d) Válasz Vécseynek a katonai érdemrendekkel kapcsolatos javaslatára:

Teljes szövegű keresés

d) Válasz Vécseynek a katonai érdemrendekkel kapcsolatos javaslatára:
Tábornok úrnak f. hó 20-áról Topolyán kelt becses levelére, mellyben a honvédelmi bizottmányt arra szólítja fel, hogy hazánk ügyéhezi hűségben és meleg ragaszkodásban magukat kitüntetett, Tábornok úr parancsnoksága alatt álló némelly egyéneknek megkülönböztetése tekintetéből érdemrendet készíttessen, s annak néhány példányait leendő kiosztás végett Tábornok úr rendelkezése alá küldje meg – ezennel válaszolom a honvédelmi bizottmány nevében:
Mikép a bizottmány már egy pár hónappal ezelőtt kötelességének ismerte gondoskodni arról, hogy a nemzet szabadsági harczában mindnyájunk szabadsága és függetlenségéért vérüket, életüket feláldozta hű bajnokai a nemzet hálás megismerésének jelét vitéz melleiken hordozzák, és ezért ezen érdemjeleknek elkészítésére nézve Budapesten minden intézkedéseket meg is tőn, azonban a közbejött budapesti catastroph miatt a szóban lévő érdemjelek elkészíttetése megakadt.*
L. erre Kossuth dec. 20-i képviselőházi felszólalásának idevonatkozó részét, előző kötet 815. l.
Mindazonáltal a kormány teljes készséggel fogadván Tábornok úrnak e részbeni gondoskodását, azonnal tájékozni fogja magát arra nézve, valjon Debreczen és vidéke képes-e a szóban lévő érdemrendek készítéséhez szükségelt műveseket nyujtani, s ha igen, azoknak hova elébbi elkészítésére nézve a kormány mindent mozgásba hozand.
Addig is azonban méltóztassék tábornok úr a sokszor említett érdemrendeket in thesi elkészítetteknek tekinteni, s azon lelkes, derék honfiak neveit, kiket az ezekkeli kitüntetésre érdemeseknek tart, olly végből felterjeszteni, hogy azok számára a honvédelmi bizottmány, addig is, míg az érdemrendet realiter megkaphatják, az ideiglenes pótlás gyanánt szolgáló okleveleket kiadhassa, s az érdemjel birtokához kötött javadalmakat is nyomban kiadathassa.
Elhatározta a bizottmány még ideiglenesen arról is gondoskodni, hogy amíg az érdemrendeket a már rég kidolgozott terv szerint elkészíttetni tehetségében álland – Tábornok úrnak valami más helyettesítő jelt küldhessen, miről Tábornok urat értesíteni a kormány a lehetőségig sietni fog.
A felterjesztést tehát hová elébb felküldetni kérem.
Fogalm. Kossuth s. k. kiegészítéseivel.
O. Lt. OHB 1849: 935.
Mellette Vécsey említett jan. 20-i jelentése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT