b) A Hellmann József százados elleni hadbírósági eljárás meggyorsításáról:

Teljes szövegű keresés

b) A Hellmann József százados elleni hadbírósági eljárás meggyorsításáról:
Hellmann József 9-ik honv. zászlóaljbeli százados, egy Kiss Ernő altábornagy ellen a fejértemplomi tisztikar által írt felirásának nem hivatalos úton lett felterjesztése végett* kardjának leoldása mellett már három hónap óta el van zárva a haza szolgálatától anélkül, hogy bíró elébe állíttatott, vagy ellene a vizsgálat csak meg is kezdetett volna, s jelenleg itt Gyöngyösön porkoláboztatik, de azért a zászlóalj pénztárát is kezeli.
L. erre a 72. l. 1. jegyzetét.
Miután a pénztárnak rábizatása által úgyszólván a benne helyezett bizodalom igazolva van, de kivált mert azt minden esetre igazságtalanságnak tartom, hogy a harcz terén vitézül szolgált tisztnek ügye hónapokon át függőben tartatva, becsületében bírói ítélet nélkül folytonos homály legyen, nyomban zászlóaljához utasítottam volna, ha a pénztár nem volna rábízva, de mivel ezt átadási aviso nélkül el nem hagyhatja, jónak láttam becsületszava biztosítása mellett kardját újra visszaadni, és őt egyszersmind a katonai rendet nagyon is nélkülöző itteni kórház parancsnokságával ideiglenesen megbízni, – mindazonáltal ezzel nem akarván őt az ellene bevezetendő kereset alul felmenteni, hanem csak abbeli kívánatomat akarám általa kijelenteni, miszerint illy esetekben máskor a vizsgálat gyorsíttassék.
Mivel nem vagyok benne bizonyos, valljon elfogatása a hadügyministerium, vagy az akkori seregparancsnokság által rendeltetett-e el? tudósítani jónak látom a fővezérséget, hogy utolsó esetben a szükséges lépések megtétethessenek, s ő vagy vád alá vétessék, vagy activ szolgálatba visszatétetvén, kardja a haza szolgálatától el ne vonassék.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 4230
Ered. tiszt. O. Lt. Görgey-iratok. 1212. rakt. sz.
A fogalmazvány mellett a Hellmannak egyidejűleg, fenti értelemben küldött rendelet fogalmazványa.
A tisztázat mellett a Hellmann ügyében máj. 12-én kimondott haditörvényszéki ítélet mellékletekkel, amely szerint a vizsgálati fogsággal túlságos mértékben megbünhődött vétkéért, hogy t. i. a Kiss Ernő elleni panaszt Pestre vitte s ezzel önkényesen elhagyta szolgálati helyét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT