100. Debrecen, 1849 január 21. Kossuth utasítása a Rimai Egyesületnek a szerződésileg megállapított gránátmennyiség továbbgyártás…

Teljes szövegű keresés

100.
Debrecen, 1849 január 21.
Kossuth utasítása a Rimai Egyesületnek a szerződésileg megállapított gránátmennyiség továbbgyártására.
Az egylet igazgatóságának f. hó 15-éről kelt megkeresésére, mellyben jelenti, mikép azon 10,000 gránátból, mellyeknek készítése iránt a hadügyministeriummal szerződött, 2000 darab már készen van, – azonban ott az ellenségtől biztosítva nem lévén, elszállítatni javallja; utasításokat kérvén egyszersmind arra nézve, hová legyenek az említett gránátok szállítandók? s a készítés folytattassék-e vagy felfüggesztessék? S végre az elkészült gránátok árát kifizettetni, s a mennyiben a fuvar messzebb terjedne Pestnél, a szállítási bért pótoltatni.
Ezennel válaszul adom az egyletnek, hogy a kétezer darab kész gránát Miskolczon át Nagyváradra szállítandó – megjegyezvén, hogy az elszállítás biztosítása tekintetéből az egylet magát felsőmagyarországi teljhatalmú orsz. biztos Szemere Bertalan úrral, ki e részben innen utasítást nyere, tegye érintkezésbe.
Egyébiránt a további készítést az Egylet ne csak fel ne függessze, hanem minden kitehető iparkodással a készítést lehető legnagyobb számban folytassa, – az elkészítendő mennyiség elszállítására nézve időnként fenebb említett országos biztos úrral értekezendvén, – ki a körülményekhez képest a szükséges intézkedéseket s illetőleg utasításokat nem késendik kiadni.
Mind az elkészített 2000 darab gránát árának, mind pedig a szállítási pótléknak kifizetésére, a mennyiben az a szerződés szerinti szállítást túlhaladná, a pénzügyi ministerium utasíttatott.
Ered. fogalm. Kossuth s. k. kiegészítésével.
O. Lt. OHB 1849: 798.
Mellette l. a Rimai Egyesület Rimabrezón jan. 15-én kelt jelentése, 2. utasítás fogalmazványa a pénzügyminisztériumnak, hogy Szemerén keresztül fizesse ki a gránátok árát, 3. értesítés fogalmazványa Szemeréhez a fenti rendelkezésről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT