolytatási eszközöknek elszállítása iránt a legpositivabb tudomással bir, – ezt mind elfelejtve alig ér fontos és bizalmas rendeltetése helyére, s már csupa merő olly kérésekkel halmozza el a kormányt, mikről saját tapasztalása szerint tudja, hogy olly rögtönös teljesítésök – Debreczenből!! – miszerint minden előkészületek nélkül futárjai csak úgy szedjék fel itt s vigyék magukkal – teljesen lehetetlen.
A ruházati, stb. kellékek legnagyobb része ollyan, mit Miskolczról sokkal könnyebben eszközölt volna Szemere Bertalan úr, ha ezredes parancsnok úr vele magát jó érintkezésbe teszi; azt nem is említve, hogy a miskolczi sereg számára alig van 3 hete, hogy minden kigondolható szükséget fedeztünk, s már ismét kérésekkel kérések után halmoztatunk.
Én ezredes úr iránt nagy bizalommal viseltetem, jele, hogy egy tábor vezérletét bízám reá, de ép ezen bizalom következtében kérem, fejtsen ki egy kis teremtő erőt, kivált miután olly férfiú képviseli táborában a polgári hatalmat, mint Szemere Bertalan úr – s ne növelje Miskolczról is, sőt sokkal könnyebben onnan teljesíthető sürgetésekkel úgy is töméntelen gondjainkat.
Egyébiránt, a mit a ruházatra s apró bankjegyekre nézve tehetünk, azt egy külön levélben ezredes úrral közölni szerencsém van,* s újabban és újabban is Szemere Bertalan úrrali egyetértésre utasítom.
L. alább, az akta végén.
A mi a Tokaj szomszédságábani szabolcsi részekben felállítandó élelmi tartalék tárakat illeti, ezeknek felállítására Bónis Sámuel képviselő urat küldöttem ki,* de valamint neki, úgy nekem is arra van szükségem, hogy tudjam ön seregének létszámát, tudjam mi annak napi szükségléte? s miről és mennyi időre kívánja Ön a gondoskodást.
A Bónis megbizatásáról szóló nyilt rendeletet l. alább, 75/a. sz. alatt, 143. l.
Továbbá tudnom kell, van-e intendanturája, melly a tartalék élelmi tárakbóli részletes kiszolgáltatást kezelendi, ha nincs, Bónis Sámuel úr fog alkalmas egyénről gondoskodni.
Tessék tehát magát Nyiregyházára (hová holnap Bónis úr elutazik) utasítandó levele által vele érintkezésbe tenni.
Ő és Szemere, ha ezredes úr vele jó érintkezésbe teend magát, sok szükségeit fedezendik.
Bárcsak azon hírt vehetném ezredes úrtól, hogy a Szántó felé nyomuló ellenséget visszaverte. Ekkor mindjárt jobban menne a szükségek ellátása.
Isten önnel
a honvédelmi bizottmány elnöke.
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 569.
A levél, amelyre Kossuth a fenti sorokban utalt, a következő volt:
Ön f. h. 15-éről kelt felterjesztése folytán:
Küldetik három száz huszár csizma, ezer bakancs, ezer fehér ruha, száz lópokrócz – a kívánt száz huszárköpönyeg helyett, mivel ez jelenleg nincs ugyanannyi szűr. Ruhazsák nincsen.
Még az apró bankjegyek hiányát bővebben fedezendjük, addig ideiglenesen öt ezer pengő forint küldetik a tábor ellátására apró bankjegyekben.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 569.
Mellékelve mindkét fogalmazvány egykorú német fordítása.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT