517. Tiszafüred, 1849 április 12. Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről, Debrecenbe vezető útjáról.

Teljes szövegű keresés

517.
Tiszafüred, 1849 április 12.
Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről, Debrecenbe vezető útjáról.
Görgey Tábornok s Fővezér úrnak!
A hadügyministerium egészségi osztályának főnöke a ·/· másolatban ide zárt felterjesztés mellett küldi hozzám a jelen levelet átadó két orvost a táborba küldés végett.
Levelének másolatát az annak végén foglalt két pont tekintetéből közlöm.*
Flór Ferenc osztályfőnök ápr. 10-i jelentésében arra kérte Kossuthot, utasítsa a fővezér által megbízott törzsorvost, hogy a kórházi szükségletekről az egészségügyi osztályt naponként tudósítsa. Erre, valamint a sírok mélyebb ásatására közvetlenül is felkérték már Görgeyt, de félő, hogy a levél nem érkezik el hozzá.
Gyöngyösre Debreczenből térparancsnokot fogok küldeni – mert transennalis hely, s a mostani nemzetőrparancsnok jó ember, de nem érti e hivatalt.
Nagy Sándor iránti kérdésemre* sürgetőleg kérem a feleletet.
Kossuth ápr. 10-i levelében azt a gondolatot vetette fel Görgeynek, hogy Nagy Sándor Józsefet kellene Erdélybe küldeni a kivonuló Bem helyettesítésére. Görgey ápr. 16-án azt válaszolta, hogy Nagy Sándor nem érez magában »combináló vezéri tehetséget«, de ha rendelik, megy. Görgey szerint Nagy Sándor egészségi állapota rossz és jobban is szeretne maradni. (OHB 1849: 5899. sz.) Nagy Sándor is írt ugyanaznap Kossuthnak s közölte, hogy »a drága haza szent ügyét« mindenütt kész szolgálni. (OHB 1849: 5902. sz.)
A tiszafüredi garnisont átteszem Egerbe – egy egész batallion, de rossz – azonban ha Hammerstein csakugyan bejőne, tán mégsem lesz rossz előre gondoskodnom, hogy vagy 4–5000 emberrel feltartóztathassuk, míg eljövend aki megveri.
Stratimirovics egész felekezetével, kegyre kényre meg akarja magát adni.*
Nem állapítható meg, hogy Kossuth honnan szerezte az értesülést. Kétségtelen, hogy a szerbek hangulatát az oktrojált alkotmány rájuk vonatkozó intézkedései és Perczel sikerei erősen osztrákellenes irányban befolyásolták, ilyen kezdeményezésnek azonban ezekben a hetekben nincs nyoma, sőt Sztratimirovics ezekben a napokban nagy erőfeszítéseket tesz a szerbek ellenállásának fokozására. (V. ö. Thim J. i. m. III. k. 619. s köv. 625. s köv. l.) A márc. elejei békekísérletekre l. a 626. l. 1. jegyzetét.
Mikor mehetek a táborba?*
Kossuth azzal a szándékkal tért vissza Debrecenbe, hogy hamarosan újból a táborba megy, erre azonban nem került sor.
Tiszafüred, april 12/49.
Kossuth Lajos
elnök
S. k. eredeti. O. Lt. Görgey-iratok. 1212. rakt. sz. 275/G.
Mellette Flór Ferenc jelentésének másolata.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT