b) Válasz Horváth Pál trencséni parancsnok jelentésére:

Teljes szövegű keresés

b) Válasz Horváth Pál trencséni parancsnok jelentésére:
Horváth Pál, a Trencsén megyébe vezényelt nógrádi nemzetőrök parancsnoka jan. 4-én jelentette Kossuthnak, hogy előző napon felvette a harcot Hurban előnyomuló csapataival, de háromórás harc után a túlerő elől kénytelen volt Turóc megyébe visszavonulni. Ismertette csapatai erejét, a veszteségeket, jövő terveit, meleg ruházatot kért és előléptetésre javasolt néhány nemzetőrtisztet, akik az ütközetben példamutatóan helytálltak. Kossuth válasza:
Önnek folyó hó 4-éről írt hivatalos jelentése ezennel válaszoltatik:
A kormány székhelyét Pestről Debreczenbe tévén át, igen természetes, hogy a túróczi sereget ruházattal Debreczenből el nem láthatja, vettem azonban Révai Simon főispán úrnak levelét, mellyben a seregnek ruházattali ellátását magára vállalni nyilatkozván, a kormány által ajánlkozásának teljesítésére kéretett fel, Önnek tehát e részbeni szükségei fedezve lesznek.
Az eltévedt 4000 pft helyébe 4000 pft ezennel küldetik önnek, megvárván a honv. bizottmány, hogy ön a tévedésben lévő pénztárnak megkerülése iránt a lehetőségig minden módot eszközlésbe tegyen.
Kinevezései, mellyeket Ön a harczban tanusított bátorság és ügyesség jutalmazásául tőn, ezennel helyeseltetvén, – azok pedig, kiket kinevezésre ajánl, kineveztetvén, a kinevezési okiratok pótlólag meg fognak küldetni, – megjegyeztetvén mikint az Ön által kinevezett tisztek kinevezésük napjától, az ajánlottak és ezennel megerősítettek pedig f. hó 1-étől lépendnek rangjuk s illetményeik élvezetébe.
Intézkedtem az iránt is, hogy az Ön által a harcz mezején tanusított vitézségükért kiemelt egyének a hivatalos lapban is mint nemzeti ügyünk bátor, elszánt védei, megemlíttessenek.*
A Közlöny Debrecenben csak jan. 14-én jelent meg először; a közlemény, amelyre Kossuth utal – bizonyára anyagtorlódás miatt – nem jelent meg benne.
Végre ön hadseregének erősítésére vonatkozólag ezennel azt adom utasításul, hogy magát a Duna bal partján táborozó Görgey tábornok úrral tegye érintkezésbe s annak erejét tekintse véd és támasz pontjául.
Szerezzen ön magának Görgey tábornok seregének mozdulatairól biztos tudomást s hadi működéseit igyekezzék ezen serég működéseivel összhangzásban irányozni.
Más segélyt hogy innen önnek rendelhessünk, be fogja látni ön, hogy nem lehet.
Azért bátorság és kitűrés – öntse ön saját lelkességét és vitéz bátorságát seregébe – s miként érintém – tegye magát Görgey tábornok úrral érintkezésbe; ez mind az, mit segélyerő adásban nyújthatok.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 175.
Mellette Horváth őrnagy fent ismertetett jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT