b) Intézkedések Vécsey jelentésével és szóbeli üzenetével kapcsolatban a bácsi seregre vonatkozólag:

Teljes szövegű keresés

b) Intézkedések Vécsey jelentésével és szóbeli üzenetével kapcsolatban a bácsi seregre vonatkozólag:
Gróf Vécsey tábornok és sereg vezér úrnak
Debreczen, jan. 23. 1849.
Szegeden.
Tábornok úrnak Új Verbászról Január 19-kéről 132. sz. alatt a honvédelmi bizottmányhoz intézett jelentésére vonatkozólag:*
V. ö. az előző jegyzettel.
A honvédelmi bizottmány különös köszönettel vette mindazon tájékozó felvilágosításokat, mik részint Tábornok úr felhívott jelentésében, részint az azt átadó derék százados úr szóbeli előterjesztései által a kormánynak tudomására juttatni szíveskedett.
A minő szív- s lélekháborító azon ármány és árulás, melly ezen hadsereg osztálynál a volt parancsnok gróf Esterházy alatt s által a sereg felbomlasztásának szándokával üzetett,* olly magasztos azon érdem, mellyet Tábornok úr ezen vitéz hadseregnek a haza számárai megmentésében kitüntetett.
Eszterházy lemondására l. a 102. sz. alatti aktákat, 187. s köv. l.
Fogadja Tábornok úr a nemzet nevében a kormánynak meleg háláját s legőszintébb tiszteletét.
1. Gróf Eszterházy Sándor volt tábornoknak a hűtelenül zászlóikat elhagyott tisztekkel Baján összegyülekezése a kormány figyelmét a legnagyobb mértékben felébresztette. A mit polgári úton s a hadügyminister parancsa által annak ellenében tenni lehet, megtörtént. Azonben Tábornok úr előterjesztése szerint itt már a multra nézve is valóságos katonai complott gyanuja forog fenn; a honvédelmi bizottmány annálfogva kéri és felhatalmazza Tábornok urat, hogy azon egyéneket minden esetre gondos figyelemmel kísértetvén, a multra nézve minden esetre hadi vizsgálatot tétessen, s ha valaki iránt akár a multra, akár a jelenre árulás vagy hűtelenség, bujtogatás avvagy csak hűtelen pénzkezelés, avvagy az álladalom vagyonának eltulajdonítása vádja bizonyodnék, azt személyválogatás nélkül elfogassa, s haditörvény elibe állíttassa, vagy ha el nem fogattathatnék is, felette az ítélétet mindenesetre kimondassa.
2. A. Tábornok úr által tett tiszti kinevezések nem csak általában helyeseltetnek, hanem egyszersmind teljes bizalommal megbizatik Tábornok úr, hogy a sereg teljes organisatiojára még netán szükséges tiszti kinevezéseket s előléptetéseket megtehesse. A főtiszti kinevezések a hadügyminister által, a törzstisztiek pedig a honvédelmi bizottmány által, a tábornok úr általi kinevezés napjától meg fogván erősíttetni.
Minél fogva a 3-ik huszár ezerednél Kászonyi József alezredesnek ezeredessé s ezredparancsnokká, Dipoldt őrnagynak a 6-ik honvéd zászlóaljtól alezeredessé, Puchly századosnak 1-ső, Földváry századosnak 2-ik és Irinyi századosnak 3-ik őrnaggyá, valamint szintúgy az 52-ik gyalogezered 3-ik zászlóaljánál Bárány századosnak őrnaggyá és zászlóalj parancsnokká lett kineveztetése ezennel megerősítettnek nyilváníttatik. A kinevezési okleveleknek haladék nélküli kiadása végett a kinevezés napjátóli tudósítás felkívántatván.
3. Azon egyénre nézve, ki iránt Tábornok úr figyelmeztetni szives volt a Bizottmány gonddal leszen, hogy a hazának ártalmára ne lehessen.*
Bizonytalan, hogy ez az utalás kire vonatkozik; nem lehetetlen, hogy Stein alezredesre, aki nemrégiben került fel a déli hadseregből a hadügyminisztériumba s akitől korábban már mások is óva intették Kossuthot. (V. ö. 52/b. sz. 89. l.)
4. Különös köszönetet mond a bizottmány Tábornok úrnak azon gondoskodásért, mellyel figyelmét az ugyis annyira terhelt Status pénzeiveli gazdálkodásra parancsnokságának mindjárt első perczében kiterjesztette. A hadügyministerium utasittatott, hogy a pénzkezelés iránti szoros számvételről haladéktalanul intézkedjék; jövendőre teljes megnyugvást helyezvén e részben is a honvédelmi bizottmány Tábornok úrnak erélyes kormányzatába.
5. Az előbbi seregparancsnokság által olly botránykoztatólag osztogatott szabadsággal a seregtől távollevő törzs- és főtisztekre nézve kinyilatkoztatik, hogy hacsak valakinek szabadsági távolléte betegség, vagy más alapos ok által igazolva nincs, tiszti fizetéseiket s javadalmaikat azonnal meg kell szüntetni, neveiknek, ha helyeiket azonnal el ne foglalják, a tiszti névsorbóli kitörültetése iránt a hadügyministerium intézkedni utasítattván.
Fogadja Tábornok úr még egyszer a bácsi hadsereg megmentéséérti köszönetünket a nemzet nevében s legyen szíves azt mind azon derék tiszt uraknak s más egyéneknek, kik Tábornok urat a nehéz és nagy munkában elősegítették, valamint az egész vitéz hadseregnek is rendíthetetlen hazafiságáért a nemzet elismerését azon remény kijelentésével nyilvánítani, mikint meg vagyunk győződve, hogy ha rendíthetlen kitűréssel védették a hazának Bács vármegyét, kétszeres lelkesedéssel fognak harczolni ott, hol a hazát kell a nemzetnek megmenteni, s a haza szabadsága megmentésének örök zöld babérját fűzendik vitéz homlokaikra.
az országos honvédelmi bizottmány,
Kossuth s. k. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 932.
Mellette egykorú, a hadbírósági eljárás céljára készült német fordítása.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT