Püspöki székesegyház.

Teljes szövegű keresés

Püspöki székesegyház.
A püspöki székesegyház a régi szombathelyi vár területén, a jelenlegi Templom-téren áll, homlokzatával kelet felé tekintve. Építése Szily János, az egyházmegye első püspöke alatt 1791-ben vette kezdetét és oly gyorsan haladt előre, hogy a hatalmas épűlet 1797-ben már tető alatt állott. Tervezetét Hevele Menyhért pozsonyi épitész készítette és ugyanő végezte az épités felett való felügyeletet.
A püspöki irattár adatai szerint Szily püspök 1797-ig a roppant mennyiségű építő-anyagon, a művészek, mesteremberek élelmezésén stb. kivül készpénzben 192,500 frtot fordított a hatalmas épűletre. Ez összegben benfoglaltatik I. Ferencz király 20,000 frt ajándéka, a többit a püspök jövedelmei és ritka buzgalommal folytatott gyűjtései fedezték.

SZOMBATHELY. – A SZÉKESEGYHÁZ. Saját felvételünk.
A nagy főpásztor nem érhette meg a templom építésének befejezését. Herzan biboros püspök idejében és ennek halálával a püspöki széknek bekövetkezett két évi üresedése alatt készűltek el a templom belsejének és homlokzatának díszítései, és még akkor sem volt teljesen kész, midőn 1806. november 9-én az Erzsébetet látogató boldogságos Szűz tiszteletére Somogyi Lipót püspök által ünnepélyesen felavattatott.
A régi olasz stílben épűlt kereszt alakú, hatalmas bazilika; hossza kivül 75 m., belül 72 m., szélessége a kereszthajóban 37 m., másutt 23 m., belső magassága 26·5 m. Dór és jón izlésű oszlopokkal ékeskedő homlokzatának déli és északi sarkán egy-egy 57 m. magas, veresrézzel fedett torony emelkedik felfelé. Az északi toronyban van elhelyezve a 2352 kg. súlyú István 127harang, a déli toronyban 4 harang van. A tornyok között levő háromszögü oromzat csucsán egy, a hitet, reményt és szeretetet jelképező szoborcsoportozat, déli sarkán szt Péter, az északin szt. Pál apostolok szobrai láthatók. Az oromzat és a négy jón oszlop között levő keskeny sávon a következő felirat örökíti meg Szily emlékét:
IOAN. SZILY PRIMVS EPPVS SABAR. MDCCXCVII.
A szélső oszlopok között levő fülkében és pedig a déliben szt. János, az északiban Mózes szobrai láthatók. A homlokzat földszinti részén három márvány lépcső vezet a három főajtóhoz, melyen át a hosszú hajóba jutunk.
A templom belseje vörös márványszínre van festve és három részből áll: a szentélyből, kereszthajóból és a hosszú hajóból, melyeket 34 veres márványnyal boritott, lábaikon és fejeiken gazdagon aranyozott korinthusi oszlop tart össze. Három márványlépcső vezet a szentélybe, melyet a kereszthajótól díszes márvány karzat választ el. A szentély mindkét oldalán vannak felállítva a diófából készűlt és gazdagon aranyozott stallumok. A déli oldalon levő stallumok mögött van elhelyezve a bibor- és aranyszövettel bevont mennyezetes püspöki szék, vele szemben az északi oldalon függ az olasz Liccinek szt. Pál megtérését ábrázoló művészi képe. A kereszthajó mennyezetének közepéből ereszkedik le a gyönyörü csillár.
A mennyezetet művészi kivitelű festmények díszítik. A szentély felett levő kerek boltozat festményének tárgya az angyali üdvözlet (annunciatio). A festmény négy sarkán négy szent alakja látható, melyeket 1794-ben készített Maulbertsch Antal.
A tabernaculumban őriztetik a szentkereszt azon része, melyet VII. Pius pápa ajándékozott Herzan biboros püspöknek. A sekrestye külső ajtaja felett áll Szily János első püspöknek alabastromból készűlt domborművű képe.

SZOMBATHELY. – A PÜSPÖKI PALOTA. B. Kiss Zoltán felvétele.
A szentély északi oldalának hosszában van a szt. Mihály-kápolna, melynek ajtaja felett a templom építését és csinosítását befejező Somogyi Lipót püspöknek szintén alabastromból való képe látható. A kápolna boltozatán levő és Winterhalder által festett kép az utolsó itéletet, az oldalfalakon levők a szt. irás egyes történeteit ábrázolják. Az oltárképen szt. Mihály főangyal alakja látható.
Nyugati végében a szt. Mihály-kápolna és a sekrestyék alatt van a sírbolt; az utóbbi két osztályból áll, a belsőben a püspökök, a külsőben a káptalani tagok tetemei nyugszanak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT