188. Debrecen, 1849 február 7. A Honvédelmi Bizottmány közleménye Mesterházy István őrnagy cibakházi győzelméről.

Teljes szövegű keresés

188.
Debrecen, 1849 február 7.
A Honvédelmi Bizottmány közleménye Mesterházy István őrnagy cibakházi győzelméről.
Mesterházy őrnagy, ki előbb egy század hevesi, különösen mezőtúri lovassággal az aradi táborban a hazának hasznos szolgálatokat tőn mult január 28-kán felsőbb rendeletek következtében kecskeméti önkintes gyalogokkal s néhány hevesi önkintes lovassal Czibakházát megszállván, jan. 30-kán s 31-kén s február 1-ő és 2-ik napjain az ellenséges német lovasság által mindig növekedő erővel megtámadtatván, az ellenséget mindannyiszor vissza verte, s megszalasztotta.
Február 2-kán a Dembinszky altábornagy fővezérlete alatti Répásy hadsereg osztályból kellőleg megerősíttetvén, úgy a tiszaföldvári, mint vesenyi, és inokai tiszajárásokat kellőleg fedezte, s gondos elővigyázattal a Tisza túl pártján czirkáltatott.
Február 4-kén délelőtt, midőn épen a tiszti karral egyetemben a nagy misén volna, vette azon tudósítást, hogy az ellenség nagy erővel közeleg, tellyes csendben a nélkül, hogy a mise félbeszakasztatott volna, vonultak ki a templomból, seregit csata rendben állítá, s minden századnak helyét kijélölé, mellyet közel két óráig tartott ágyuzás között el sem is hagyott.
A tetemes erővel közelgő ellenségre, különösen az ágyú fedező lovasságra ágyukra irányoztatván lövéseit, olly jó sikerrel támadta meg az ellenséget, hogy az több lovat szerszámostul, nyergestől, ágyútöredékeket, tűzérkalapokat, mellvasakat, veszteségének jeléül a csata téren hagyván, miután két ágyúja megsértetett, halottjait és sebesültjeit székerekre rakva visszavonulni volt kénytelen.
Méltánylattal említetik Albert Ignácz táborvezérkari hadnagy, a felállítás körüli hasznos tevékenységéért, valamint a mindenkor fáradhatlan Rakovszki százados, a 48-ik honvéd zászlóalj helyettes parancsnoka. Tűzéreink általában igen jól viselték magukat. Különösén Turner Antal tűzmester, Gombai és Rotter tizedesek. Kellő elismeréssel említendő még Urai főhadnagy, 48-ik zászlóaljtól, ki a századja közzé lőtt gránátot, mielőtt szétpattanhatott volna, különös lélekéberséggel hirtelen tova rugta.
A honvédelmi bizottmány kötelességének ismeri Mesterházy őrnagynak ezen nevezetes tiszai pont megvédésében tanúsított vigyázatát, s ügyes rendelkezéseit, és elszánt vitézségét, nyilvános elismeréssel méltánylani; a parancsnoksága alatti lelkes honvédek s önkintesek és Koburg huszárok égnek a harczvágytól, mellyre a megállapított hadmunkálati terv szerint igen közel alkalommal dicsőséges alkalmuk nyiland.
Részünkről három könnyű sebesült van. Mesterházy őrnagy a Czibakházára lőtt 50 röppentyű által okozott károkat, miután a 48-ik zászlóalj legénysége, s hevesi önkintesek, a felgerjedt tűznek egész készséggel véget vetettek, azonnal megbecsülteté, s a mintegy 7000 ftra menő kárnak, a kárvallott lakosok számárai megtérítése iránt, a honvédelmi bizottmány rögtön intézkedett; mert a kárt, mit a haza védelmében egyesek szenvednek, a közállomány által megtérítettni az összes igazság követeli.
Debreczen, február 7-kén 1849.
A honvédelmi bizottmány által
Közlöny, február. 8.
Ez a közlemény kevés stiláris átalakítással pontról-pontra megegyezik Mesterházy febr. 5-én Cibakházán kelt jelentésével. Ez a jelentés 1585. sz. alatt van iktatva. Ugyanezen a napon egy rövidebb jelentést is küldött be Mesterházy, amelyben az előző napi győzelem jó hatását említette meg a népre és a katonákra, azonkívül sürgősen pénzt kért a kecskeméti és hevesi önkéntesek költségeire. A két jelentésre Kossuth az alábbi választ adta:
Örnagy úrnak f. hó 5-éről kelt jelentései, melyek szerint a czibakházi fontos tiszai ponton sikerült vitéz serege élén a túlnyomó ellenséget visszavernie, a honvédelmi bizottmány által méltányoló elismeréssel fogadtattak. Gondoskodandik a kormány, hogy Őrnagy úr munkásságának közel alkalommal olly tér nyíljék, melly hazafiságának s bajnoki lelkületének egyaránt megfelelő legyen. Addig is fejtse Ön ki a lehető erélyt és éberséget. Míg a kettő őrtűz gyanánt világítasd a haza boruiban, addig az éj sötét táborától nincs mit tartani.
Egyik jelentésében a kecskeméti század pénzkimutatásáról teszen Ön említést; erről én nem tudok, minthogy kezeimhez nem jutott, s a levélhez sem volt csatolva. Nehogy pedig Ön vitéz serege akármiben is fennakadást szenvedjen, legitt küldök 2000 pengő forintot Horváth Péter főhadnagy által, mihelyt ez magát nálam jelentendi.
Mivel pedig az a népre igen megnyugtatólag hat, ha azon kár, mit egyesek a haza védelme miatt szenvednek, a közállomány által megtéríttetik, annálfogva ugyanazon futár által küldök a czibakházi lakosok becsű szerint kimutatott kárának megtérítésére 2768 pft és 48 pkr-t,* melly öszveget sziveskedendik őrnagy úr az illetők közt kiosztani.*
A fentebb közölt jelentésben 7000 forintos kár megtérítéséről van szó; Mesterházy eredeti jelentésében csak az van, hogy a mellékelt jegyzék szerinti kár megtérítése lenne kívánatos, így nem állapítható meg, hogy az eltérés honnan származik.
Heves megye február 9-én kelt kérvényében ugyancsak kérte a károk megtérítését; Kossuth azt válaszolta kérésükre, hogy Mesterházy útján már intézkedett a kárösszeg kifizetéséről. (OHB 1849: 1988.)
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével, O. Lt. OHB 1849: 1584.
Mellette Mesterházy rövidebb jelentése és utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz a fenti két összeg kiutalására.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT