4 Móz. 10

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 10
4 Móz. 10.1
Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 10.2
Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.
4 Móz. 10.3
És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.
4 Móz. 10.4
Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.
4 Móz. 10.5
Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.
4 Móz. 10.6
Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
4 Móz. 10.7
Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
4 Móz. 10.8
A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
4 Móz. 10.9
És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
4 Móz. 10.10
A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.*
4 Móz. 10.11
Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
4 Móz. 10.12
És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán * pusztájában.
4 Móz. 10.13
Elindulának azért először az Úrnak Mózes által * való parancsolatja szerint.
4 Móz. 10.14
Elindula pedig először a Júda fiai táborának * zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
4 Móz. 10.15
Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
4 Móz. 10.16
És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
4 Móz. 10.17
És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
4 Móz. 10.18
Azután indula a Rúben táborának zászlója * az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
4 Móz. 10.19
A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
4 Móz. 10.20
És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
4 Móz. 10.21
Elindulának a Kéhátiták is, a szentség * hordozói, és amazok felállíták vala a hajlékot, míg ezek oda jutnak vala.
4 Móz. 10.22
Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
4 Móz. 10.23
A Manasse * fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
4 Móz. 10.24
A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
4 Móz. 10.25
Utolszor indula el a Dán fiai táborának * zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.
4 Móz. 10.26
Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
4 Móz. 10.27
És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
4 Móz. 10.28
Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.
4 Móz. 10.29
Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala * a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
4 Móz. 10.30
Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé * megyek.
4 Móz. 10.31
És monda Mózes: Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.
4 Móz. 10.32
És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
4 Móz. 10.33
Elmenének azért az * Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
4 Móz. 10.34
És az Úr felhője * vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
4 Móz. 10.35
Mikor pedig el akarták indítani a ládát, * ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, + és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
4 Móz. 10.36
Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT