179. Debrecen, 1849 február 5. Kossuth kinevezi Illéssy Jánost a Jászkun kerület kormánybiztosává.

Teljes szövegű keresés

179.
Debrecen, 1849 február 5.
Kossuth kinevezi Illéssy Jánost a Jászkun kerület kormánybiztosává.
Értésülvén a kormány arrul, miszerint a Jászkun kerületekben most, midőn a hazába minden oldalrul betódult ellenség ellen minden tisztviselőnek, minden polgárnak s különösen minden magyarnak, hacsak nem akar saját hazájában rabszolga lenni, talpon, helyén kell állania, s kötelességeit inkább, mint valaha, teljesítnie: sem Szentkirályi Móricz jászkun kapitány jelen nincs,* sem pedig a többi kerületi tisztviselőség részéről a becsületes jászkun népnek a haza és szabadság védelmére saját és unokáik függetlenségének megoltalmazására mindég kész és minden áldozatra hajlandó lelkesülését fel nem használja, sőt míg a nép nemcsak hazafiúi kötelességének teljesítésére, de sőt áldozatokra is kész, s csak útmutatót, vezért, erélyes tiszai eljárást óhajt és vár: a kerületek úgyszólván közigazgatási felsőbbség nélkül árván elhagyatva állanak elannyira, hogy még a törvény értelmében kiállított újonczok is faluról falura sétáltatnak, a czél nélkül hosszas vándoroltatás által mintegy mesterséges utakoni elkedvetlenittetésök láttatván czéloztatni: a háború végéig kiállított s a kerületek népének nagy költségével felszerelt önkéntesek szétbomlasztatnak, szóval a Jászkun kerületekben a legnagyobb rendetlenség uralkodik, ehhez képest a honvédelmi bizottmány szükségesnek találta s elhatározta Önt a Jászkun kerületekbe kormánybiztosi minőségben kiküldeni, utasításul adván, miszerint a ráruházott teljes hatalomnál fogva fő tekintettel legyen arra, hogy a hazának ezen vészes perczeiben minden polgár és különösen minden tisztviselő helyén legyen, azt a törvény értelmében s letett esküjéhez képest a veszedelem nagyságához mért fáradhatlansággal, éberséggel és eréllyel betöltse, hogy a hanyagság megfenyittessék, hogy az árulás érdemlett büntetését vegye, a közigazgatás kellőleg kezelve, a nép minden zsarolásoktól, nyomasztásoktól megóva, hazafiúi kötelességei teljesítésében vezetve s irányozva legyen, szóval, hogy a haza polgárainak s így különösen a jászkunoknak is a szabadság, s köz nemzeti kincs védelmébeni készsége semmi hanyagságból vagy rossz akaratbul eredő elkedvetlenítés, vagy mulasztás által még ne zsibbasztassék.
A volt jászkun főkapitány, Szentkirályi Móric, behódolt az előrenyomuló osztrák seregnek. Az árulásával kapcsolatos intézkedéseket l. alább, a márc. 28-i akták közt.
Ennek következtében kormánybiztos úr felhatalmaztatik és illetőleg megbizatik a tisztviselők magaviseletére különös figyelmet fordítva azokat, ha szükségét látandja, hivatalaiktúl is felfüggeszteni, sőt ha valahol szerfeletti hanyagságból, avagy épen rossz akaratbul származott balkörülmények nyomába jön, elfogattatni és itélőszék elibe állíttatni az ön rendeletei, intézkedései és parancsai iránti feltétlen engedelmességre mind a Jászkún kerületek, mind pedig az egyes tisztviselők az ide foglalt nyilt rendelet által szoros felelet terhe alatt utasíttatván.
Önnek kormánybiztosi kiküldetését illető utasításához pótlólag még megemlítendőnek vélem, hogy mindazon kormánybiztosok, kik netalán egyes kiküldetésekben ezen kerületekben működnek, kivéve a netán átvonuló, vagy a kerületben állomásozó hadcsapatok melletti tábori biztosokat, önnek ezennel alárendeltetnek s intézkedéseinek végrehajtásában – ezen pótlékutasítás előmutatására segédkezet nyújtani tartoznak, felhatalmaztatván Ön egyszersmind arra is, hogy a Jászkún kerületek szétszórtságánál fogva, ha szükségesnek látandja, segédbiztosokat nevezhessen, s hogy maga mellett is megkivántató hivatalos személyzetet tarthasson, felhatalmaztatik.*
A fenti utolsó bekezdést külön rendelet formájában kapta Illésy kézhez.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1534.
Mellette nagyrészt párhuzamos szövegű utasítás fogalmazványa a Jászkun kerület közönségének Illésy megbizatásáról, valamint utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumhoz, hogy fizessen ki Illésynek 500 forint előleget költségeire.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT