Sárkány (ákosházi, nyéki, nagyszegi, illetőleg ilenczfalvi).

Teljes szövegű keresés

Sárkány (ákosházi, nyéki, nagyszegi, illetőleg ilenczfalvi).
E családbeliek az Ákos-nemzetségből származnak, melyről egy, a Batthyány-család köpcsényi levéltárában őrzött, a XVII. századból való perbeli genealógia tanuskodik, hol is a családfa élén Bartolomeus „de Genere Ákuss de Ákuss-Háza”, s mellette 1426-os évszám szerepel.
Horváth István a családot az Ákos nemzetségbeli Micsk bántól származtatja a peleskei Eördögh családdal együtt s állitása szerint az Eördögh és Sárkány nevet kalandor és rabló életmódjuk után nyerték. („Századok” 1876. évi 758. l.)
Az Ákos nemzetségbeli Micsk bán a XIV. század elején kap drávamelléki birtokokat.
A Sárkány nevet először egy 1385-ből származó okmányban találjuk, melyben Tamás özvegye Anna pereskedik fivérével a somogymegyei Gurgeteg (most Görgeteg) és egyéb birtokok miatt. (Pozsonyi kápt. lev.-tára C. 28. Fasc. 2. No. 36.)
Legrégibb előneve a családnak az ákosházi és buzadszigeti volt, de az idők folyamán a család egyes ágai a nyéki, nagyszegi, s végül az ilenczfalvi előnevet vették fel.
A XV. században nagy kiterjedésü birtokaik voltak Zalamegyében. A XV. század vége felé egyik ág Pozsonymegyében a Csallóközben telepszik le, hol szintén nagy kiterjedésü birtokokat szereztek.
Czimerük: a pajzs kék mezejében arany koronából kiemelkedő koronás meztelen női alak hosszu arany hajjal; felemelt balkezében vörössárga almát tart, melybe egy, a női alakot körülövedző zöld sárkány beleharapni készül; zárt sisak; sisakdisz a pajzsban levő női alak kigyó nélkül; takarók: kék-arany.
1504-ben S. Bertalan és fiai báróságot kapnak, mely 1511. és 1622. (Batthyány-levéltár) végül 1679. máj. 27. (LR. XLVI-528.) „ákosházi” S. János, felesége Lutters-Borin Éva, testv. István és Miklós fiai István, János és Bertalan részére megujittatott. A bárói ág azonban csakhamar kihalt. Birtokaikat az Illésházy, Kisfaludy és Falussy családok örökölték.
A család a legnagyobb szerepet a XVI. és XVII. században vitte, mikor is többen közülök magas katonai méltóságokat töltöttek be. Kimagasló alakja a családnak különösen Ambrus volt, ki mint országbiró, Pozsony-, Vas- és Zalamegyék főispánja esett el 1526. a mohácsi csatában. 1520-ban megbizólevelet kap Lajos királytól, hogy Anna nővére és Károly spanyol király között a házasságot létrehozza (Batthyány-levéltár).
Nyéki ág:
Az I. táblán látható Jakab és fiai János és György 1587. január 4. nemességükben megerősittetnek s mint pozsonymegyei „nyéki” birtokosok a nyéki előnevet (Pozsonymegye levéltára) és a következő czímert kapják: vágott paizs; lenn a vörös mezőt ezüst ék hasitja, melyben vörös rózsa látható, a vörös részekben szintén egy-egy fehér rózsa, fenn aranymezőben zöldszinü teljes sárkány kiterjesztett szárnyakkal és nyitott szájából lángot lövel, farkát pedig felkunkoritja, első lábait ragadozásra nyujtja; sisakdisz: daru felemelt jobb lábában kavicsot, csőrében pedig három buzakalászt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst.
Nagyszegi ág: (l. III. tábla.)
A fent emlitett Jakab dédunokája János és fiai János, György, István, Mátyás és Mihály 1686. április 4. nemességükben megerősitettek s a fent leirt czimerrel, mint nagyszegi birtokosok, a „nagyszegi” előnevet kapják (Pozsonymegye levéltára), mely előnevet a család komárommegyei ága ma is használ. Ez az ág ezen Jánosnak 1686. után született Márton fiától származik.
Ilenczfalvi ág: (l. IV., V., VI. tábla)
A III. táblán szereplő János fia Mihály, a gömörmegyei csetneki várnak volt kapitánya, kitől a gömörmegyei, ev. vallásra áttért ág származik. A IV. táblán látható Mihály fiai Pál és Sámuel Pestmegyében telepednek le; ezektől a pestmegyei ág.
A családból S. József, a budapesti ítélőtábla alelnöke 1887. febr. 7. és S. Sámuel ev. püspök 1897. febr. 3. nemességének megerősitése mellett az „ilenczfalvi” előnév adományozásában részesültek. A család a következő czimert használja: kék pajzsban, farkába harapó zöld sárkány kardot tartó vörös ruhás kart fon körül; sisakdisz: aranysujtásos vörös ruhás, forgóval ellátott vörös fityegős barnakucsmás növekvő vitéz jobbjában kardot tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany. – Leszármazás:
I.
Benedek Sárkán de Genere Ákuss de Ákussháza 1426; János 1466 Veronika; László 1) Pyspek Katalin 2) Aranyady Katalin; Tamás Földes Zsófia; János; Bertalan 1504 báró (l. II. tábla); Helena Alapy Boldizsár; Antal; Benedek Aracsay és Neszelőy Zsuzsanna; Ferencz Darabos Márta; Bernát Anna; Miklós; Zsófia 1) Laky Balázs 2) Gosztonyi István; Katalin Semlich-Horváth Miklós; Brigitta; Katalin Bosnyák András; Zsófia Zerkacz Ferencz; György Komaarnowszky Anna; János; Ferencz; István; Gáspár; Ferencz; Tamás; Zsófia Ócskay Ferencz; István; Katalin; Éva; Erzsébet Lengyel N.; Lőrincz Balásfalvi Margit; Mihály; Demeter; Pál; Dénes Borsay Petronella; István Dezeő Anna; Ferencz; Benedek; Baltazár; Jakab 1587. nemessége megerősitve Fábián Erzsébet; Farkas; Gábor; Zsófia Völsey Venczel; Anna Montor Tamás; Petronella Zábláthy Jakab; János; István; István; János; Anna Radóczy Dömötör; János 1587 Sigho Dorottya (l. III. tábla); György 1587 Ujfalussy Dorottya; Stanislaus; Farkas Románfalvy leány; Erzsébet Bálint Józsa; Ádám Dubniczay Zsuzsánna; János; Klára.
II. (Bárói ág)
Bertalan 1504-ben báró lesz (l. I. tábla); Ambrus országbiró, Pozsony-, Zala- és Vasmegye főispánja, elesett Mohácsnál 1526-ban Zábláthy Zsófia; Ferencz 1480–1548 Szelestey Dorottya; Dorottya Bottka Mátyás; János Erdődy Petronella; Margit Literáty Ferencz; Zsófia 1) Toth Tamás 2) Bársonyi Boldizsár; Mihály; Gergely; Flórián; Borbála Batthyány Miklós; Ferencz; Klára; János; Vincze; Imre Zyár Margit; Ambrus 1510-1555 Oroszlánkeőy Katalin; Miklós; István Mezőlaky Anna; Antal, János; Salgay Mihály Anna; Dorottya; Vincze; Ferencz; Ambrus; János; István; Katalin; Gáspár; István; Miklós; István; János; Miklós; Margit Szép Ferencz; János Hajmásy Anna; Katalin; Erzsébet Huszár Mátyás; Miklós 1540–1602 1) Forgách Zsófia 2) Lengyel Eufrozina; Ilona Sághy Zsigmund; István kiskomáromi kapitány Bakó Zsófia; Miklós Sándor Zsuzsanna; Erzsébet Safarich István; Miklós 1579–1658 kéméndi kapitány Darabos Katalin; Zsófia Babocsay Pál; István légrádi és kéméndi kapitány; János Fitter Erzse; Miklós; Magdolna 1) Kisfaludy Ferencz 2) Sigray József; Krisztina Gréczy Ádám; János 1610–1681 egerszegi kapitány 1) Drabos Katalin 2) Luttersporin Éva; István 1604–1680 Ócskay Éva; Judit 1) Kisfaludy János 2) Falussy Miklós; Erzsébet Illésházy Ferencz.
III. (Nyéki utóbb nagyszegi ág.)
Jakab nyéki birtokos 1587 január 4-én nemessége „nyéki” előnévvel megerősittetett Fábián Erzsébet (l. I. tábla); János 1587 Sighó Dorottya; György 1587 Ujfalussy Dorottya; N.; János nagyszegi birtokos 1686. április 4. nemessége „nagyszegi” előnévvel megerősittetett; János 1686; György 1686; István 1686; Mátyás 1686; Mihály 1686 csetneki kapitány (l. IV. tábla); Márton * 1868 után; Ferencz * 1686 után; Márton; János; István Komáromba költözött Tótth Magdolna; János; István 1779-1824 Csiba Magdolna; Ferencz; Ignácz; Károly †; József Peőcz Katalin; János földbirtokos Pilaszanovits Borbála; György; István; Sándor; János †; József †; István-Ignácz †; Antal 1828-1898 Kom. m. pénzt.-ellenőr †; Lázár gyógyszerész Baja; Ilona Vidos N.; János plébános †; Miklós bakonybéli apát † 1891; István 1804–1873 Janicsáry Katalin; Lajos 1815–1881 Tóth Vilma; Ferencz 1811–1886 Takácsy Borbála; Ignácz 1817–1825; Teréz Vermes Mihály; Anna Litassy Ignácz; Lajos * 1863 táblai biró Jäger Mária; István * 1864; Ilona * 1865 † 1884; Ferencz * 1867 orsz. gyül. képviselő Lázár Irén; Vilma * 1877; Marianna * 1888; Magda * 1891 dr. Csiky Aladár; Ilus * 1892 Markó Árpád főhadnagy.
IV.
Mihály 1673–1737 csetneki kapitány Bálint Ilona (l. III. tábla); András 1712–1778 evang. lelkész Komlós Keresztesen Kovács Mária; Mihály 1745–1812 iskola igazgató Rozsnyón Hajnóczy Katalin; Anna 1748–† Dunay Imre; Sámuel 1752–† 1831; Mária 1775–† Ujházy András; Mihály 1780–† 1831; János 1782–1831 Dobsina Gömöry Zsuzsanna; Pál 1785–† Sáfáry Mária (l. V. tábla); József 1788–† Nevodoly Julianna; Sámuel 1790–1840 Clementisz Apollónia (l. VI. tábla); Károly-József † 1818–1864 vasgyáros és bányatul. Rozsnyó 1) Langsfeld Lujza 2) Langsfeld Emilia (l. IV/a. tábla); Sámuel † Millersdorfer Antonia; Adolf * 1890 bányabirtokos Dobsina Gömöry Josefin; Aurélia * 1829 Stehló András; Pál * 1898 Nehrer Emilia bányatulajdonos Dobsina (l. IV/b. tábla); Arabella Sztehló N.; László Korompa Sárkány Irma; Ilona Marton Alajos; Vilma; Irma Petreszkó György; Pál 1850–1913 Pórfy Aranka; Miksa * 1847 gyárigazgató Csetnek Napkó Kornélia; Laura * 1903 Ruffiny Jenő; Ilona Gömöry Miksa; Berta † 1905 Kellner Viktor; Oszkár * 1876 min. fogalm. Budapest Kerékjártó Margit Oszkár * 1912; Ottó * 1878 igazg. titkár Puszta Vacs; Alfréd * 1880 min. fogalm. Budapest.
IV/a.
Károly József † 1818–1864 vasgyáros és bányatul. Rozsnyó 1) Langsfeld Lujza 2) Langsfeld Emilia (l. IV. tábla); Kálmán * 1845 vasgyáros és bányatulajdonos Dobsina 1) Remenyik Ilona 2) Remenyik Irén; Albert orvos Pozsony; Aurél † Károly Lina földbirtokos Lökösháza; Lujza Dubay Miklós; Károly * 1850 bányatulajdonos Csetnek 1) Petrovits Ilona 2) Kalmár Lenke; Emilia Kalmár Gyula; Anna Tirscher Szilárd; Miklós †; Margit Miskovitz Ferencz; Jolán Batta Sámuel; Károly * 1882 honvéd főhadnagy Kremling Nóra; Gyula * 1886 festőmüvész Firenze Gibbon Hilda; 1: Ilona dr. Kathona László; 1: Anna dr. Richter Miksa; 2: Kálmán * 1885 ügyvéd Rozsnyó; Gyula * 1908.
IV/b.
Pál † 1898 Nehrer Emilia bányatulajdonos Dobsina (l. IV. tábla); Irma Sárkány László; Boldizsár † 1903 Alexy Paula Dobsina; Aurélia † Markó Lajos; Sándor † 1913 Markó Aurélia tak. pénzt. tisztviselő Dobsina; Emilia † Szomp Béla; Kornél † 1904 Szabó Anna Dobsina; Zsigmond gyáros Wien Ramisch Hermin; Anna; Ilona; Kornél; Zsigmond * 1884; Boldizsár * 1881 Dobsina Balássy Margit; Ilona †; Malvin * 1888 Szabó József; Emilia; Sándor; Irma; Aranka.
V.
Pál 1785 † Safáry Mária (l. IV. tábla); Károly * 1809 †; János 1815–1875 földbirtokos Kaskantyu Hajnóczy Johanna; József 1820–1903 földbirtokos Kaskantyu 1) Safáry Janka 2) Mokry Matild; Imre * 1854 gimn. tanár Szarvas Esztergály Irén; István * 1858 Kaskantyu Boér Ilona; Sámuel * 1859 jegyző Kiskőrös 1) Erhard Bella 2) Antonek-Orasek Julia; János * 1864 orvos Bácstopolyán 1) Mokry Irén 2) Scherer Laura; László * 1867 gyógyszerész Aszód Bogner Ella; Margit * 1891; Jenő * 1898; László * 1899; Loránt; Piroska Szebránszky N.; Mária; Károly; Lili; Dezső * 1897; Barnabás * 1899; Irén * 1901; Sarolta * 1903; Nelly Murászky N.; Pál kath. pap Solt; Vilma Gubás N.; Emma Végh N.; Gyula * 1855 táblai biró Czegléd Csernyus Berta; Gizella Jeszenszky Nándor ev. lelk.; Aranka Raksányi Kálmán †; Kálmán földbirtokos Kaskantyu Szilvássy Irma; Elek †; Géza †; Endre honvéd huszárhadnagy †; Lenke Tóth János †; József †; Erzsébet; Anna * 1890 Szabóky Károly iparfelügyelő; Gyula * 1891.
VI.
Sámuel 1790–1848 evang. esperes Clementisz Apollónia (l. IV. tábla); Eduárd † főszámvevő Nyitramegyénél Lestár Bella; Apollónia Melna Mihály ev. lelkész; János 1821–1894 evang. esperes Szarvas; Sámuel 1823–1911 evang. püspök főrendiházi tag 1) Juhász Zsuzsanna 2) Stur Lina; Pál 1832–1849 tüzérszázados a szabads. harczban eltünt; József 1829–1903 táblai alelnök földbirtokos Lits Alojzia; Berta Melna Gyula; István; Dezső † ev. lelkész N. Szelezsény; Ilona † Szlujka Mihály; Emil evang. lekész Kis-Zellő Placskó Paula; Jenő Mokry Ilka; Miklós mérnök; Paula, Aladár; Erzsi; Margit; 1: Etelka * 1858 Dr. Mikola László; 1: Ilona * 1865 Riecsánszky Endre; 2: Jenő * 1869 vezérkari alezredes Szászy Ilona; 2. Béla * 1870 evang. főesperes Kecskemét Brocken Berta; 2: Jolán * 1874 Bróóser Móricz; 2: Ernő * 1875 főszolgabiró Gödöllő Krayzell Margit; 2: Erzsébet 1877-1909 Jakabffy Béla; Jenő * 1899; Ilona * 1895; Béla * 1897; Tibor * 1899; Erzsike * 1902; Amália; Zoltán; Malin; Emma; István; Jolán; Lajos; Sarolta; József 1854–1902 törvényszéki elnök Hááder Margit; Andor 1855–1904 közigazgatási biró Szabó Irén; Ilka * 1859 Kazy János kamarás; Béla * 1865 cs. és kir. huszárőrnagy; Margit * 1864 Kazy Lázár; Jenő * 1871 cs. és kir. huszárkapitány Szitányi Mariska; Irén * 1889 Dr. Vragassy Lipót; József * 1893; Erzsébet * 1910; Miklós * 1884 cs. és kir. huszárfőhadnagy; Agathe * 1892 Smrecsányi Dárius.
Vö. NI. X-55–9. (gen.); 909.; Siebm. 561–2.; pk. 106.; Rexa 50.; Forgon II-228.; Pálmay: M.-Torda 114. (gen.); részben Sárkány Miklós cs. és kir. huszárfőhadnagy és Sárkány István közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT