16. Kisújszállás, 1849 január 4. Kossuth utasításai Majthényi komáromi városparancsnoknak és Meszlényi térparancsnoknak a vár véd…

Teljes szövegű keresés

16.
Kisújszállás, 1849 január 4.
Kossuth utasításai Majthényi komáromi városparancsnoknak és Meszlényi térparancsnoknak a vár védelmével kapcsolatban.
Majthényi jan. 1-én három jelentést küldött Kossuthnak. Az elsőben az előrelátható hosszú ostrom idejére négy havi költségekre 400 000 forintot kért; a másodikban jelentette, hogy Querlonde őrnagy megérkezett zászlóaljával és öt ágyúval; a harmadikban közölte, hogy az ellenség felszólította a vár átadására, de ő azt válaszolta, hogy az utolsó csepp vérig védelmezni fogja azt. Kossuth egyszerre válaszolt a három jelentésre:
Tábornok úrnak 102., 103. és 105. sz. alatt január 1-éről kelt jelentésére van szerencsém válaszolni:
A nemzet méltányolva fogadja tábornok úrnak azon válaszát, mellyet az ellenség parlamentairje által adott, s a várat utolsó csepp vérig oltalmazni késznek nyilatkozott.
A nemzet meg is várja, hogy ezt tábornok úr minden körülmények közt teljesítse rendíthetlenül.
A nemzetnek hálája s örök dicsőség kísérendi tábornok urat a nemzeti hűségnek ezen ösvényén, a mint a nemzet engesztelhetlen boszuja, boszankodása követné, ha ellenkezőleg cselekednék.
De a kormány tudja, hogy tábornok úr a hazafiságnak s becsületnek ösvényéről soha semmi körülmények közt nem távozandik, s azért nyugodtan néz a jövendő elébe, mert tudja, hogy Komárom várát más, mint a nemzet birni soha sem fogja.*
Majthényi komáromi helyzetére vonatkozóan l. a decemberi lemondásával kapcsolatos aktákat, előző kötet 489. sz., 831. s köv. l.
Ezen meggyőződésben a honv. bizottmány következőket rendeli a nemzet nevében:
1-ör az ellenségtől többé semminemű parlamentair elfogadása meg nem engedtetik, a ki az ellenségtől a várhoz közelíteni mer, annak számára csak egy felelet van: az ágyugolyó. Ha mégis akármi írás, akármi uton az ellenségtől a várba kerülne, annak olvasatlanul a főtisztek jelenlétében el kell égettetnie.
2-or. Tessék ezen rendelet vételével a várőrség minden tiszteit (a nélkül azonban, hogy az őrségi postok ellátatlanul hagyatnának) összehívatni, s őket fölszólítani, el vannak-e határozva a várat utolsó emberig minden körülmények közt védeni, s honárulóknak nyilatkoztatják-é mindazt, aki kapitulatioról bármely körülmények közt csak gondolkozni is merészelne. Irjon alá tábornok úrtól kezdve minden tiszt egy nyilatkozatot, melynek tartalma, hogy Komárom várát semmi körülmények közt soha nem csak föl nem adják, s el nem hagyják, de sőt utolsó emberig védeni fogják rendíthetlenül. Ezen nyilatkozat név szerént aláírva a honvédelmi bizottmánynak Debreczenbe beküldendő.
3-or. Senkinek, aki a várőrségi s tiszti személyzethez nem tartozik, a belső várban lakni meg nem engedhetik, a ki a várőrséghez nem tartozik, annak a várból azonnal ki kell költözni. Ellenben a várőrségi minden tiszteknek okvetlen a várban bent kell szállásolniok, a városban szállásolni egy tisztnek sem szabad; a Palatinalis vonal s külső erősítvények őrzésére rendelendő csapatok tisztjei halálos büntetés terhe alatt köteleztetnek legkisebb szünet nélkül mindig csapatjaik mellett lenni s postjokat egy pillanatig is el nem hagyni; aki ellenkezőleg cselekednék, s a városban, annak fogadóiban s kávéházaiban töltené az időt, az kérlelhetlen szigorral katonai törvényszék elé állítandó, aki postját elhagyná, halállal büntetendő.
4. Az őrségen nem lévő seregek a vár védelmében folytonosan gyakorlandók.
5. A térparancsnokság a vár kapuinál a legszorosabb katonai politia rendezése s fentartása iránt személyesen felelőssé tétetik, s a postokat éjjel nappal vizsgálni és minden hanyagságot katonai törvényszékileg büntetni köteleztetik.
6. A sánczokra, bástyákra kivont ágyuknak s az égő kanóczal melléjök rendelt tüzéreknek földkosarak általi felfedezéséről s minden véd állomásnak tökéletes ellátásáról gondoskodni kell.
7. Ezen rendelet a várőrség előtt felolvasandó, minden törzstisztek láttamozásával ellátandó, s ekkint láttamozva a kormánynak beküldendő, az egész várőrségnek pedig kijelölendő a nemzet nevében, miként a kormány s a nemzet megvárja, hogy Komárom vára szűz dicsőségét rendíthetlenül megőrizendik.
Pénz immár küldetett Tábornok úrnak annyi, a mennyi legalább 6 hétre elegendő. A kormány gondoskodni fog, hogy ha egy ármádával kellene is útat törni a pénznek bevitele végett, a komáromi őrség pénzhiányt ne szenvedjen; de most 4 hónapra előre s kivált apró bankjegyeket s ezüst és réz pénzt küldeni nem lehet s nem is szükség, mert Komárom várának olly cernirozása, hogy egy pár ezer embernek a Komárom felé közelgendő saját seregeinkkel combinált kitörése az ellenséget vissza ne verje, s útat ne nyisson, csak akkor volna lehetséges, ha Komárom őrsége gyávává lenne – pedig azzá lenni nem fog soha.
Tessék egy biztos ember által Lipótvár parancsnokságához, e rendeletre hivatkozva, parancsot küldeni, hogy azon kis várat akként tartsa, miszerént szükség esetében az ágyukkal s őrséggel minden esetre Komáromba vonulhasson, a várnak oly föladása, hogy az őrség megadja magát, az ágyuk ellenség kezébe kerüljenek, honárulás vétke alatt tilalmaztatik.
Komáromot a nemzet Tábornok úr hű kezeibe adta, s azt minden körülmények közt vissza kívánandja szűzen, sértetlenül.
Az élelmi szerek conservatiojára tessék különös gondot fordítani.
A Haza számít Tábornok úrra s a komáromi őrsereg rendíthetlen kitartására, de éppen ezért fegyelmet s kérlelhetlen szigorúságot kíván.
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 41.
Egykorú másolat O. Lt. Csányi-iratok 1276. rakt. sz.
Mellette Kossuth rendelete Csányihoz: Makk tűzérfőparancsnokra a komáromi várban szükség lévén őt rögtön oda küldetni kérem, az e tárgyban Majtényi városparancsnokhoz bocsátott utasításomat Makk őrnagyali közlés végett iderekesztvén.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 41.
Ered. tiszt. O. Lt. Csányi-iratok 1276. rakt. sz.
A fogalmazványok mellett Majthényi három szóbanforgó jelentése.
Egyidejűleg megküldte Kossuth másolatban a rendeletet Meszlényi ezredes térparancsnoknak is, az alábbi levél kíséretében:
Meszlényi Jenő ezredes úrnak
Komáromba
Kisújszálláson a Debreczenyi útban
Január 4-kén 1849.
Másolatban közlöm önnel a várparancsnoknak ma küldött rendeletet tudomásul s alkalmazásul.
Ön mint térparancsnok s az őrsereg commendánsa, a vár megtartásáért szintúgy felelős, mint a várparancsnok.
Különösen a fegyelem, az őrségi postok rendes ellátása s a várbeli politia Ön felelősége alá tartozik.
Ön fejével felelős azért, hogy körében semmi rendetlenség, semmi mulasztás ne történjék, önnek tehát fejével felelős minden ember, hogy kötelességét teljesítse.
Komárom várát a nemzet szűzen és sértetlenül várja vissza a várparancsnok s ön kezeiből.
a honvédelmi bizottmány
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 41.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT