104. Debrecen, 1849 január 22. Kossuth utasítja a hadügyminisztériumot, hogy a Vécsey tábornok által Péterváradról elvezényelt Ho…

Teljes szövegű keresés

104.
Debrecen, 1849 január 22.
Kossuth utasítja a hadügyminisztériumot, hogy a Vécsey tábornok által Péterváradról elvezényelt Hollán Ernő őrnagyot eddigi beosztásában hagyja meg.
Bosszankodással értettem Csuha tábornok péterváradi dandár és várparancsnoknak f. hó 18-áról kelt s visszavárólag ide mellékelt hivatalos tudósításából, miképen gróf Vécsey tábornok Hollán Ernő táborvezérkari őrnagyot és Hrabovszki 32-ik ezredi kapitányt Péterváradról a verbászi táborba rendelte.
Kétségkívül tudva van a hadügyministeriumnál, mikép Hollán Ernő őrnagy a honvédelmi bizottmány által Péterváradra éppen azért küldetett, hogy a várőrség tiszti karának szellemét ellenőrizze,* a várbeli legénységnek lelkesedését s ügyünkhözi meleg ragaszkodását fentartsa és élessze, az akkori tisztikar káros hatása általi lehangolástól megőrizze, egyrészről, – másrészről pedig a végett, hogy mint szakember, magában a várban az erősítési munkálatokat vezesse.
V. ö. előző kötet, 328/c. sz. 521. l.
Egyáltalán nem értem tehát, hol veszi Vécsey tábornok azon jogot, hogy Péterváradról épen azon egyént, kit a kormány bizalma helyezett oda, s ki a tudósító tábornok és várparancsnok bizalmát is teljesen mértékben birja, a nélkül, hogy ez iránt a kormánynak elébb jelentését megtette volna, el parancsolja, s hogy átalában egy városkívüli tábornok a várbeli őrségről a várparancsnok hatáskörébe vágva disponálhasson.
És ennél fogva ezennel hivatalosan arra hívom fel a ministeriumot, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni sziveskedjék arra nézve, hogy a fenebb nevezett két egyén, különösen pedig Hollán táborkari őrnagy, mindaddig, míg a kormány, amelly őt Péterváradra rendelte, iránta máskép rendelkezni jónak nem látandja, ott maradjanak, s kiadott utasításukhoz képesti eljárásukban s működésükben ne zavartassanak.
Intézkedéseiről a ministerium Csuha tábornok úrat is értesítendvén.
Ered. fogalm. O. Lt. OHB 1849: 865.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT