1 Kor. 9

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 9
1 Kor. 9.1
Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? * Nem az én munkám vagytok-é + ti az Úrban?
1 Kor. 9.2
Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje * az Úrban ti vagytok.
1 Kor. 9.3
Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem.
1 Kor. 9.4
Nincsen-é arra jogunk, * hogy együnk és igyunk?
1 Kor. 9.5
Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és * Kéfás?
1 Kor. 9.6
Avagy csak nekem * és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk?
1 Kor. 9.7
Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?
1 Kor. 9.8
Vajjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?
1 Kor. 9.9
Mert a Mózes * törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja?
1 Kor. 9.10
Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, * reménység alatt kell szántania, és a ki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt.
1 Kor. 9.11
Ha mi * néktek a lelkieket vetettük, + nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
1 Kor. 9.12
Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább * mi? De + mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé.
1 Kor. 9.13
Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, * és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
1 Kor. 9.14
Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból * éljenek.
1 Kor. 9.15
De én * ezek közül egygyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet.
1 Kor. 9.16
Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít * engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.
1 Kor. 9.17
Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; * ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal + bízattam meg.
1 Kor. 9.18
Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem * a Krisztus evangyéliomát, hogy ne használjam ki ama + szabadságomat az evangyéliom hirdetésénél.
1 Kor. 9.19
Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává * tettem, hogy a többséget megnyerjem.
1 Kor. 9.20
És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy * zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;
1 Kor. 9.21
A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, * noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.
1 Kor. 9.22
Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy * az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné + lettem, hogy minden módon megtartsak ** némelyeket.
1 Kor. 9.23
Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs * legyek abban.
1 Kor. 9.24
Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, * hogy elvegyétek.
1 Kor. 9.25
Mindaz pedig a * ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig + romolhatatlant.
1 Kor. 9.26
Én azért úgy * futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos;
1 Kor. 9.27
Hanem megsanyargatom * testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT