b) Utasítás Gaál Miklós tábornoknak erélyesebb hadviselésre:

Teljes szövegű keresés

b) Utasítás Gaál Miklós tábornoknak erélyesebb hadviselésre:
Ki kell jelentenem, hogy tábornok úrnak mind hazafisága, mind katonai ösmeretei iránt nagy bizalommal vagyok ugyan, de működéseinek mindeddig semmi eredményét nem látom. Ezen véleményemet pedig annál inkább kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, mert tábornok úrnak a hadügyministeriumnál ma vett jelentéséből azt kell észrevenném, mintha Ön a marosoni visszavonulásra gondolna. Én ezt a nemzet nevében ünnepélyesen megtiltom, s tábornok urat egyenesen oda utasítom, hogy állásait ne csak megtartsa, de sőt a Maros átkelési pontjait is a legelhatározottabb védelmi állapotba tegye. Az erőt használni kell, nem pedig retirádák által gyengíteni. Aradon van annyi erő, mely a várnak az ellenséggeli közlekedését elvághassa, sőt annyi is van, mennyivel a vár ostroma legalább nyugtalanítólag s az ellenségre kifárasztólag folytattathatik. Azért a visszavonulásról szó sem lehet, s én ezt ismételve komolyan megtiltom. Tábornok úr eléggé hazafi s főkép eléggé katonai capacitás arra, miszerint a hadvezetés eszméjét egy magasabb szempontból, s nem localis érdekekhez közve, tudja felfogni, megitélni, s így át fogja látni, hogy Magyarország sorsa nem egyes helyek rögtöni bevételétől, vagy megtartásától feltételeztetik, hanem igen is feltételeztetik attul, hogy az ellenségnek concentrált működése elibe mi is concentrált haditervvel és erővel lépjünk fel. De másfelől azt is érteni fogja, hogy ezen concentrált hadiműködés mellett az ország azon távolabbi pontjait is meg kell tartanunk, melyeknek megtartására, minthogy általuk az ellenségnek kisebb, de sokoldalú nyugtalanításai által éppen az erőconcentrálási terv meghiúsítására felbujtogatott rabló csapatjai tartatnak schachban, a nemzet kormánya erőt s pedig tekintélyes edzett erőt szánt. Ezért ismételve kérem és figyelmeztetem tábornok urat, hogy positióját semmi esetre el ne hagyja, a várat folytonos nyugtalanságban s az ellenséges közlekedést örökösen elzárva tartsa. Mint hazafi, hazafi kötelességeire, mint kormány elnöke, tábornoki tisztére emlékeztetem.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1639.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT