a) Görgeynek, Hammerstein seregének készülődéséről és a szükséges ellenintézkedésekről:

Teljes szövegű keresés

a) Görgeynek, Hammerstein seregének készülődéséről és a szükséges ellenintézkedésekről:
Kormányelnök úr a képviselőháznak mai napra hirdetett igen nagy fontosságú ülésébe menni kényteleníttetvén, engem bízott meg Eötvös Tamás kormánybiztosnak másolatban ide melléklett levelét megküldeni s egyszersmind arról értesíteni igen tisztelt fővezér urat, miként ha az ezen levélben foglalt hírek valók lennének, okvetlenül szükséges a fenyegető veszélyek elhárításáról minél gyorsabban gondoskodni.
Tábornok s fővezér úrnak hadseregünk vezérletében kitüntetett eddigi bölcs tapintata és szerencsés sükerrel koszorúzott intézkedései reményleni engedik, hogy ezen újabb betörés ellen is akkép méltóztatik rendelkezni, hogy ezen ellenséges erő mielőbb megtöressék, megsemmisíttessék.
Kormányelnök úr erészben értesíttetni rendelé Bem altábornagy urat is, hogy disponálható hadseregének egyrészével minél gyorsabban szintén e vidék felé induljon, hogy egyesített erővel lehessen majdan működni. Hihető, hogy mikorára Hammerstein serege betörend hazánk földjére, akkorára a komáromi vár is már föl leend mentve az ostromállapottól, és így a fővezér úr parancsai alatt álló seregünknek egyrésze ott nélkülözhetővé válandik, mellyet tehát – közre dolgozva – az új ellenség ellen lehetne fordítani.
Kormányelnök úr czélszerűnek vélné, ha tisztelt fővezér úr akként méltóztatnék intézkedni, hogy – mivel Hammerstein népe leginkább lengyelekből áll – ellenök, a mi zászlónk alatt harczoló lengyel csapatok küldetnének, mi hihetőleg csak jó moralis hatással lehetne az ellen táborára.
S. k. eredeti. O. Lt. Kossuth-Miscellanen 37.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 5563.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT