1 Kor. 16

Teljes szövegű keresés

1 Kor. 16
1 Kor. 16.1
Ami a * szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti + is azonképen cselekedjetek.
1 Kor. 16.2
A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül * összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek.
1 Kor. 16.3
Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, * hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat.
1 Kor. 16.4
Ha pedig méltó lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt jönnek.
1 Kor. 16.5
Elmegyek * pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
1 Kor. 16.6
Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.
1 Kor. 16.7
Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr * engedi.
1 Kor. 16.8
Efézusban * pedig pünkösdig maradok.
1 Kor. 16.9
Mert nagy kapu nyílott meg * előttem és hasznos, az ellenség is sok.
1 Kor. 16.10
Hogyha pedig megérkezik Timótheus, meglássátok, hogy bátorságos maradása legyen nálatok; mert az Úrnak dolgát cselekszi, mint * én is.
1 Kor. 16.11
Senki azért őt meg ne vesse: hanem bocsássátok el őt békességgel, hogy hozzám jöhessen; mert várom őt az atyafiakkal együtt.
1 Kor. 16.12
A mi pedig Apollós atyafit * illeti, igen kértem őt, hogy menjen el hozzátok az atyafiakkal együtt: de semmiképpen sem volt kedve, hogy most elmenjen; de majd elmegy, mihelyt jó alkalmatossága lészen.
1 Kor. 16.13
Vigyázzatok, * álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!
1 Kor. 16.14
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! *
1 Kor. 16.15
Intelek pedig titeket, atyámfiai, hiszen tudjátok, hogy Stefanásnak háznépe Akhája * zsengéje, + és ők a szenteknek való szolgálatra adták magukat.
1 Kor. 16.16
Hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindenkinek, a ki velök szolgál * és fárad.
1 Kor. 16.17
Örvendezek pedig a Stefanás, Fortunátus és Akhaikus eljövetelének; mert a bennetek való fogyatkozást ezek * betöltötték.
1 Kor. 16.18
Mert megnyugtatták az én lelkemet és a tiéteket is. Megbecsüljétek azért * az ilyeneket.
1 Kor. 16.19
Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila * és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel + egybe.
1 Kor. 16.20
Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. *
1 Kor. 16.21
A köszöntés a saját kezemmel, a * Páléval.
1 Kor. 16.22
Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.
1 Kor. 16.23
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme * veletek!
1 Kor. 16.24
Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT