521. Debrecen, 1849 április 13. Kossuth javaslata titkos ülésben Erdély közigazgatási átszervezésével kapcsolatban.

Teljes szövegű keresés

521.
Debrecen, 1849 április 13.
Kossuth javaslata titkos ülésben Erdély közigazgatási átszervezésével kapcsolatban.
Egy erdélyi képviselő, vagy főrend által Szemere belügyminiszterhez 1849 május közepén benyujtott, név és kelet nélküli, Erdély közigazgatási átszervezéséről szóló emlékirat Kossuthnak az alábbi megállapításaiból indul ki:
Kossuth, midőn az april 13-kai titkos gyűlésen a honvédelmi bizottmány megszüntetését és a felelős ministeriumot javasolta,* indítványának támogatására a többek között ezt hozta föl:
V. ö. alább, 524. sz. alatt, az ápr. 14.-i képviselőházi ülés bevezetésével, 872. l.
»Most rendkívüli időben élünk. Rögtöni és kivételes szabályok, s merész eljárás kell, melly a viszonyok apró fontolgatásával nem törődik. – Most az ki Magyarország felelős kormányzó elnöke leend, nem mindig ügyelhet a formákra s tenni fog sokat saját szakálára, utólagos előterjesztés mellett, mit normális körülmények közt a törvényhozás rendes tárgyalása alól kivonni szabad nem lenne. Így p. o. Erdély jelenleg tabula rasa. Ott mindent újra lehet alkotni.* Ott a reorganisatió sikere annál biztosabb, mentől gyorsabb az eljárás. A Királyhágón túli részekben nem parányszerű operátiokra, de Kaiserschnittekre van szükség. – Én Erdélynek reorganisatióját szintén, mind magyarországi lábra állítását kidolgoztatnám, s midőn a munkálat kész, előterjeszteném a törvényhozásnak – miért? Nem azért, hogy részletes vitatkozásokba elegyedjünk, mert ez a czéltól messze elvezetne; hanem egyenesen azért, hogy mondja ki a képviselőház: tetszenek-e egészben véve a szabályok? s helyesli-e vagy rosszalja, hogy bátor voltam saját felelőségemre, Erdélyt reorganisálni és Magyarországba olvasztani.?«
L. erre bővebben Kossuth Csányihoz ápr. 1-én és ápr. 5-én írt leveleinek erre vonatkozó részét, (465. és 488. sz., 783. és 819. l.) valamint a Duschekhez írt ápr. 5-i levelet, 489. sz. alatt, 823. s köv. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT