1Móz. 23.

Teljes szövegű keresés

1Móz. 23.
1Móz. 23,1
Sára százhuszonhét esztendeig élt, ennyi volt Sára életkora.
1Móz. 23,2
Amikor meghalt Sára Kánaán földjén Kirjat-Arbában, azaz Hebrónban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja, és elsirassa őt.
1Móz. 23,3
Majd fölkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hettitákhoz: [Zsid 11,13]
1Móz. 23,4
Jövevény és idegen vagyok köztetek. Adjatok nekem sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem halottamat.
1Móz. 23,5
A hettiták ezt felelték Ábrahámnak:
1Móz. 23,6
Hallgass meg bennünket, urunk! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkön temesd el halottadat! Senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temesd halottadat.
1Móz. 23,7
Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajolt a föld tulajdonosai, a hettiták előtt,
1Móz. 23,8
és így szólt hozzájuk: Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efrónt, Cóhar fiát,
1Móz. 23,9
hogy adja nekem a makpélai barlangját, amely a szántóföldje végén van! Teljes értékéért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek!
1Móz. 23,10
Efrón is ott ült a hettiták között. Ez a hettita Efrón így szólt Ábrahámhoz a hettitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek:
1Móz. 23,11
Nem, uram! Hallgass meg engem! Neked adom azt a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népem fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat!
1Móz. 23,12
Ábrahám meghajolt a föld tulajdonosai előtt,
1Móz. 23,13
és így szólt Efrónhoz a föld tulajdonosainak a füle hallatára: Hallgass mégis rám! Megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem, azután oda temetem halottamat.
1Móz. 23,14
De Efrón így felelt Ábrahámnak:
1Móz. 23,15
Hallgass rám, uram! Négyszáz ezüst sekelt ér ez a föld! Mit számít az közöttünk? Temesd csak el halottadat!
1Móz. 23,16
Ábrahám engedett Efrónnak, és kimért Ábrahám Efrónnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hettiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt négyszáz ezüst sekelt.
1Móz. 23,17
Így ment át Efrón makpélai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös-körül
1Móz. 23,18
Ábrahám birtokába, a hettitáknak és mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek.
1Móz. 23,19
Azután eltemette Ábrahám a feleségét, Sárát a makpélai szántóföld barlangjában, Mamréval szemben. Ez ma Hebrón, Kánaán földjén. [1Móz 25,9-10; 49,29-32; 50,13]
1Móz. 23,20
Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hettitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT