5 Móz. 31

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 31
5 Móz. 31.1
És méne Mózes, és ez ígéket mondotta vala az egész Izráelnek;
5 Móz. 31.2
Monda pedig nékik: Száz és húsz esztendős vagyok ma, nem járhatok többé ki és be: az Úr pedig * azt mondá nékem: Nem mégy át ezen a Jordánon.
5 Móz. 31.3
Az Úr, a te Istened maga megy át előtted, ő pusztítja el e nemzeteket előtted, hogy bírjad őket; Józsué az, * a ki átmegy előtted, a mint megmondotta az Úr.
5 Móz. 31.4
És akképen cselekeszik azokkal az Úr, a miképen cselekedett Szíhonnal és Óggal * az Emoreusok királyaival, és azoknak földjökkel, a melyeket elpusztított vala.
5 Móz. 31.5
Ha azért előtökbe adja őket az Úr, egészen a szerint a parancsolat szerint cselekedjetek velök, a mint * parancsoltam néktek.
5 Móz. 31.6
Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga * megy veled; nem + marad el tőled, sem el nem hágy téged.
5 Móz. 31.7
Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda néki az egész Izráel szemei előtt: Légy erős és bátor, mert te * mégy be e néppel a földre, a mely felől megesküdt az Úr az ő atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el azt nékik örökségül.
5 Móz. 31.8
Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hágy téged: ne * félj és ne rettegj!
5 Móz. 31.9
És megírá Mózes e törvényt, és adá azt a papoknak, a Lévi fiainak, a kik hordozzák az Úr * szövetségének ládáját, és Izráel minden vénjének.
5 Móz. 31.10
És megparancsolá nékik Mózes, mondván: A hetedik * esztendő végén, az elengedés esztendejének idejében, a sátorok innepén;
5 Móz. 31.11
Mikor eljön az egész Izráel, hogy megjelenjék az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt: olvasd fel e törvényt az egész Izráel előtt fülök hallására.
5 Móz. 31.12
Gyűjtsd egybe a népet, a férfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet, a ki a te kapuidon belől van, hogy hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék e törvénynek minden ígéjét.
5 Móz. 31.13
És az ő fiaik is, a kik nem tudják még, hallják és tanulják meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell félni mind addig, a míg éltek azon a földön, a melyre általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
5 Móz. 31.14
Monda azután az Úr Mózesnek: Ímé elközelgettek a te napjaid, * hogy meghalj; hívd elő Józsuét, és álljatok fel a gyülekezetnek sátorában, hogy parancsolatokat adjak néki. Elméne azért Mózes és Józsué, és felállának a gyülekezet sátorában.
5 Móz. 31.15
És megjelenék az Úr a sátorban, felhőoszlopban, és megálla a felhőoszlop a sátor nyílása felett,
5 Móz. 31.16
És monda az Úr Mózesnek: Ímé te elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél, és idegen istenek után jár és paráználkodik azon a földön, a melyre bemegy, hogy lakozzék azon; és elhágy engem, és felbontja az én szövetségemet, a melyet én ő vele kötöttem.
5 Móz. 31.17
De * felgerjed az én haragom ő ellene azon a napon, és elhagyom őt, és elrejtem + az én orczámat ő előle, hogy megemésztessék. És mikor utóléri a sok baj és nyomorúság, mondani fogja azon a napon: Avagy nem azért értek-é engem ezek a bajok, hogy nincsen az én Istenem én közöttem?
5 Móz. 31.18
Én pedig valóban * elrejtem az én orczámat azon a napon az ő minden gonoszsága miatt, a melyet cselekedett, mivelhogy más istenekhez fordult.
5 Móz. 31.19
Most pedig írjátok fel magatoknak * ez éneket, és tanítsd meg arra Izráel fiait; adjad azt szájokba, hogy legyen nékem ez ének bizonyságul Izráel fiai ellen.
5 Móz. 31.20
Mert beviszem őt arra a földre, a mely felől * megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel folyó földre; és eszik, jóllakik és meghízik, azután pedig + más istenekhez fordul, és azoknak szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet.
5 Móz. 31.21
Mikor pedig utóléri őt a sok baj és nyomorúság: akkor szóljon ez az ének előtte bizonyságképen (mert nem megy feledésbe az ő maradékának szájából), mert tudom az ő gondolatát, a mely szerint * cselekszik már most is, minekelőtte bevinném őt arra a földre, a mely felől megesküdtem vala.
5 Móz. 31.22
Megírá azért Mózes ezt az * éneket azon a napon, és megtanítá arra Izráel fiait.
5 Móz. 31.23
Azután parancsola * az Úr Józsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erős + és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, a mely felől megesküdtem nékik; és én veled leszek.
5 Móz. 31.24
Mikor pedig teljesen és mind végig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe:
5 Móz. 31.25
Parancsola Mózes a lévitáknak, a kik hordozzák * vala az Úr szövetségének ládáját, mondván:
5 Móz. 31.26
Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetségládája * oldalához, és legyen ott ellened bizonyságul;
5 Móz. 31.27
Mert én ismerem a te pártos voltodat, és kemény nyakadat. Ímé most is, holott még köztetek élek, * pártot ütöttetek az Úr ellen; mennyivel inkább halálom után?
5 Móz. 31.28
Gyűjtsétek én hozzám a ti törzseiteknek minden vénjét és a ti előljáróitokat, hadd mondjam el ez ígéket az ő füleik hallására, és hadd hívjam * bizonyságul ellenök a mennyet és földet.
5 Móz. 31.29
Mert tudom, * hogy halálom után mind inkább-inkább megromoltok és eltértek az útról, a melyet parancsoltam néktek; és utólér majd titeket a veszedelem a későbbi időben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei előtt, bosszantván őt kezeiteknek csinálmányával.
5 Móz. 31.30
Azután elmondá Mózes Izráel egész gyülekezetének füle * hallására ez éneknek ígéit, mind végig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT