Kosztolányi (alsó- és felső kameneczi, nemeskosztolányi, régebben alsó- és felsőkosztolányi).

Teljes szövegű keresés

Kosztolányi (alsó- és felső kameneczi, nemeskosztolányi, régebben alsó- és felsőkosztolányi).
Ősrégi barsmegyei család, melynek birtoka a Divék-nemzetség családainak birtokaival volt határos. Régen elpusztult szilaváruk nyomai az alsókameneczi hegyek oldalán még ma is láthatók. Kamenecz helynév csak XV. század végétől fordul elő; köves határa miatt nevezhették el annak. (Kamen tótul követ jelent.) – A XIV. században az előkelő család két tagja, Chankon és Tamás, Budán, Miklós nádor előtt s országnagyok jelenlétében párbajt vívott azért, mert Tamás megölte Chankon fivérét Patauch-ot. – A család okmányaiból ismert első őseik Kelemen és Paska. Ez utóbbi még 1362. Saskőnek, az esztergomi érsek barsmenyei Garammenti várának várnagya. (Lásd Knauz Mon. Strig.) – Paska ága a XIX. század elején kihalt. A most élő ágaknak őse Kelemen unokája Csernek, ki Anániás fia és Chankonnak unokatestvére. – Csernek fiai Bálint (1373.) és Lőrincz (1381–1451.) a családot két főágra osztották. Bálint ágát második fiának Andrásnak István fiától származott unikái – Miklós és András – két fővonalban, – Lőrincz ágát pedig fiának, Lászlónak unokái – Gáspár és Mihály – szintén két fővonalban folytatják. – Az 1356. Konth Miklós nádortól kapott oklevél szerint Chankon osztozik Loránddal – Anániás fiával – és Istvánnal, Csernek fiával. – 1361. Bebek István országbirótól s 1373. Nagy Lajos király rendeletéből határjáró levelet kapnak. – 1435. Zsigmond király új adománylevelével az akkor élt családok Báthory István országbiró által Al- és Fel-Kosztolányi és Kéth Új Lehotai birtokaikba bevezetteknek. – Egy 1487. határjáró levélben már az ujabb eredetű Nemes-Kosztolány is szerepel. – A török uralom idején sok kárt szenvedtek; falvaikat minduntalan felégették. A család leveles ládáiban most is megvan Aho surányi agának 1623. aug. 8-án kelt fenyegető levele, mely szerint házaikat felégeti, asszonyaikat, leányaikat elviszi, ha követeléseit nem teljesítik. – A közélet terén szerepelt 1458–1489-ig a Paska ágból származó Pálnak 1430. táján született fia György (Georgius Polycarpus de Kostolan), akit Fraknói a renaissance kor egy kiváló diplomatájának mond; – Mátyás király a legkényesebb diplomácziai megbízásokkal tüntette ki. – Jelentékeny állásokat Uriel fia László, Barsvármegye alispánja (1601–278.); ugyanez orszgy. követ 1601. és 1605. A Paska-ágból a XVIII. században György fia Gábor szintén alispán (1725–34.); ugyanez előbb orszgy. követ (1707., 12., 15. és 22.) – Gáspár és Mihály testvérének Ádámnak fia András a protestánsok egyik befolyásos, a svéd sereg vezérét kalauzolta Turócz-, Basrvármegyének át Bethlen Gábor hadaihoz. – Mihály fia István és ennek fia Zsigmond 1697–1704-ben építették a nemeskosztolányi templomot, melynek kulcsait Zsigmond özvegyétől, Justh Zsófiától karhatalommal vétette el Mártonfy György érseki helyettes s átadta a felsőkameneczi róm. kat. plébánosnak. Zsigmond fiai 1734-ben VI. Károly engedelmével a nemeskosztolányi és nagyszelezsényi ág. hitv. evang. egyházközösségknek szabad vallásgyakorlatot biztosítva, Nemeskosztolányban templomot, paplakot iskolát építettek. – A Miklós ágból György fia László (sz. 1739. † 1806.) vezérőrnagy, kiváló hadi érdemeiért – 1789. Mehádiánál 25000 főnyi török csapatot szalasztott meg huszárai élén – a Mária Terézia-rendet nyervén, 1790. nov. 27-én magyar báróságot kap. (LR. LV/127.) – A Mária Terézia által felállított nemes testőrségben szolgált a Mihály ágbeli fentebb említett Zsigmond unokája Péter (sz. 1745. † 1809.). A Mihály ágból Károly fia Móricz (sz. 1806 † 1884.) 1848–49-ben honvédezredes, a VIII. hadtest parancsnoka, komáromi hős, a katonai érdemrend II. és III. osztályával kitüntetve. – Testvéröccsét, Károlyt 1861. elején, – a beamter-világ eltörlését kimondó, ugynevezett októberi diploma után – a vármegye főjegyzőjévé választották; – 1867-ben osztálytanácsos a vallás- és közoktatásügyi miniszteriumban; 1870–73. a nyitramegyei verbói kerület orszgy. képviselője.
A Kosztolányiak lutheránusok lettek már az 1560-as években; Nemeskosztolány, Alsó- és Felsőkamenecz a bányavárosi lutheránus esperesség alá tartoztak. A család egynémelyik tagja a róm. kath. hitre tért, mint pl. Ferencz, akinek Tolnán 1751. született fia Antal, egy a vármegyéhez intézett s nemességi bizonyságlevelet kérő iratában előadja, hogy atyja azért, mert a róm. kat. hitre tért, a birtokból kizáratott. – A családnak Aradon élő ága a Miklós ágból származik. Ugyanis Gáspárnak és Bokross Erzsébetnek fia János, aki Perlepen 1755. született, Aradmegyébe költözött s ott alapított családot. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Barsmegyében id., ifj. András, László, Elek özv., György özv., Zsigmond özv., Gáspár, Pál; Nyitramegyében András, Elek özv., Imre fordulnak elő az igazolt nemesek között.
Czímer: a Divék (Devek) nemzetségből leszármazott családok czímerével azonos. Kékben, zöld alapból emelkedő zöldlombos fa előtt jobbra haladó medve, a jobb felső szögletben csillag, a baloldaliban befelé fordult ezüst félhold; sisakdisz: a koronából növekvő jobbra fordult medve; takarók: kék-arany, kék-ezüst.
Leszármazás:
I.
Szaniszló 1539–82 Rudnay Anna; Mihály Makray Ilona l. III. tábla; Gáspár 1547–1603 Chuzy Kata; Katalin Kókay György; Ádám 1551–98. 1) Kosztolányi Katalin 2) Hroznovszky Dorka; Farkas Füssy Margit; István Szalay Dorottya; Katalin Máriássy Márton; Gáspár †1692 Zatureczky Éva †1707; Margit Kosztolányi Kristóf; András 1) Turcsányi Judit 2) Bossányi Ilona; Ferencz Keresztessy Ilona; Mihály †1699 Turcsányi Zsuzsa; Kata *1667 †1705 Kosztolányi Ádám; Imre †1706; Imre †1749; Imre *1743; Ilona esk. 1759 Pápes Imre; Ferencz Turcsányi Róza; György Surmaun Anna; Imre; Illés; Erzsébet *1691 Dióssy Ferencz; István Péchy Dorka; János †1741 1) Csernakóczy 2) 1718 Kosztolányi Klára; Pál Búcsányi Krisztina; Borbála Nagy János; Gábor *1672 † 1751. Belay Zsuzsa †1737; Éva esk. 1696 1) Kosztolányi András 2) Baranyay István; Zsigmond 1712–1744 esk. 1739. VI/13. Hodossy Kata; Krisztina 1731–1799 Soós Gábor † 1754; Anna Bokros Sándor 1732–96; András †1790 Zerdahelyi Klára †1807; Sándor *1742 †1777 esk. 1768. II/14 Kosztolányi Éva; László *1770 †1834 tolcsvai és erdőbényei Szirmay Teréz † 1837.; Anna *1814 †; József *1797 1867 † b.Podmaniczky Zsuzsa † 1842 l. II. tábla; Mária *1805 †1860 esk. 1826 Görgey Ferencz;
II.
József l. I. tábla; Matild *1830. I. 6. Zmeskall Zsigmond; László *1822. IV/18 †1898. V/4. esk. 1866. IV/3. Dianovszky Alojzia *1839; János *1827. XII/6. †1867. IV/26. esk. 1856 birkveniki Bencsik Georgina †1877. IX.; Sándor *Nemcsény 1831. VIII/16. esk. 1866. VIII/24. Rakovszky Malvin (* 1843); György *1858. VI. 14.; József *1859. XII/12. esk. 1901. II/14. Kosztolányi Margit; József *1902. XI/20.; Ilona *1867. VIII/7.; István 1870. IV/24. Nemcsény; Margit *1867. V/7. esk. 1901. II/14 Kosztolányi József; László dr. *1869. V/3.; Anna *1875. VII/10.; Gábor *1878. IX/25.; Gyula *1881. I/7.;
III.
Mihály †1603 Makray Ilona; János †1635. Varsányi Anna; Miklós 1) Tomcsányi Kata 2) Harray Kata; Mihály †1659 Tekenyey Anna; István *1628 † 1706 1. 1656. Vattay Batta Zsófia 2. 1658. Precsinszky Mária †1704; Pál; László Onory Judit; Krisztina Gellér Mihály; Magda Baluon Zsigm.; Klára Buzássy Miklós; János Lehotzky Kata; János Drozsanovszky Dorka; Zsuzsa Jancsovics János; Zsigmond *1671 †1708 Justh Zsófia (*1677 †1719) l. IV. tábla; Katalin Bossányi Ádám; Judit *1658 Hodossy Sándor; Mihály Balogh Zsuzsa; János *1655. Divéky Ilona; Mária Vályi Zsigm.; Ilona Pogány Mihály; Mihály; János;
IV.
Zsigmond 1671 † 1708 l. III. tábla; József *1699 †1735. csk. 1725. V/24. Prileszky Teréz utóbb Ujfalussy László neje; Elek *1699 † 1750 l. esk. 1721. V/11 1. Kosztolányi Borbála †1722 2. esk. 1727. VI/2. Kubinyi Zsuzsa (*1710 † 1735); András *1705 † 1767 esk. 1736. II/5. Szilvay Klára (*1717); Erzsébet *1729. 1. esk. 1745. II/14 1. Gosztonyi Andr. 2. 1781. dr. Kéler István; Lőrincz *1739 †1796 1. esk. 1764. IX/29. 1. Ottlik Polixena †1777 2. 1779. IX. 13. Justh Rozália; Lajos *1772 †1788; Károly *1780 †1828 esk. 1806. VI/4. Kosztolányi Lujza; Rozália *1782 †1849. Závodszky Ferencz; Tamás *1783 †1809; Lajos *1789 †1814; Móricz ezredes *1806 †1884. esk. 1839. II/12. Milano Mambrino Fanni †1878; Péter *1807 †1848.; Károly *1818 †1873. esk. 1847. VII/22. Bossányi Fanni 1820–94; Gusztáv *1811 †; Lujza *1812. † 1887 esk. 1830. XI/27. Tuczentaller Károly (†1844); Árpád *1841. †1883. esk. 1874 Slach Adél; Aranka *1844 esk. 1862 Platthy Jenő (elv.); Vidor *1848. IV/5.; Béla *1850. VIII/29. †1911. IV. esk. 1879. VIII: Papp Mária *1859. I/24.; Attila *1851. X/1. esk. 1886. VI/10: Tolnafy Irma (1860. I/22.); Ilona *1854. I/12.; Károly ezredes cs. és kir. kamarás *1855. X/5. esk. 1891. V/6: Kugler Izabella (*1873); Miklós *1858. II/22. †1809. IX. esk. 1885. VIII: dévaványai Halassy Tekla *1862. IV/16.; Péter *1861. VII/7. †1883. XII.; Zoltán *1882. I/24. ek. 1912: Rafaj Jolán; Adrienne *1887. X/8.; Károly *1893. X/27.; Miklós *1886. VIII/27.; Gabriella *1888. III/23.; Angela *1890. X/2.; Tekla *1893. VI/10.; József *1737 †1775; Pál *1739; Péter testőr *1745 †1809 esk. 1782 báró Jeszenák Anna †1815; Kristóf *1753 †1797; Boldizsár *1784 † 1821 Kubinyi Amália †1833; Lujza *1786 † 1842 Kosztolányi Károly
V.
András 1497; Mátyás 1517; Miklós 1589; Ferencz; Uriel 1573 Vieszkay Magda; János 1543–90; Miklós 1677–1774 Nyéki esk. 1718 Susanna; János 1627 Kosztolányi Éva; Mihály 1627 Lehotzky Judit; Ádám; László alispán †1626 1) Huszár Krisztina 2) Sándor Zsófia; Erzsébet; György *1697 Sincelius Anna; Mihály Lehotzky Anna esk. 1729; Dorottya Szenessy Ferencz; Uriel 1629–62 Szunyogh Krisztina; Ádám †1739 Kosztolányi Katalin 1667–1705; István 1699 Hendlich Krisztina †1721; Ferencz 1697; Ferencz Besznák Erzse; László generális báró; Miklós Revitzky Krisztina †1796; László †1689 2) Tarnóczy Mária 1) Szenessy Mária; Mihály Reviczky Krisztina *1710; György *1695; György; András *1703. esk. 1743. Petrik Éva †1772; Ferencz; János 1) Kalina Krisztina; Gáspár Belay Zsuzsa; Éva; Gáspár; Ferencz *1746 †1816 Ruttkay Mária († 1808); 2) Baluon Mária; Klára esk. 1718 Kosztolányi János; Borbála esk. 1721 Kosztolányi Elek; Pál *1744 esk. 1777 1) Hlivényi Zsuzsa 2) Mátéfy Anna; András *1748 esk. 1772 1) Terplány Susanna 2) Latkóczy Susanna; Ferencz *1777 †1829 esk. 1810 Ljeszkovszky Anna †1847; Ferencz *1771 †1822 1) Kurcz Teréz 2) Papes Judit; Károly *1802 †1846 Altoff Zsuzsa †; Károly; Zsigmond; Lajos *1813 †1872 Germanecz Amália †; Rudolf *1844 esk. 1868; Sámuel 1770–1851 esk. 1812 Latkóczy Karolin *1781 †1849; István *1773 †1849 Hercsuth Susanna (†1858); Alajos 1820–1903 esk. 1842. V/22. Hodóssy Mária †1885; Nándor † Gusztáv † Miksa † Adolf † Ede † Karolin †; Aurél *1848 †1906; Mária *1850 esk. 1870 Stuller Gyula; Anna *1853 †1889 esk. 1883 Kosztolányi Zsigm.; Emilia *1856; Alajos *1857 Kochanovszky Hedvig;
VI.
Miklós 1497; Zsigmond 1517–1596 Vieszkay Dorottya; Kristóf †1603 Kosztolányi Margit; János 1583–1626; Ádám Judlium 1575–1604 Bory Nagy Anna; Ráfael 1648 Bossányi Zsuzsanna; Judit 1604. Raholubszky Gáspár; Mihály 1637–1699 Valentik Judit; István; Miklós; Gáspár; Dorottya; András 1626–1652 Besznák Zsófia; György Hidvéghy Anna; András; János; Imre Székely Anna; Gábor 1639–1656 Pápes Zsófia; Sándor 1640–1666; Borbála Tatay István; Éva Nezbudt Jeromos; Erzsébet 1642 †1693 Rákóczy Imre †1675; Gábor Benyo Magda; Kristóf; Ilona †1698 1) Bárány György 2) Pogány Mihály; Sándor kanonok; Mihály Hodossy Katalin; Anna Csáklyéssy András; András esk. 1696 Kosztolányi Éva; Magda *1690 Lehotzky György; Imre 1) Hrabovszky Magda 2) Besznák Mária 3) Mártony Franc.; János 1) Prónay Klára †1737 2) Szilágyi Anna †1752; Péter *1690 Perlepen; Gábor; Gáspár Bokross Erzsébet; Mihály kapitány †1794; János *1736; György †1786 Mezny Mária; Imre karthausi szerzetes; János *1755 †1807 Varju Klára; Anna Cselko Miklós; Katalin Barthos Ferencz; Sándor 1791–1882; István; Antal; József; János; Károly; Antal; Károly; Lajos; Ferencz *1743 †1806 Thoman Éva †1840; Pál *1745; Aranka Vörös Vidor; Imre zborói Drassay Aranka; Margit Fiedler Imre; Karolina 1791 †1880 Zorkóczy László; Zsigmond *1800 †1847 Ruber Klára; Zsigmond 1835–1893 Kosztolányi Anna esk. 1883. XI/4.; Nep. Antonia 1838–1875. Polónyi János; Kálmán 1836–1905; László őrnagy *1840 †; István *1841 esk. 1872 1) Mikulás Zsófia 2) Micsátek Vilma; Lujza *1844 esk. 1878 Polónyi János; Irén *1885 Konkoly Thege Elemér esk. 1909. IX/21.; Etel *1887 Ujszászy Imre; János *1874; István *1875; Imre *1876 esk. 1902. VII/1. Ungvári Margit;
VII.
Paska; Tiborcz; Tamás neje Erzsébet; Mihály 1373; Tamás 1435 Márta; Ottmár; Márton 1373–1419; Pál 1373–1437; György 1430–89 királyi követ; Mihály; Miklós 1481 római pápai közjegyző; Mátyás; Mihály literatus †1540 Kosztolányi Margit; Bernát (czigány); Jeromos Kosztolányi Magda; Ambrus Kosztolányi Magda 1497–1524; Kálmán; Ferencz 1509; András Judlium 1585; László Boldizsár; János Mathényi Anna 1579; Mihály Szentkereszty Anna; György 1) Szvecsényi Róza 2) Hrozsnovszky Fruska 1525–1601; Pál Paulovics Ilona; Mihály (Ondruch) Eördögh Mária 1651–94.; Boldizsár; György 1703 vm. pénztárnok Köröskényi Magda; Gergely Szveteney Róza; Borbála Podhradszky András; György Vachot Anna (†1707); Ádám; Dorottya Latkóczy Mártonné; Gábor követ 1707–1715. 1722–1723. alispán 1720. Jeszenszky Mária; Erzsébet Pápes Ádám alezredes; András Bogády Ilona; Sándor Jud. Cur. Riae familiaris 1708; Gergely †1748 Akay Anna Mária; László Görgey Anna Mária; Pál ezredes †1777; György 1740 Prileszky Magda; Kata Bartakovics Ádám; Anna Podhorszky János; Krisztina Wass Ferencz; Antal 1746–1799 Plachy Anna; János 1744–1801 Nezbud Zsuzsa; Éva Kosztolányi Sándor esk. 1768; Miklós *1755 †1808; Mária Anna † Keviczky Sándor; Karolina † Prónay József
Vö. NI. VI/385–7., 563.; Siebm. 330., pk. 81., 135.; Jedl. II.; Alapi 223.; Simon 49.; Dudás 95.; Gorzó 71.; MNZsbk. II. R. I/346.; Századok 1875/622., rcsk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT