2 Thess. 3

Teljes szövegű keresés

2 Thess. 3
2 Thess. 3.1
Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is. *
2 Thess. 3.2
És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem mindenkié a hit! *
2 Thess. 3.3
De hű az Úr, a ki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. *
2 Thess. 3.4
Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, a miket parancsolunk. *
2 Thess. 3.5
Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és Krisztus iránt való állhatatosságra. *
2 Thess. 3.6
A mi Urunk Jézus Krisztus nevében pedig, rendeljük néktek, atyámfiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, a ki rendetlenül él, és nem ama utasítás szerint, a melyet mi tőlünk kapott. *
2 Thess. 3.7
Magatok is tudjátok, mimódon kell minket követni; mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. *
2 Thess. 3.8
Sem ingyen kenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. *
2 Thess. 3.9
Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk néktek, hogy minket kövessetek. *
2 Thess. 3.10
Mert a mikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. *
2 Thess. 3.11
Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. *
2 Thess. 3.12
Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. *
2 Thess. 3.13
Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben. *
2 Thess. 3.14
Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg; és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. *
2 Thess. 3.15
De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit. *
2 Thess. 3.16
Maga pedig a békességnek Ura adjon néktek mindenkor minden tekintetben békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal! *
2 Thess. 3.17
A köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, a mi ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. *
2 Thess. 3.18
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme mindnyájatokkal! Ámen. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT