Szám 31

Teljes szövegű keresés

Szám 31
Szám 31.1
Így szólt az Úr Mózeshez:
Szám 31.2
„Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! Aztán meg kell térned törzsed tagjaihoz.”
Szám 31.3
Mózes tehát így szólt a néphez: „Néhányan közületek fegyverkezzenek föl, hogy hadba szálljanak a midiániták ellen, s így az Úr bosszúja utolérje a midiánitákat.
Szám 31.4
Izrael fiainak minden törzséből egy ezrednek kell hadba vonulnia.”
Szám 31.5
Így Izrael ezreiből tizenkétezer harcost állítottak ki, minden törzsből egy ezredet.
Szám 31.6
S Mózes hadba küldte őket - minden törzsből ezret -, őket és Pinchászt, Eleazár fiát; ő vitte magával a szent edényeket és a harsonákat.
Szám 31.7
Így kivonultak Midián ellen, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és minden férfit megöltek.
Szám 31.8
A legyőzöttek közt megölték Midián királyait is, Evit, Rekemet, Curt, Hurt és Rebát, Midián öt királyát, sőt még Bileámot, Beor fiát is kardélre hányták.
Szám 31.9
Akkor Izrael fiai fogságba hurcolták Midián asszonyait és gyermekeit, elhajtották barmaikat, nyájaikat, s elvitték mindenüket zsákmányul;
Szám 31.10
városaikat és sátortáboraikat mind felgyújtották.
Szám 31.11
Összeszedték az összes szerzett holmit, a zsákmányul ejtett embereket és állatokat,
Szám 31.12
és a foglyokat meg a szerzett holmit, s a zsákmányt Mózes elé és Eleazár pap, valamint Izrael fiainak közössége elé vitték Moáb pusztájára, a táborba, Jerikó közelébe a Jordán mellé.
Szám 31.13
Mózes és Eleazár pap, valamint a törzsek fejei eléjük mentek a táboron kívülre.
Szám 31.14
Mózes haragra gerjedt a sereg vezérei, és az ezredek és századok hadból hazatérő parancsnokai ellen.
Szám 31.15
Mózes rájuk förmedt: „Csakugyan életben hagytatok minden asszonyt?
Szám 31.16
Épp ők voltak azok, akik Bileám biztatására arra csábították Izrael fiait, hogy Peor kedvéért hűtlenül elhagyják az Urat, azért érte utol a vész az Úr közösségét.
Szám 31.17
Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival.
Szám 31.18
De a fiatal lányokat, akik még nem voltak együtt férfival, hagyjátok magatoknak életben.
Szám 31.19
Most hét napig itt maradtok a táboron kívül! Mindnyájatoknak, akik embert öltetek vagy halotthoz értetek, meg kell a harmadik és a hetedik napon tisztulnotok.
Szám 31.20
Ruhadarabjaitokat is tisztítsátok meg, s minden bőrből vagy kecskeszőrből készült holmitokat meg fából való tárgyatokat!”
Szám 31.21
Eleazár pap pedig így beszélt a harcosokhoz, akik harcba vonultak: „Ez a törvény, amit az Úr Mózesnek szabott:
Szám 31.22
Az összes aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, ónt és ólmot,
Szám 31.23
tehát mindent, ami kibírja a tüzet, tűzbe kell tartanotok, hogy tiszta legyen, majd tisztítóvízzel is meg kell tisztítanotok. Minden egyebet azonban, ami nem állja a tüzet, öblítsétek le vízzel.
Szám 31.24
Ha a hetedik nap kimossátok ruhátokat, tiszták lesztek, s bevonulhattok a táborba.”
Szám 31.25
Azt mondta az Úr Mózesnek:
Szám 31.26
„Vedd számba te és Eleazár pap, valamint a közösség törzseinek a fejei, amit emberben és állatban zsákmányul ejtettek,
Szám 31.27
azután fele-fele arányban oszd szét azok közt, akik hadba vonultak s harcoltak, és az egész közösség között.
Szám 31.28
A hadba vonult harcostól kérj ajándékot az Úrnak (adják oda) minden ötszázadik emberből, baromból, szamárból, juhból-kecskéből egyaránt.
Szám 31.29
A nekik jutó részből vedd el, s add át Eleazár papnak mint az Úrnak felajánlott adományt.
Szám 31.30
Abból a részből azonban, amely Izrael fiainak jut, minden ötvenediket vedd el emberből, marhából, szamárból, juhból-kecskéből, azaz mindenféle állatból egyaránt, s az legyen a levitáké, akik az Úr hajlékának szolgálatát ellátják.”
Szám 31.31
Mózes és Eleazár pap úgy tettek, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta.
Szám 31.32
A zsákmány, ami maradt abból, amit a harcosok szereztek, 675000 juhot-kecskét,
Szám 31.33
72000 marhát
Szám 31.34
és 61000 szamarat tett ki;
Szám 31.35
az emberek közül azoknak a lányoknak a száma, akik még nem voltak együtt férfival, összesen 32000 lelket tett ki.
Szám 31.36
A fele rész azoknak jutott, akik hadba vonultak; szám szerint 337500 juh és kecske -
Szám 31.37
az Urat megillető adomány 675-öt tett ki -,
Szám 31.38
36000 marha - ebből az Urat megillető adomány 72 -,
Szám 31.39
30500 szamár - belőle ajándék az Úrnak 61 -,
Szám 31.40
és 16000 ember - közülük az Úrnak ajándékképpen 32 lélek.
Szám 31.41
És Mózes az Urat megillető adományt Eleazár papra bízta, ahogy az Úr Mózesnek parancsolta.
Szám 31.42
Az Izrael fiaira eső rész, amelyet Mózes elkülönített a harcosok részétől,
Szám 31.43
tehát a közösség része 337500 juhot-kecskét,
Szám 31.44
36000 marhát,
Szám 31.45
30500 szamarat
Szám 31.46
és 16000 embert tett ki.
Szám 31.47
Az Izrael fiainak jutó részből Mózes kiemelte minden ötvenediket, az emberek közül éppúgy, mint az állatok közül, s átadta - ahogy az Úr Mózesnek parancsolta - a levitáknak, akik ellátták az Úr hajlékának szolgálatát.
Szám 31.48
Akkor a seregek vezérei, az ezredek és századok parancsnokai Mózes elé járultak.
Szám 31.49
Így szóltak Mózeshez: „Szolgáid számba vették a hatalmuk alá tartozott harcosokat; közülük egyetlen ember sem hiányzik.
Szám 31.50
Ezért ajándékul hozzuk az Úrnak, hogy az Úr előtt tisztává váljunk, amit arany ékszerben zsákmányoltunk: karpereceket, karkötőket, gyűrűket, fülbevalókat és nyakláncokat.”
Szám 31.51
Mózes és Eleazár pap átvették az aranyat és a művészien megmunkált tárgyakat.
Szám 31.52
Az arany, amit az ezredek és századok parancsnokai ajándékul átadtak az Úrnak, összesen 16750 sékelt tett ki.
Szám 31.53
A közkatonák zsákmányoltak maguknak.
Szám 31.54
Mózes és Eleazár pap tehát átvették az ezredek és századok parancsnokaitól az aranyat, és a megnyilatkozás sátorába vitték, hogy az Úr mindig emlékezzék Izrael fiaira.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT