144. Debrecen, 1849 január 31. Kossuth utasítása Vasvári Pálnak: guerillacsapatok és önkéntes nemzetőrség helyett toborozzon hoss…

Teljes szövegű keresés

144.
Debrecen, 1849 január 31.
Kossuth utasítása Vasvári Pálnak: guerillacsapatok és önkéntes nemzetőrség helyett toborozzon hosszabb időre lekötött önkéntescsapatot.
Miután sem a guerilla csapatoktól a hon védelme körül várt gyorsaság és sokoldalú támogatás eszméje, sem pedig a nagyrészint családosokból álló nemzetőrségnek buzgóvá tételéből reménylett eredmények a kivitel, az alkalmazás után várakozásainknak meg nem feleltek, sőt némely esetekbe a közügynek veszélyeztetésére, s az állomány terheltetésére estek: ennél fogva a honv. bizottmány Önnek, a czélszerütlennek mutatkozott guerilla csapatok és mobilisált nemzetőrség helyett alkalmazandó, hosszabb időrei kötelezettségű önkénytes csapatoknak feállítása iránti tervét és ajánlatát helyeselvén, egy ily csapat toborzásával Önt meg is bizza.*
Vasvári korábbi, jan. 16-i megbizatására l. a 75. sz. aktát, 143. s köv. l., újabb beadványára Kossuth jan. 30-i intézkedését, 143/b. sz. 273. l.
Minthogy azonban a közügy érdekéből folyólag, mindenekelőtt a rendes honvédzászlóaljak felruházása és fegyverzése az, mellyről az állomány kormánya legelőlegesebben vigyázni s gondoskodni fog, ennél fogva az Ön által össze toborzandó s hosszasabb szolgálati idő kötelezettsége mellett alakítandó önkénytes csapatra nézve megjegyeztetik, hogy mi
1-ör is a felruházást illeti, szem előtt tartva itt is a rendes honvédzászlóaljak kiállítási elsőbbségét, a kormány nagyobb számú ruhamennyiséggel rendelkezhetik ugyan, de még sincs hatalmában több ezrekre menő seregek complet felruházását oly rögtön teljesíteni, hogy a hirtelen összegyűjtendő nép a ruhátlanság hiánya miatt az álladalomnak hosszabb ideig haszontalan terheltetést ne okozzon; mert meglehet, hogy van például ezer darab kabát- és nadrágkészlet, de nincs egyetlen czipő is vagy megfordítva. Ennélfogva a toborozandó önkéntesek 500-ankint lesznek kiállítandók, úgy, hogy a második 500-nak toborzása csak az első 500-nak teljes felruházása és fegyverzése után kezdessék meg, így lehetvén csak kikerülni mindazon rendetlenséget és fegyelmetlenséget, mely egy ruha és fegyver nélküli tömegben – mint ezt a Bocskai, Hunyadi, és más csapatok alakításánál eléggé tapasztaltuk – ki szokott fejlődni, mind pedig azon terhes és eredmény nélküli kiadásokat, mellyek egy ily, szolgálatra nem használható fegyvertelen és fegyelmetlen csapat által, az állomány kincstárat nyomják. Ezekből folyólag Ön először is 500 embert állítson ki, ezek felruházását illetőleg Nyáry Pál honv. bizottmányi tag úrhoz utasíttatik, ki már e tárgyban kellőleg értesítve van.
2-or a felfegyverzést illeti, miután az állomány fegyvergyára az átköltözésből eredett hátramaradásokat még ki nem épülhetve magának sem képes elegendő fegyvert szolgáltatni, annyira, hogy csak itt közelünkben a tiszai hadtestnél 5 egész zászlóalj vár fegyverekre: ennélfogva szabad és önkénytes csapatoknak az állomány fegyvergyárából fegyver semmi esetre sem adathatik. Ami azonban a magánfegyverek Bihar, Békés és Szabolcs megyékbeni összeszedését illeti, erre Ön Szabolcs vármegyének – mely nemzetőrségi mobilizálásbeli kötelezettségét hasonló szabad csapat alakításával váltja meg – kivételével ezennel felhatalmaztatik, a szükséges kormányrendelet kiadatása iránt Madarász László honv. bizottmányi tag úr már értesítve lévén. A beszedendő fegyverek kiigazítására és szuronyaiknak készítésére nézve azonban hasonlag megjegyeztetik, hogy erre az állományi fegyvergyár nem utasíttathatik még most, mert a legelső szükséget sem födözheti; hanem arra nézve Ön privát mesteremberekkeli szerződésre utasíttatik, mire nevezetesen itt Debreczenben jó alkalom van, a kellető költségek hordozására az állomány készséggel ajánlkozván.
Végre a rendezésnek szigorú katonai értelemben leendő biztosítására az Ön által kineveztetni kért Asbóth törzstiszt kiküldetése iránt a hadügyminiszteriumhoz, nem különben az előleges számítás szerint egy havi élelmezésre, fizetésre, és egy évre 5 pfnál számított foglaló pénzekre, s más költségekre kellető összvegeknek 8000 pgőftokban kifizetése iránt a pénzügyministeriumhoz a kellő intézkedés már megtétetett; mi számadás alá tartozó előlegezésnek tekintendő.
Most előre tehát a munkára! erélyessen és kitünőleg! mert a siker felmutatás legszebb jutalma a fáradozásnak.*
Vasvári Kossuthnak ezt a rendeletét – jan. 16-i megbízólevelének másolatával – hiteles másolatban mellékelte márc. 2-i kérvényéhez, amelyben mint pénzügyi titkár kérte, hogy neki is folyósítsák az állami alkalmazottak részére megállapított napidíjakat.
Másolat. O. Lt. Pénzügymin. 1849: 2521.
(Az 1849: 1236. sz. fogalmazványt az OHB iratai közül – valószínűleg Vasvári beadványával együtt – a hadbíróság kiemelte.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT