45. Debrecen, 1849 január 9. Kossuth válasza Halassy Kázmér szolnoki szállítási és élelmezési kormánybiztos jelentésére.

Teljes szövegű keresés

45.
Debrecen, 1849 január 9.
Kossuth válasza Halassy Kázmér szolnoki szállítási és élelmezési kormánybiztos jelentésére.
Halassy Kázmér, akit Kossuth jan. 2-án szolnoki szállítási és élelmezési biztosnak nevezett ki,* jan. 7-én a felmerült és bekövetkezhető fennakadások miatt a szemrehányásokkal szemben előre mentegette magát a Pestről és vidékéről tóduló menekültek és katonák rendkívül nagy számával; gabona lenne – írta – de liszt, sütők hiányzanak s az egyéb elkerülhetetlenül szükséges dolgokat nem képes rögtön előteremteni. Utasítást kért több dologban. Kossuth válasza:
Az erre vonatkozó intézkedéseket l. előbb, 7. sz. alatt, 20. s köv. l.
Ön f. hó 7-én 108. szám alatt kelt jelentésére válaszolom:
Miként a bekövetkezett vagy bekövetkezendő akadályokat azért jelenteni fel, hogy a felelősség el légyen hárítva, a dolgot korán sem teszi jóvá, sőt ezt cselekedni felette könnyű. A feladat azonban: legyőzni a felmerült akadályokat. Mert csak ez által gyámolíthatni a kormányt, ezzel használhatni az országnak.
A kívánt pénzt illetőleg: Ön megbízottja Bartha Károly viszen 40,000 pengő forintot. Ezen öszvegből a lovak vásárlására Répássy tábornok által utalványoztatott 20,000 pf nem jár ki. Ez várjon.
Utasítást kér Ön, vajjon a keresztül vonuló zászlóaljak parancsnokait pénzzel ellássa-e? Ez a körülményektől függ, ha szükségesekre ád Ön pénzt, azt ki venné rossz néven? ha szükségtelenekre, akkor igen. Illy körülményektől függő dolgokat részletes utasításba adni nem lehet. K. biztos úr feladata az átvonuló s ott létező seregeket lehetőségig jól ellátni, de hogy mit, mennyit fordítson ide vagy oda, erre vagy arra, azt belátása s a kezénéli eszközök határozzák meg.
Élelmezési aggodalmaira, különösen a liszt őrletési nehézségére nézve csak azt felelem, miként ott közel van Perczel tábornok úr – tegye Ön magát vele biztos és gyors érintkezésbe. A tábornok fogja Önt a hadi mozdulatok szerint, a vacsi pusztán lévő gőzmalom meddigi használhatásáról határozottan értesíthetni. Debreczenből ezt tenni lehetetlen. Meddig azonban az Irsa-albertii vaspálya nyilt leend, magában értetődik, hogy addig az illető gőzmalommal őrletni kell.
A sütők iránt, hahogy itt Debreczenben feleslegesek volnának, rendelkezni fogok. De ha innen nem kerülnének, a szolnoki s az ottvidéki sütőasszonyokat lehetend e czélra alkalmazni.
Debreczenből kéri magát kormány biztos úr tudósíttatni a hadseregnek Szolnokba mikori jöveteléről, annak számáról, stb. Ezeket Debreczenből csak az esetben lehetne tudatnom k. biztos úrral, ha elébb Szolnokból veszem az értesítést, hogy a sereg hol van. Effélékről az illető hadvezérek útján tessék magának jóeleve tudomást szerezni.
Átalán szolgáljon irányul k. biztos úrnak azon utasítás, miszerint magát az illető vezérekkel érintkezésbe tegye és tartsa folytonosan.
Mi végül a Szolnokban annyira halomra gyűlt szállítmányokat illeti, miknek a gyors tova vitel rendeltetésök, erre nézve kinyilatkoztatom, miként ezen szállítások, nehogy általok a nép terheltessék, készpénz fizetés mellett történvén, ha Szolnokban s vidékén e czélra elégséges szekerek nem találkoznának, fel kell szólítani a szomszéd hatóságokat is, mert ha az elszállítandók az álladalom kárára valamikép Szolnokban maradnának, arról egyenesen kormány biztos urat teszem felelőssé.*
A Szolnokon levő államjavak továbbszállításáról Halassy jan. 24-én jelentést tett az OHB-nak. (1849: 1254. sz.)
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 123.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT