180. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth kinevezi Repeczky Ferencet a Komáromba küldött Puky Miklós helyébe Heves megyébe kormánybi…

Teljes szövegű keresés

180.
Debrecen, 1849 február 5.
Kossuth kinevezi Repeczky Ferencet a Komáromba küldött Puky Miklós helyébe Heves megyébe kormánybiztossá.
Miután Puky Miklós Heves megyei kormánybiztos ezen minőségben Komárom megyébe küldetett,* a többi kormánybiztosi hatáskörben működött egyének hivatalosodása pedig speciális megbizatásaik teljesítésével (milyenek valának a Schlick ellen alakítani rendelt nemzetőrség mobilizációja, szabad csapatok organisálása, átszálló katonaság által fizetetlen hagyott szállítások, s a népnek okozott károk megtérítése iránti intézkedés, s az ellenség közeledtével a status vagyonának biztosítása stb.) megszűnt volna, ennek következtében a honvédelmi bizottmány szükségesnek tartotta és meghatározta Önt kormánybiztosnak kinevezni, felruházván azon joggal és hatalommal, miszerint mindent, mit politicai, rendőri és honvédelmi tekintetben a közbátorság biztosítására, a közadministratio gyors és helyes kezelésére a népnek minden zsarolásoktól s nyomasztásoktóli megóvására s a honvédelmi erőknek a haza ügye- és érdekébeni felhasználására jónak tartand megtehetni, intézhetni és rendelhetni. Különösen pedig a rendkívüli körülményekhez képest felhatalmaztatik rögtön itélő törvényszékeket alakíthatni, úgy a megyei, mint községi tisztviselőket, kik hivatalos kötelességeiknek eleget nem tesznek, hivatalaiktúl felfüggeszthetni s a honvédelmi bizottmány által Ön jelentései folytán teendő végelintézésig újakkal helyettesíteni.
Puky új megbizatására l. a 140/b. sz. aktát, 269. s köv. l.
Továbbá tekintélyének nagyobb mértékbeni fentarthatása, intézkedéseinek biztosabb sikeresíthetése végett felhatalmaztatik szükség esetében a megyebeli fegyveres erővel rendelkezni, ide nem értvén a hadi operatiókban alkalmazott hadseregeket, mellyek természetesen csak az illető táborvezérek rendelkezése alatt állanak, úgy a hon védelme előmozdítása végett és szabad csapatok, guerillák alakíthatása s a népfelkelésnek minden perczben kiindíthatásra való előkészítése és rendezése jogai s illetőleg megbizatása körébe tartozik.
Költségeinek fedezhetése végett pedig a megye közpénztárai számadás mellett rendelkezése alá helyeztetnek. A megye az illető engedelmességre a mai naprul kelt s ide foglalt nyilt rendelet által utasíttatván.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1566.
Mellette nagyrészt párhuzamos szövegű utasítás fogalmazványa Heves megye közönségének Repeczky megbiztásáról, valamint utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz, hogy utaljon ki 1500 forintot Repeczky költségeire.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT