4 Móz. 20

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 20
4 Móz. 20.1
És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az első hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.
4 Móz. 20.2
De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen.
4 Móz. 20.3
És feddőzék a nép Mózessel, és szólának mondván: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánkfiai az Úr előtt!
4 Móz. 20.4
És * miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét e pusztába, hogy meghaljunk itt mi, és a mi barmaink?
4 Móz. 20.5
És miért hoztatok fel minket Égyiptomból, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincsen!
4 Móz. 20.6
Elmenének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arczukra borulának; és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége.
4 Móz. 20.7
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 20.8
Vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te, és Áron, a te atyádfia, és szóljatok * ím e kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; és fakaszsz vizet nékik e kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak.
4 Móz. 20.9
Vevé azért Mózes azt a vesszőt az Úrnak színe elől a mint parancsolta vala néki.
4 Móz. 20.10
És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet * a kőszikla elé, és monda nékik: Halljátok meg most, ti lázadók! Avagy e + kősziklából fakasszunk-é néktek vizet?
4 Móz. 20.11
És felemelé Mózes az ő kezét, és megüté a kősziklát az ő vesszejével két ízben; és sok víz * ömle ki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai.
4 Móz. 20.12
És monda az Úr Mózesnek és Áronnak: * Mivelhogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítettetek volna engem Izráel fiainak szemei előtt: azért + nem viszitek be e községet a földre, a melyet adtam nékik.
4 Móz. 20.13
Ezek a versengésnek vizei, a melyekért feddőztek Izráel fiai az Úrral; és megdicsőítette * magát ő bennök.
4 Móz. 20.14
És külde Mózes követeket Kádesből Edom királyához, kik így szólának: Ezt mondja a te atyádfia az * Izráel: Te tudod mindazt a nyomorúságot, a mely mi rajtunk esett:
4 Móz. 20.15
Hogy a mi atyáink alámentek Égyiptomba, és sok ideig laktunk Égyiptomban, és hogy nyomorgatának * minket az égyiptombeliek, és a mi atyáinkat.
4 Móz. 20.16
És kiáltottunk az Úrhoz, * és meghallgatta a mi szónkat, és + angyalt külde és kihozott minket Égyiptomból; és ímé Kádesben vagyunk a te határodnak végvárosában.
4 Móz. 20.17
Hadd mehessünk át a te földeden! Nem megyünk át sem mezőn, sem szőlőn, és kútvizet sem iszunk; az országúton megyünk, és nem térünk sem jobbra, sem balra, míg általmegyünk a te határodon.
4 Móz. 20.18
Felele pedig Edom: Nem mehetsz át az én földemen, hogy fegyverrel ne menjek ellened!
4 Móz. 20.19
És mondának néki Izráel fiai: A járt úton megyünk fel, és ha a te vizedet iszszuk, én és az én barmaim, megadom annak az * árát. Nincs egyéb szándékom csak hogy gyalog mehessek át.
4 Móz. 20.20
Az pedig monda: Nem mégy át. És kiméne ő ellene Edom sok néppel és nagy erővel.
4 Móz. 20.21
Mivel nem akará Edom megengedni Izráelnek, hogy * általmenjen az ő országán: azért eltére Izráel ő tőle.
4 Móz. 20.22
Majd * elindulának Kádesből, és jutának Izráel fiai, az egész gyülekezet a Hór hegyére.
4 Móz. 20.23
És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, a Hór hegyénél, Edom földének határán, mondván:
4 Móz. 20.24
Áron az ő népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre, a melyet Izráel fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél.
4 Móz. 20.25
Vedd * Áront és Eleázárt, az ő fiát, és vezesd fel őket a Hór hegyére.
4 Móz. 20.26
És vetkeztesd le Áront az ő ruháiból, és öltöztesd fel azokba Eleázárt, az ő fiát; mert Áron az ő népéhez takaríttatik, és meghal ott.
4 Móz. 20.27
És úgy cselekedék Mózes, a mint parancsolta vala az Úr, és felmenének a Hór hegyére az egész gyülekezet láttára.
4 Móz. 20.28
És Mózes levetkezteté Áront az ő ruháiból, és felöltözteté azokba Eleázárt, az ő fiát. És meghala Áron ott a hegynek tetején, Mózes pedig és Eleázár leszálla a hegyről.
4 Móz. 20.29
És látá az egész gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, és siratá Áront harmincz * napig Izráelnek egész háza.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT