12. Szolnok, 1849 január 3. Madarász László és Kossuth intézkedései a megadás szellemét terjesztő Gál József pénzügyminiszteriumi…

Teljes szövegű keresés

12.
Szolnok, 1849 január 3.
Madarász László és Kossuth intézkedései a megadás szellemét terjesztő Gál József pénzügyminiszteriumi tanácsos ügyével kapcsolatban.
Madarász László, az országos rendőrség főnöke bizalmas értesülés alapján január 2-án Ceglédre küldte Daróczy Elek postaügyi titkárt Gál József pénzügyministeriumi tanácsos elfogására. Gál ellen az volt a vád, hogy Cegléden a nép ellenállását gyöngítette és azt a császáriak előtt való önkéntes behódolásra hangolta. Daróczy január 3-án jelentette, hogy Gált Szolnokra szállította s megemlítette, hogy Gál tevékenységére első sorban Szabó Károly református lelkész lehetne tanu, akit a vádlott bomlasztó egyházi beszéd tartására igyekezett rávenni. Daróczy ezenkívül még négy pontban tett jelentést tapasztalatairól: 1. A Nagykörösre vitt komáromi német tüzérek őrizet nélkül vannak,* fegyelmezetlenek, garázdálkodnak, fegyvereik még mindig vannak, egyik tisztjük most adott le 49 kardot és »bécsi mértékeket hat bestekben és 12 üres tokot.« 2. Sok álhír kereng a vidéken. 3. »A lelkesedés megvan, csak éleszteni és használni kell, a guerilla csapat Nagykőrösön jó sikerrel állíttatik ki, Vasvári Pál január 2-án Nagykőrösön vagy 500 ember jelenlétében népgyűlést tartott, minek igen jó hatása volt.« 4. Nagykőrösön a városnak 300 szuronyos fegyvere és 7 mázsa puskapora és golyója van, átadnák az államnak. 5. Ismertette Szabó Károly vallomását Gál József tevékenységéről. Madarász a jelentést az alábbi levél kiséretében küldte át az ugyancsak Szolnokon tartózkodó Kossuthnak.
A komáromi német tüzérek ügyére l. az előző kötetben a 451. sz. aktát, 748. s köv. l. A főváros kiürítésének elhatározása után, december 31-én Kossuth utasította Madarászt, hogy „azon 500 német tüzért, kik Pesten vannak haladék nélkül szállíttassa a Jászkúnságba, tovább nem lehet várni az elszállítással.” (Kossuth iktatatlan rövid utasítását l. 1849-es Rendőri és Postaosztály, 333/1. sz.) Madarász január 1-én utasította Bódi Imre szolnoki térparancsnokot, hogy tegye meg az előkészületeket a tüzérek elhelyezésére, ugyanakkor kiadta a rendelkezéseket, hogy a tiszteket Debrecenbe, a legénységet pedig Szegedre és Szentesre szállítsák. (U. o. 329. és 330/1. sz.)
Édes barátom!
1-er: Lovak várnak mindenütt.
2-or: Én legfeljebb 5-én indulhatok, ha a teendőket jól kivánom végeztetni.
3-or: A vaspályánál Gömöri tanácsnokom ·/· szerént erélyesen fog működni.*
A Gömöri Andornak adott megbízólevél másolatára vonatkozik az utalás, ennek fogalmazványa nincs az iratok között.
4-er: A ·//· alatti jelentés* 1-ső számára tán én tegyek sikeres intézkedést?
Daróczy Elek fent ismertetett jelentésének pontjairól van szó.
a 2-ik számára gondom lesz
a 4-ik számra mit tegyek?
az 5-ik szám alatti esemény komoly, véleményem szerént utasíts oda hogy a Szolnoki térparancsnokságot rögtön ítélő hadi törvényszék felállítására bizzam meg, s az rendesen járjon el ellene.
5-ör: A vaspályának mikor, azaz mely körülmény közti Pestrészeni felszedéséről tetettél e intézkedést?
6-or: Én Kecskemétre s Kőrösre alkalmas egyént küldök a kellő hangulat teremtésére, s rendelkezendek politialis szempontokból.*
Pompéry János rendőrségi titkár kapott ugyanaznap utasítást Madarásztól, hogy rendőrbiztosként menjen Ceglédre, Kecskemétre és Nagykőrösre, fogassa el »a magyar haza függetlenségéért és szabadságáért vívó honfiakat elámító és lehangoló hazugságok koholóit és terjesztőit«, fékezze meg és fegyverezze le az idegen tüzéreket, vegye át a város által felajánlott fegyvereket és általában rendőri szempontból tegyen meg minden szükséges intézkedést.
7-er: Debreczenbe lovak kellenek, adj nekem engedelmet, hogy Mezőhegyesről hozathassak fel vagy 10 lovat illő áron kifizetendőket.
8-or: Ha akarsz még velem Szolnokon is szólni, izend meg és hozzád megyek, ha bármit kivánsz rendelkezz, én a sebes postát inend Debreczenig felállítandom,
Szolnok 1849. Január 3-án
reggeli 6 órakor
jó barátod
Madarász
9-er: Pestre küldök Gömörinek, kit ott rendőrigazgatónak tettem, 1000 ftot; mert ott kell sokról intézkednie.
Kossuth a levelet az alábbi megjegyzések kíséretében küldte vissza Madarásznak:
·//· alatti 1-ő számra: Méltoztassál intézkedni, hogy ha valamellyik legkisebbet mer garázdálkodni, kérlelhetlenül büntessék. – A bécsi mértékeket hozasd magadhoz.
A 4-ik számra: Által kell venni a fegyvereket, a munitiot nem.
Vaspálya felszedetés iránt van intézkedés.
Mezőhegyesről alkalmas lovat alig kapsz – minő kellene? Kocsi-ló vagy hátas?
Hát Görgey nem találja az ellenséget? nem találja? – Ha ez igaz volna, hadi törvényszék elibe kellene állítani.
Eredeti, Kossuthnak Madarász levelére írt s. k. válaszával O. Lt. Belügymin. 1849. Rendőri és Postaosztály 1209. (214. r. sz.)
Egyidejűleg megküldte Kossuth Madarásznak a kivánt utasítást is a haditörvényszék megalakítására:
Gál József tanácsnok a pénzügyministeriumnál azzal vádoltatik, hogy Czegléden és Kőrösen a népet minden ellentállás nélkül az ellenségnek leendő megadásra ösztönözni iparkodott.
Ezen tény minden esetre bíró elibe viendő, s katonai törvények szerint megítélendő.
Felhívom tehát bizottm. tag urat, hogy Szolnokon ezen ténynek megitéltetésére a térparancsnokság útján bíróságot alakítasson.
S. k. eredeti. O. Lt. Belügymin. 1849. Rendőri és Postaosztály 321/1. sz.
Madarász a vádlottat további eljárás végett átadta a szolnoki térparancsnoknak. A térparancsnokság január 7-én jelentette, hogy a megalakult bíróság »Gál Józsefet kihallgatván, a vád ellene be nem bizonyult, miért is a vallató haditörvényszék végzése szerint ellene a vizsgálat megszüntetett, s ő ártatlannak nyilváníttatván szabadon bocsájtatott.« (A térparancsnoknak szóló utasítás és a haditörvényszék jelentése mellékelve.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT