Béreg.

Teljes szövegű keresés

Béreg.
Béreg. A Duna mellett Küllőd (Kolut) fölött fekszik. Nevével elsőízben akkor találkozunk, a midőn Becsei Imre 1319-ben bizonyos Bud Péternek Bereg nevű földjét megvette, de midőn a kaszálót, szántóföldet és erdőt használni akarja, Treutel emberei ellenszegűlnek. Béreg mint nemesi előnév is előfordúl a XIV. és XV. században. Igy 1464-ben a Török s a Csákán család előneve. Csánki 1472-ben kelt oklevél alapján e falu nevét Beryeg és Byryeg alakban említi; ekkor birtokos itt a Geszti család. A XV. században birtokos benne a Szekcsői Herczeg család is. 1579-ben Czobor Imrének a török hódoltsági területen lévő Bodrog vármegyei birtokai között Jánosi és Szántó mellett Beregdi van felsorolva. Bács vármegye első 1699. évi összeírásában a bajai járásba tartozó Béreg falu tizenegy gazdával szerepel. Neve az 1702-iki összeírásban is szerepel. Marsigli térképén Berek néven Szántova alatt van feltüntetve. 1714-ben Beregh faluban van egy bíró alatt tizenkét családot alkotó, tizenhat adófizető polgár, kik mind szerb nevűek. A Czobor-féle összeírásban 1724-ben Béreg falunak van szőleje is, de bora igen rossz és kaszálóját a Duna árvize rongálja; földesurának 160 frt bért fizet. 1763-iki jelentésében Cothmann Antal azt írja, hogy Béreg kincstári falutól a bérben tartott Mironith pusztát el kell venni, mert ezt egészen bozóttal és cserjékkel engedték benőni. Béregen akkor kath. szerbek (sokaczok) laktak s földesura a kir. kamara volt. A parókiát 1757-ben szervezték. Mihály arkangyalról czímzett temploma 1740-ben épűlt, idővel összedőlt s 1786-ban megújították. 1904-ben nagy tűzvész okozott sok kárt. A lakosok temetkezési egyletet tartanak fenn és nagy részük tyilim (pokrócz) szövéssel és kosárfonással foglalkozik. Az 1900. évi népszámláláskor Béregen volt 2824 lélek 572 házban. Anyanyelv szerint: 209 magyar, 591 német, 7 szerb, 2017 dalmát (sokacz). Vallás szerint: 2785 róm. kath., 5 gör. kel., 2 ág. ev., 32 izr. A község határa 6005 kat. hold. Ebből 1893-ban a községé 1060, a kir. kincstáré 592, Frigyes főherczegé 512 hold volt. Határrészei Budzsák és Voszindol. A község postája helyben van, de távíróhivatala Bezdán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT