526. Debrecen, 1849 április 14. Kossuth levele Csányi Lászlónak Drágos János küldetéséről és nyílt rendelete Drágos részére.

Teljes szövegű keresés

526.
Debrecen, 1849 április 14.
Kossuth levele Csányi Lászlónak Drágos János küldetéséről és nyílt rendelete Drágos részére.
A magyarhoni román ajkú clerusnak egyházi ügyeire vonatkozó több rendbeli panaszai voltak, mellyek elintézés végett a kormány elibe lőnek felterjesztve – s mellyek, amíg kiegyenlítve nem lettek, az oláh nép itt-ott mutatkozott nyugtalankodásainak nem kis mértékben szolgáltak gyúanyagul.
Ez ügynek elintézésével s illetőleg az illetőkkeli kölcsönös értekezés nyomán kiegyenlítésével Drágos János képviselő urat bíztuk volt meg*
Drágos korábbi, a görögkeleti klérus panaszaival összefüggő megbizatásaira l. a 292. és 431/e. sz. aktákat, 512. és 735. l.
És a dolog a jenői synoduson mondhatom a legszerencsésebb sikerrel lőn tisztába hozva, a román clerus megnyugtatva, ezáltal maga a nép is lecsöndesítve.* És nem kétlem, miszerint ezen eredménynek hatása a királyhágóntúli rokon népre is ki fog terjedni.
A zsinat tárgyalásaira és a kormányhoz intézett köszönő feliratára l. az 503/c sz. aktát, 846. l.
Erdélyben az oláh ajkú nép maiglan is nyílt lázadásban van.
Őszintén megvallom, mikép szivem vérzik e szerencsétlen népet még tovább is az oszták intriguék eszközeinek tudni.
És vérzik szívem a kénszerűség gondolatánál, miszerint ha e népet felvilágosítani s az igaz s törvényes útra visszatéríteni nem sikerülendene, irányában a fegyver szigorúságát kellend alkalmazni, hogy elvégre legyen rend és béke s Erdély a nemzetnek teljesen biztosítva.
Őszinte óhajtásom tehát, amennyire a nemzet méltóságával megegyeztethető, úgy az emberiség szempontjából, mind a román nép iránti lehető kímélet tekintetéből, s végre saját erőnk s terheink megkímélése végett is az ügyet békés kiegyenlítés útján intézni el.
Mi végre Drágos János képviselő urat küldöm Erdélybe – nyílt rendelettel ellátva, mellyben csak annyi van, miszerint a nevezett képviselő az ottani oláh ajkú nép vezetőivel, tekintélyesebb tagjaival, s ha a körülmények akkint alakulnának, magával a néppel is értekezésbe bocsátkozzék, s őket a békés útra visszavezetni czéljának tekintse; – biztosítandván az illetőket, kikkel érintkezendik, mikép evégett minden bántalomtól mentek lesznek, az értekezés helyére és vissza utaztukban.
Specialis utasítást a kiküldöttnek nem adhattam, mivel akkor a feltételeket előre kellendett meghatároznom, mi a reménylhető sikerre lehetett volna káros.*
Kossuth később Drágos kérésére részletesen is megfogalmazta azokat a szempontokat, melyek alapján Erdély román népe visszatérhet a magyar állam és kormány iránti engedelmességre. Az ápr. 26-án kelt hosszú utasítást másolatban megküldte Csányinak is, aki azt máj. 2-i levelével együtt visszaküldte Kossuthnak. (Csányi levelét és a Drágosnak szóló utasítás másolatát l. OHB 1849: 6576. sz. alatt.)
Bizalommal vagyok, mikép e küldetésnek jó sikere leend.
A lépés eredményétől függ a későbbi intézkedés.
Erről szükséges tudomás – s körülmény szerinti intézkedés végett országos biztos urat értesíteni szükségesnek tartottam.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 5582.
Közli Deák Imre i. m. 348. l.
A Kossuth által emlitett – a román vezetőknek szóló – nyilt rendelet nem ismeretes. Amellett Drágos az alábbi; szokványos nyilt rendeletet kapta:
Nyílt rendelet,
mellynél fogva ezennel hivatalosan bizonyíttatik, hogy Drágos János képviselő úr kormányi megbízással Erdélybe s a részekbe utazik, – s ennél fogva felelet terhe alatt meghagyatik mindazon hatóságoknak, előljáróknak, kormánybiztosoknak s egyes tisztviselőknek, kikkel nevezett képviselő úr ezen utazásában érintkezésbe jövend, hogy őt útjában az ország kormányának megbizatásából utazónak tekintve, ne csak fel ne tartóztassák vagy gátolják, hanem inkább őt minden segédkezésekkel előmozdítani kötelességüknek ismerjék.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel.
O. Lt. OHB 1849: 5582.
Mellette rendelet fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz, hogy utaljon ki Drágos költségeire 1500 forintot.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT