a) Válasz a jegyzői esküszöveg, a törvényszék illetékessége, a szükséges katonai segédlet, a bírák fizetése, a szállások és a biz…

Teljes szövegű keresés

a) Válasz a jegyzői esküszöveg, a törvényszék illetékessége, a szükséges katonai segédlet, a bírák fizetése, a szállások és a bizonyító eljárás tárgyában:
A folyó év, és hó 11-én tartott törvényszéki ülés jegyzőkönyve a honvédelmi bizottmány elé terjesztetvén, s annak pontjaira felvilágosítás és illetve határozat kéretvén, – azokra következő felelet, és felvilágosítás adatik:
Az 1-sőre: Az újont kinevezett jegyző az idezárt esküforma szerént lesz felesketendő.*
A jegyzői esküforma fogalmazványa mellékelve van.
A 2-ikra: Minden honárulási vétekkel vádolt azon egyének, kik a vésztörvény meghozatala óta fogattak el, – ha bár tetteik a törvény keletkeztét megelőzött időkre esnének is – ezen rögtönítélő bíróság eljárása alá tartoznak, – s ép ezért a törvényszéknek nem a tény mikori elkövetése, hanem a befogatás idejét kell mindég szemelőtt tartani: – továbbá
minden honárulási vétek – kövesse azt el bárki – ezen bíróság itélete alá tartozik, ezt a vegyes bíróság eszméje is már magában foglalván: – a katonai haditörvényszék eljárása alá csupán a fegyelmi (disciplinaris) s más ehhez hasonló tárgyak tartoznak. Végre
az ellenség soraiban a haza ellen fegyvert viselő honfiak felett szinte minden különbség nélkül, mindég ezen bíróság ítélend.
A 3-kra: A hadügyministerium utasíttatott, miszerént a törvényszék helyére, a kivégzésekre használandó egy kis garnisont rendeljen.
A 4-kre: A törvényszék tagjai fizetése iránt a pénzügyministerium kellőleg intézkedni fog.
Az 5-kre: Madách Pál közbírónak kinevezése a Közlöny útján közhírré fog tétetni.*
Madách Pál kinevezése megjelent a Közlöny ápr. 17-i számában.
A 6-kra.: A törvényszék polgári tagjai számára szükségelendő szállás iránt azt határozta a honvédelmi bizottmány, hogy a körülmények szerénti áron magának mindenik tag szállást fogadván, azt a törvényszék elnökének jelentse be, aki is erről a kormányt tudósítani fogván, mindenik tagnak szállásbére ki fog fizetettni. Végül
az igazságügyi ministerium oda utasíttatott, hogy a törvényhatóságoknál olly intézkedést tegyen, miszerént a szükségelendő okiratok, és tanuk kihallgatása, – vagy a szükség úgy kívánván – kiállítása iránt is a törvényszék megkeresésére mindenekben segédkezzen, hogy ez által a bíróság, ítéletei meghozatalában, s végrehajtásában a lehetőségig ne hátráltassék.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT