Tit. 3

Teljes szövegű keresés

Tit. 3
Tit. 3.1
Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, * hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
Tit. 3.2
Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanusítván minden ember iránt. *
Tit. 3.3
Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, * gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
Tit. 3.4
De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, *
Tit. 3.5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, *
Tit. 3.6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
Tit. 3.7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, * örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
Tit. 3.8
Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel előljárni * azok, a kik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek;
Tit. 3.9
A balgatag vitatkozásokat azonban és * a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harczokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
Tit. 3.10
Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld; *
Tit. 3.11
Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
Tit. 3.12
Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jőni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
Tit. 3.13
A törvénytudó * Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
Tit. 3.14
Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
Tit. 3.15
Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT