181. December, 1849 február 5. Kossuth intézkedései a Hajdúdorogra küldendő katonasággal és Bónis Sámuel kormánybiztosi hatásköré…

Teljes szövegű keresés

181.
December, 1849 február 5.
Kossuth intézkedései a Hajdúdorogra küldendő katonasággal és Bónis Sámuel kormánybiztosi hatáskörének a hajdú városokra való kiterjesztésével kapcsolatban.
Asbóth Lajos alezredes, a tartaléksereg parancsoka febr. 3-án megírta Bónis kormánybiztosnak, hogy értesülése szerint Hajdúdorog városban »nem éppen legjobb szellem mutatkozik ügyünkhöz« és ezért megkérdezte, szükséges-e oda katonai erőt küldeni? Bónis a levelet Repeczkyhez, mint illetékes kormánybiztoshoz küldte, aki felterjesztette Kossuthhoz; Kossuth az alábbiakat válaszolta Bónisnak:
Önnek Repeczky Ferencz kormánybiztoshoz intézett s Asboth alezredesnek Dorogh város iránt tett kérdő levelét magában foglaló irata velem közöltetvén, értesítem kormánybiztos urat, hogy Dorog városára nézve a rosszszelleműséget illetőleg semmi speciális eset nem adta ugyan elő magát, hanem általánosságban annyit mind Pély hajdúkapitány magányértesitése, mind pedig más úton kapott tudosításaim nyomán mondhatok, hogy szelleme ezen nagyobbára orosz vallású lakosságból álló városnak rossz, s adandó alkalommal irányunkban, ellenségessé is válhatni nagy hihetőséget mutat, minél fogva biztosításul az kivántatott, hogy miután a hajdúkerület többi községei, hol a lakosság jó szelleme semmi rossz indulatú kitöréstőli tartásra okot nem szolgáltat, katonatartással úgy is túlterhelve volnának, a semmi katonasággal nem terhelt és ellenséges szellemű Dorog városába is szállásoltatnának el némely csapatok. A hadi mozdulatok változásával Asboth alezredes főhadiszállása a Tiszához, Füredre tétetvén át, a körülmények is változtak s így a sereg elhelyezése is más igények tekintetbe vételétől függ. Mind e mellett is én Asboth alezredes urat felszólítottam, hogy Dorognak katonasággali ellátásáról – ha ezt a haditerv megcsonkítása nélkül teheti – intézkedjék. Ezenkívül azonban, miután Repeczky kormánybiztos csupán, egyes speciális kiküldetésre (a Bocskay csapat ügyére*) volt kiterjesztve s különben is a honvédelmi bizottmány által Hevesbe küldetett ki, kormánybiztos úr, hatósági köre a hajdúvárosokra is kiterjesztetvén, ezen kerület közbátorsági ügyeit illető intézkedések is önre ruháztatnak.
Repeczky korábbi megbizatására l. a 95. és 116. sz. aktákat, 177. és 224. l.
Bónis megbizatásáról Kossuth az alábbi sorokban értesítette a Hajdú kerület közönségét:
A szoros szomszédsági kapcsolatban lévő vidékeknek honvédelmi tekintetből elkerülhetlen intézkedési öszhangzás szempontjából Bónis Sámuel Szabolcs megyei kormánybiztos úrnak működési köre s a reá ruházott biztosi hatóság szerénti intézkedhetés a Hajdú kerületekre is kiterjesztetik. Miről ezen kerület azon meghagyással utasíttatik, hogy rendeletei iránt kellő engedelmességgel viseltetve, egyszersmind e kerületnek tapasztalt hazafiúi készsége szerint minden tisztviselőit oda utasítja, hogy nevezett kormánybiztos rendeleteinek és intézkedéseinek gyors és feltétlen teljesítését szoros polgári kötelességöknek tartsák.
Fogalm. Kossuth kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1571.
Mellette Asbóthnak Bónishoz és az utóbbinak Repeczkyhez intézett levele.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT