Kunbaja.

Teljes szövegű keresés

Kunbaja.
Kunbaja. A bácsalmási járásban, Bácsalmás alatt fekszik. A mohácsi vész után keletkezett. Eleintén, neve után is itélve, hihetőleg magyar helység vagy kún szállás volt. Első felemlítését a Steltzer-féle török defterekben találjuk, a hol a szabadkai nahijében, 1580-ban, 27 adózó házzal szerepel. Ekkor szerb lakosai lehettek, mert 1598-ban azt olvassuk, hogy Kunbaja szerb lakossága Esztergom vidékére költözött. 1658-ban a nádor Kunbaja pusztát Serényi Pálnak adományozza. 1678–79-ben Kunbaja az érseknek harácsot fizetett. Bács vármegye 1699. évi első összeírásában Kunbaja is fel van sorolva 59 gazdával. Az 1702. évi kamarai összeírásban is meg van említve Kunbaja, de a Rákóczi-mozgalmak idején ismét elpusztúlt. Egy 1745 nov. 22-én kelt új adomány útján az ország nádora Kunbaja pusztát Latinovics Péter, Antal, Jakab, György és Lőrincznek, Guganovics Józsefnek és Antunovics Simonnak adományozza, a kik azt vallják, hogy ez már elődeik birtoka volt, de az erre vonatkozó okmányaik elvesztek. Minthogy azonban a nádori adományhoz nem szereztek királyi megerősítést 104is, a kir. kamara 1791-ben pörrel támadta meg őket, és 1825-ben el is vesztették Kunbaját. 1817-ben Almási Rudics Máté birtokába kerűlt e birtok, és ő németajkú lakosokat telepített ide; Kunbaja községgé lett, az úgynevezett Puszta-Kunbaja pedig ma is Bácsalmáshoz tartozik közigazgatásilag. A birtok a legújabb időkig, a báró Rudics-család magvaszakadtáig, az övék volt, most pedig Teleki Józsefné szül. Szászy Júlia birtoka. A XIX. század elején e pusztát németekkel telepítették be. Egyházi anyakönyve 1819 óta, parókiája pedig 1815 óta van. A Szt. Máté apostol tiszteletére szentelt régi, ideiglenes templom helyett, 1877-ben új, díszes templom épült, 1838 óta kápolnája is van, Szent Rókusnak ajánlva. Az itteni apáczazárdát és leányiskolát a kalocsai érsek és Treydinger néhai plébános hagyatékaiból a község tartja fenn. A község határa 5415 kat. hold, a melyből 1893-ban a községnek 536, báró Rudics József özvegyének, most gróf Teleki Józsefnének 720 holdja van. Kunbaján az 1900. évi népszámlálás szerint volt 2540 lélek, 486 házban. Anyanyelv szerint 145 magyar, 2391 német, 5 horvát, stb. Vallás szerint 2536 róm. kath., 7 izr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT