4 Móz. 1

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 1
4 Móz. 1.1
Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből való kijövetelök után * a második esztendőben, mondván:
4 Móz. 1.2
Vegyétek számba * Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
4 Móz. 1.3
Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.
4 Móz. 1.4
És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
4 Móz. 1.5
Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
4 Móz. 1.6
Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
4 Móz. 1.7
Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
4 Móz. 1.8
Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
4 Móz. 1.9
Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
4 Móz. 1.10
József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
4 Móz. 1.11
Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
4 Móz. 1.12
Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
4 Móz. 1.13
Áserből Págiel, Okránnak fia.
4 Móz. 1.14
Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
4 Móz. 1.15
Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.
4 Móz. 1.16
Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.
4 Móz. 1.17
Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala.
4 Móz. 1.18
És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.
4 Móz. 1.19
A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.
4 Móz. 1.20
Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.21
A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
4 Móz. 1.22
Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.23
A kik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
4 Móz. 1.24
Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.25
A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
4 Móz. 1.26
Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.27
A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
4 Móz. 1.28
Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.29
A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz.
4 Móz. 1.30
Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.31
A kik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz.
4 Móz. 1.32
József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.33
A kik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.
4 Móz. 1.34
Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.35
A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz.
4 Móz. 1.36
Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.37
A kik megszámláltattak Benjámin törzséből: harminczöt ezer és négyszáz.
4 Móz. 1.38
Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.39
A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz.
4 Móz. 1.40
Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.41
A kik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz.
4 Móz. 1.42
A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
4 Móz. 1.43
A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz.
4 Móz. 1.44
Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből.
4 Móz. 1.45
Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;
4 Móz. 1.46
Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz * háromezer és ötszáz ötven.
4 Móz. 1.47
De a léviták * az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
4 Móz. 1.48
Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 1.49
Csak a Lévi törzsét ne * vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
4 Móz. 1.50
Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
4 Móz. 1.51
És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, * meghaljon.
4 Móz. 1.52
És tábort járjanak Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
4 Móz. 1.53
A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka * körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
4 Móz. 1.54
Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT