510. Tiszafüred, 1849 április 10. Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről a Bemnek adott újabb utasításokról.

Teljes szövegű keresés

510.
Tiszafüred, 1849 április 10.
Kossuth levele Görgeyhez Tiszafüredről a Bemnek adott újabb utasításokról.
Épen most vevém Bemnek ·/· alatt ide mellékelt tudósítását* és a ministerium egy értesítését, mellynek másolata ·//· alatt van ide csatolva.
Bem ápr. 6-án kelt jelentéséről van szó, amelyre Kossuth másnap válaszolt. Ennek a jelentésének a szövegét sajnos nem ismerjük, iktatva sincs az OHB iktatókönyvében s nem található a hadseregparancsnokságnak a Hadtörténelmi Levéltárban lévő iratai között sem.
Az elsőből azt fogja kivenni Tábornok úr, hogy Bem holnap (12-kén*) nem csak Szegednél nem, hanem attól még jó távol leend, s így ahhoz, hogy akár Pest alatt megjelenjen, akár a Dunán átkeljen és az ellenségnek Budáróli kimaneuvrirozására segédkezet nyújtson, legalább 14 nap kívántatik. Ezen elkésése következtében, miután Önnek jelen operatióját úgy sem segíthetné elő, de tekintetbe véve még annak szükségét is, hogy Hammerstein ellen* tekintélyesb erő legyen Önnek tábora mögött dispositionkban, oda utasítám Bem altábornagyot,* hogy 7500 emberével, és Vécsey seregeivel a Bánságnak meghódítását vegye czélba, annyival is inkább, mivel ez útját csak nehány nappal fogja késleltetni, melly idő alatt Erdély biztosítására, ennek széleihez közelebb leend, másodszor pedig, mivel Perczel tábornok, mint szinte ma értesülék, a római sánczokat is már bevette, s maholnap a Csajkás kerületet legyőzvén, szinte felfelé fog a Bánságban indulhatni.* És így ennek meghóditása után Perczel, Vécsey és az Erdélyből kijött seregek egyesülve fognának akár Hammerstein ellen, akár más czélra használtathatni.
A levelet Kossuth nyilván este irja, arra számitva, hogy az már csak másnap, a Bemnek irandó levéllel egyidőben kerül elküldésre.
Hammerstein Lwow (Lemberg) felől fenyegető betöréséről Madarász László tudósította Kossuthot, hozzá befutott jelentések alapján. (L. alább az 513/b. sz. aktát, 861. l.)
L. a következő napi keltezésü, Bemhez irt levelet, 514. sz. alatt, 862. l.
L. az OHB jelentését Perczel ujabb győzelméről, 512. sz. alatt, 860. l.
Azon esetre azonban, hogy ha Bem mint írja (utasításom nélkül mert én csak 7500 embert kértem. – Bem kétségkívül igen jeles vezér, de úgy hallom, seregében a legnagyobb rendetlenség uralkodik. Igy alig 2 hete hogy 200,000 pftot küldöttünk neki, azóta Szebentől 180,000 pftot zsarolt, mégis pénzszűkében sínylődik serege –) 14,000 emberrel indult meg, akkép utasítám őt, hogy a bánsági hadjáratra ennek csak felét fordítsa, másik felét pedig Szegedre küldje.
Csányi László és a honv. bizottmány nagyon féltik Erdélyt Oláhországból jövendő invasiotól, melly esetben különösen Czecz ezredest gyengének tartják a vezérségre, illy súllyos körülmények közt.*
Ebből is, valamint a Bem által a szászoktól behajtott összeg emlitéséből is az tünik ki, hogy Kossuthnak ekkor már kezében volt a Bizottmány aznap irt, alább, 861. l-on közölt levele és Csányinak hozzá mellékelt, ápr. 8-i jelentése; ezekről a dolgokról ugyanis azokban van szó.
Kérem Tábornok urat, tudassa velem nem okozna, e kipótolhatlan csorbát táborában, ha ez állomásra Nagy Sándor tábornokot küldenők?
Kelt Tiszafüreden, april 10. 1849.
A honvédelmi bizottmány elnöke
Kossuth Lajos
Ered. tisztázat. Hadtört. Ltár. 1848/49-es vegye iratok. 10. fasc.*
Alighanem az a 4221. sz. alatt keletezetlenül iktatott levél, amely a bejegyzés szerint, a „hadi operatiok tárgyában, különösen Bemre vonatkozólag” szól Görgeynek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT