Lk 21

Teljes szövegű keresés

Lk 21
Lk 21.1
Föltekintett és figyelte, hogyan dobják a gazdagok adományaikat a templom perselyébe.
Lk 21.2
Közben látta, hogy egy szegény özvegy két fillért dobott be.
Lk 21.3
Erre megjegyezte: „Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más.
Lk 21.4
Mert a többiek feleslegükből adták az adományt, ő azonban mind odaadta, ami szegénységétől telt: egész megélhetését.”
Lk 21.5
Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta:
Lk 21.6
„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.”
Lk 21.7
Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?”
Lk 21.8
Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! - Ne kövessétek őket.
Lk 21.9
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!”
Lk 21.10
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.
Lk 21.11
Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen.
Lk 21.12
De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért,
Lk 21.13
azért, hogy tanúságot tegyetek.
Lk 21.14
Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek.
Lk 21.15
Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek.
Lk 21.16
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek.
Lk 21.17
Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket.
Lk 21.18
De nem vész el egy hajszál sem fejetekről.
Lk 21.19
Kitartástokkal megmentitek lelketeket.
Lk 21.20
Amikor azt látjátok, hogy Jeruzsálemet seregek veszik körül, tudjátok, hogy bekövetkezett pusztulása.
Lk 21.21
Akkor aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, meneküljön onnan el, aki pedig vidéken, ne térjen oda vissza.
Lk 21.22
Ezek a bosszú napjai lesznek, hogy beteljesedjék mind, ami meg van írva.
Lk 21.23
Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy lesz a gyötrelem a földön, s az ítélet haragja sújtja ezt a népet.
Lk 21.24
Kard élén hullanak el, és fogságba hurcolják őket, a pogány népek közé, Jeruzsálemet pogányok fogják tiporni, míg idejük be nem teljesedik.
Lk 21.25
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.
Lk 21.26
Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek.
Lk 21.27
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel.
Lk 21.28
Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.”
Lk 21.29
Ezután mondott nekik egy hasonlatot: „Gondoljatok a fügefára és a többi fára.
Lk 21.30
Amikor már kihajtanak, tudjátok, hogy nemsokára itt a nyár.
Lk 21.31
Így ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa.
Lk 21.32
Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek.
Lk 21.33
Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el.
Lk 21.34
Vigyázzatok, nehogy elnehezedjék szívetek a mámorban, a tobzódásban, meg az élet gondjaiban, és készületlenül érjen benneteket az a nap,
Lk 21.35
mert mint a tőr, úgy fog lecsapni a föld színének minden lakójára.
Lk 21.36
Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.”
Lk 21.37
Nappal a templomban tanított, éjszakára pedig kiment az Olajfák-hegyére, és ott töltötte az időt.
Lk 21.38
Kora reggel az egész nép a templomba gyülekezett, hogy hallgassa.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT