a) A Bem felvonulásáról szóló hadügyminiszteri iratról:

Teljes szövegű keresés

a) A Bem felvonulásáról szóló hadügyminiszteri iratról:
Midőn Tábornok Urral a hadügyministerium másolatban ·/· alá ide csatolt iratát közölném,* érttésére adom, miszerint Bem altábornagy urat eredetileg oda utasítám volt, hogy jöttében Bánátban a nyilt téren találandó ellenséges erőket felhengerezze, és az épen akkor élénken bombázandó Aradnál megérkezvén azt, a megadásra felszóllítsa, mi ha nem sikerülne is, útját folytatva, a tábornok Ur előtt tudva levő dispositio szerint cselekedjen.
Az iktatókönyv szerint a „Bem altábornagy némelly operatióra vonatkozó” hadügyminiszteri levélnek 4225. sz. alatt kellene lenni, ott azonban nincs. Vsz. azonos a Hadtört. Levéltár, 1848/49-es anyag 21. fasc.-ában lévő, ápr. 8-i keltezésű németnyelvű másolattal.
A hadügyministeri levél most mást javasol. Én a levél csak azon részének tulajdonítok fontosságot, melly Erdély védtelensége iránt fejez ki aggodalmat. Tessék azt tábornok Urnak szinte figyelembe venni, és ha a holnapután (12-én) Szegednél megérkező Bemre nézve a dispositióban változtatást vél szükségesnek, azt a futár által legott tudassa velem, valamint magával Bemmel is, jelen értesülésünkre hivatkozván.
Bem altábornagy úr gyors megjelenéséről Szeged alatt gyanítanom kell, hogy ő a Bánságon át puszta marsot tett, minden ellenséges találkozás nélkül. Tessék őt minden esetre az operatiók miben állásáról tisztában tartani.
Zurich őrnagy, mármarosi parancsnok erejének gyengeségéről panaszkodik, azt tehát gyarapítani szándékozom. E végből tudnom kell, mennyit vett el Asboth a középponti tartalékból, kérem tehát csapatjának létszámát minél előbb beküldeni.
Kelt Gyöngyösön Aprilis 10-én 1849.
a honvédelmi bizottmány elnöke
Kossuth Lajos
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1848: 4224.
Ered. tisztázat. Hadtört. Levéltár. 1848/49-es vegyes iratok. 10. fasc.
A fogalmazvány mellett Zurics őrnagy, munkácsi katonai parancsnok fenti tartalmú, április 7-én Máramarosszigeten kelt jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT