172. Debrecen, 1849 február 4. Kossuth utasításai Lahner György ezredes fegyvergyári felügyelőhöz, Rombauer Tivadar fegyvergyári …

Teljes szövegű keresés

172.
Debrecen, 1849 február 4.
Kossuth utasításai Lahner György ezredes fegyvergyári felügyelőhöz, Rombauer Tivadar fegyvergyári igazgató jelentésével kapcsolatban.
Rombauer Tivadar, az állami fegyvergyár igazgatója január 30-án hosszú jelentésben számolt be Kossuthnak a fegyvergyár problémáiról. Többek között jelentette, hogy két nappal előbb kezdődött volna meg a termelő munka, azonban a munkások elégedetlensége miatt nehézségek vannak. Az elégedetlenségnek alapos okai vannak: nagymértékben megdrágult Nagyváradon a szállás és az élelmezés, szükséges lenne tehát egyrészt az árak és szállásbérek hivatalos szabályozása, másrészt a munkabérek 20–25 százalékos emelése. Szükségesnek tartotta ezenkívül Rombauer az engedetlen munkások elbocsátását, mert a gyár szerinte felényi, de fegyelmezett munkással többet tud termelni, mint jelenlegi állapotában.* Kérte ezenkívül, hogy Miskolcról, Breznóbányáról, Meczenzéfről, Hroniczról szállíttassák Nagyváradra az elkészült szuronyokat és puskavesszőket, Csanády Ferencet pedig, akinek az ipar terén nagy ismeretei vannak, kérte maga mellé titkárul és a kormány felé összekötőnek kiküldeni.* Kossuth a jelentés alapján az alábbi utasítást küldte Lahner ezredesnek:
A fegyvergyári munkásság mozgalmainak hátterében meghúzódó ellenséges tevékenységre l. Mérei Gy. fejtegetéseit, Magyar Iparfejlődés 1790–1848. Bp. 1951. 414. s köv. l.
Csanády Ferenc az Iparegyesület jegyzője, Kossuth jobbkeze volt a negyvenes években az önálló magyar ipar megteremtéséért folytatott harcban. A független magyar minisztérium megalakulásától a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium ipari osztályán volt miniszteri titkár, 1849 februárjától pedig Stuller elnöki titkár mellett kisegítő titkár.
A nagyváradi fegyvergyár igazgatója által ide fölterjesztett s ·/· alatt lemásolt jelentésben foglalt kivánatok folytán rendeltetik:
1. A fegyvergyár munkásai éppen úgy, mint a ruhabizottmány dolgozó személyzete, katonai bánásmód és fegyelmi rendszer alá lévén állítva: beszállásolásuk, mint a katonaságé némi kényszerítéssel is eszközöltethetik. Ennélfogva az illető ház- és bérszoba-tulajdonosok előbb ugyan méltányos alkura lesznek fölszólítandók, de ha erre nem hajlanának, a kijelölendő lakásoknak árszabásilag leendő átengedésére lesznek kötelezendők. E végből ezredes úr egyértőleg Hodossy kormánybiztos úrral s az illető hatósággal, a fegyvermunkások lakásainak árszabását megállapítandja, meghirdetendi, s a helybeli hatóságot az árszabás pontos megtartására utasítandja.
Az élelmezés tárgyában hasonló kényszerrel élni nem lehetvén: e részben csak alku segélyével lehetend a lakosoknál könnyebbséget szerezni a munkásoknak. S ha alkut általában nem lehet megállapítani, talán közkonyha fölállításával (menage-zsal) lehetne segíteni.
2. A munkásbérnek javítása a szerint, mint egyes osztályokra nézve az igazgató szükségesnek vélendi, 10, 20, 25 száztolíval emeltetni megengedtetik, azonban azon megszorítással, hogy a béremelés csak a darabszámos munkáknál adathatik meg, ellenben a hétbéres munkásoktól teljesen megtagadandó.
3. Az első pontnál kimondott elvnél fogva azon munkások, kik akár magok engedetlenkednek, akár zavargásaikkal többi munkástársaikat lázítják, s a rend ösvényéről letántorítják, vagy letántorítani csak szándékoznak is, a katonai fegyelem szigorúsága szerint lesznek megfenyitendők, az annyira feslettek, hogy a jó rendre visszatérésöket többé nem remélhetni, érdemlett büntetésök elvétele után, a gyárból elbocsátandók – sőt a városból is kitiltandók.
A fegyververszervezeti készletek tekintetében értesíttetik ezredes úr, hogy Roniczon, Breznyó-Bányán és Diósgyőrött a kivánt rendeletek már megtétetvék, hogy Meczenzéfen az intézkedések valósíthatása bizonytalan, azonban megkísérteni rendeltetett, hogy végül amit Pestről kihozatni lehetend, erre nézve minden lehetség meg fog kísértetni. Azonban a fegyvergyári igazgatóság utasíttatik, hogy a nemzeti kormány intézkedhetése alatt álló minden szakbeli gyárakban még azon esetre is, ha az imént nevezett helyekről mindent meg lehetne kapni, minden megkészíthetőt megrendeljen és előállítását kitelhetőleg sürgesse. Végre
az igazgató által maga mellé rendeltetni kívánt titoknok, Csanády Ferencz utasítást kapott, hogy a jelentő igazgatóság mellé rendeltetvén, hivatala új helyére hosszabb haladék nélkül elutazzon.
Mindezekről a jelentés tevő igazgató, Rombauer Tivadar értesítendő leszen.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 1463.
Mellette 1. Kossuth Hodossyhoz küldött egyidejű rendeletének fogalmazványa. Közli Kossuth Hodossy Miklóssal Lahnernek küldött rendelete 1. pontjának első bekezdését. 2. Rombauer Tivadar fegyvergyári igazgató Nagyváradon január 30-ára kelt jelentése Kossuthhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT