126. Debrecen, 1849 január 26. Kossuth nyílt rendelete Gazsi Imre és Dobozy István számára lovas szabadcsapat szervezésére.

Teljes szövegű keresés

126.
Debrecen, 1849 január 26.
Kossuth nyílt rendelete Gazsi Imre és Dobozy István számára lovas szabadcsapat szervezésére.
Nyilt rendelet,
mellynek erejénél fogva [Dobozy István*] Gazsi Imre eddig nemzetőri százados ezennel felhatalmaztatik, hogy Bihar megyében 600 főre emelhető száguldó csapatot állítson.
A rendelet eredetileg mindkét nevezett számára készült; később átalakították egyesszámra, Gazsi Imrének, végül azonban mégis elküldték Dobozy Istvánnak is.
Az alakítandó csapat rendeltetése: a legközelebbi táborvezér által kiszabandó irányban s annak hadi munkálatait előmozdítva, az ellenség ártalmára és nyugtalanítására önállólag működni.
A csapatnak fennebb nevezett alakítója felelőssé tétetik arról, hogy a vezérlete alatti csapatban a legszorosabb fegyelem uralkodjék.
Felelős arról, hogy a békés polgárok vagyonát a csapat szentnek tartsa.
Ellenben minden az ellenségtől elfoglalandó zsákmány a csapat tulajdona, arról szabadon rendelkezhetik.
Kivételkép megjegyeztetik, miként a katonai működéshez megkívántató szereket és fegyvereket az állománynak illő jutalom mellett átadni tartozik.
A csapat kell, hogy lovasokból alakíttassék, s azért a lovak és lőszerszámok megszerzése a csapatvezér feladata. Az ezek megszerzésére szükségelt s a kormány által tökéletes kimutatás s létszám beadása mellett kiszolgáltatandó pénzerőről a csapat vezére számadással tartozandik.
A száguldó csapatnak egy helyt vesztegelni s így ellátásáról előre gondoskodni nem lehetvén, a legényég zsold és ellátása fejében széna és zab portion kívül 16 pkr napi bért kap.
A tiszteket a csapatvezér alkalmazza, s azoknak a legénység számához mért arányban hadnagyi, főhadnagyi, és kapitányi díjazásáról az álladalom nevében biztosítja. Maga személyére nézve a fennevezett csapat vezér ezennel őrnagyi ranggal ruháztatván fel, az azzal járó javadalmakról biztosíttatván.
Meghagyatik ennél fogva szoros felelet terhe alatt mind azon hatóságoknak, előljáróknak és egyes tisztviselőknek, kikkel a megnevezett száguldó csapat-alakító ez érdekben érintkezésbe jövend, őt működésében minden módon elősegíteni, a haza iránti szent kötelességének ismerjék.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel. O. Lt. OHB 1849: 1077.
Mellette a pénzügyminisztériumhoz intézett rendelet fogalmazványa 10 000 forint kiutalásáról Gazsi Imrének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT