1 Tim. 1

Teljes szövegű keresés

1 Tim. 1
1 Tim. 1.1
Pál, Jézus Krisztus apostola a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi * reménységünknek rendelése szerint,
1 Tim. 1.2
Timótheusnak, az én igaz * fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.
1 Tim. 1.3
A miképpen Maczedóniába menetelemkor * kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,
1 Tim. 1.4
Se mesékkel * és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, + mint Istenben való épülést a hit által.
1 Tim. 1.5
A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet: *
1 Tim. 1.6
Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre * hajlottak:
1 Tim. 1.7
Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.
1 Tim. 1.8
Tudjuk pedig, hogy a * törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,
1 Tim. 1.9
Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.
1 Tim. 1.10
Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,
1 Tim. 1.11
A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.
1 Tim. 1.12
És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, *
1 Tim. 1.13
Ki előbb * istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;
1 Tim. 1.14
Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.
1 Tim. 1.15
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, * hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
1 Tim. 1.16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, a kik hiendenek ő benne az örök életre.
1 Tim. 1.17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek * tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.
1 Tim. 1.18
Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, * hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
1 Tim. 1.19
Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
1 Tim. 1.20
Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT