3 Móz. 8

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 8
3 Móz. 8.1
Szóla továbbá az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 8.2
Vegyed * Áront és az ő fiait is vele, és az öltözeteket, a kenetnek olaját, és bűnért való áldozati tulkot, két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret.
3 Móz. 8.3
És az egész gyülekezetet gyűjtsd egybe a gyülekezet sátorának nyílásához.
3 Móz. 8.4
És a képen cselekedék Mózes, a mint az Úr parancsolta vala néki, és egybe gyűle a gyülekezet a gyülekezet sátorának nyílásához.
3 Móz. 8.5
Akkor monda Mózes a gyülekezetnek: Ez a dolog, a mit az Úr parancsolt cselekedni.
3 Móz. 8.6
És előállatá Mózes Áront és az ő fiait, és megmosá őket vízzel.
3 Móz. 8.7
És reá adá Áronra a köntöst, és felövezé őt az övvel, * és reáveté a palástot, az efódot is reáadá, és felövezé az efód övével, és megerősíté azt rajta.
3 Móz. 8.8
És feltevé arra a hósent, és betevé a hósenbe az * Urimot és a Thummimot.
3 Móz. 8.9
Azután feltevé fejére a süveget, és elől odatevé a süvegre az arany * lapot, a szent koronát, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.
3 Móz. 8.10
Vevé Mózes a kenetnek olaját is, és megkené a hajlékot minden bennevalóval egybe, és felszentelé azokat.
3 Móz. 8.11
És hinte abból az oltárra is hétszer, és felkené az oltárt és annak minden edényét, a mosdómedenczét is a lábával együtt, hogy * azokat megszentelje.
3 Móz. 8.12
Az Áron fejére is tölte a kenetnek olajából, és megkené őt, hogy felszentelje őt.
3 Móz. 8.13
És előállatá Mózes az Áron fiait is, és felöltözteté azokat is az ő köntöseikbe, és felövezé őket övvel, felköté nékik a süvegeket is, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
3 Móz. 8.14
Azután előhoza egy tulkot a bűnért való áldozatra, és Áron az ő fiaival egybe a bűnért való áldozat tulkának fejére tevé az ő kezét.
3 Móz. 8.15
És miután megölték azt, vőn Mózes annak véréből, és tőn az újjával az oltárnak szarvaira köröskörül, és megtisztítá az oltárt, a többi vért pedig önté az oltárnak aljára; és felszentelte azt, hogy engesztelést szerezzen rajta.
3 Móz. 8.16
Azután vevé mindazt a kövérséget, a mely annak a bélin vala, és a máj hártyáját, és a két veséjét és azoknak kövérségét, és elfüstölögteté Mózes azokat az oltáron.
3 Móz. 8.17
A tulkot pedig, azaz annak bőrét, húsát és ganéját megégeté tűzzel a táboron kivül, * a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
3 Móz. 8.18
Azután előállatá az égőáldozatra való kost, és Áron és az ő fiai rátevék kezeiket a kos fejére.
3 Móz. 8.19
És megölék azt; Mózes pedig elhinté a vért az oltárra köröskörül.
3 Móz. 8.20
És a kost tagjaira vagdalák, és Mózes elfüstölögteté annak a fejét, a tagjait és a kövérjét.
3 Móz. 8.21
A beleket pedig és a lábszárakat megmosta vízben, és elfüstölögteté Mózes az egész kost az oltáron. Kedves illatú égőáldozat ez, tűzáldozat ez az Úrnak, * a mint megparancsolta vala az Úr Mózesnek.
3 Móz. 8.22
Azután előállatá a másik kost is, a felavatási kost, és rátevék Áron és az ő fiai kezeiket a kos fejére.
3 Móz. 8.23
És megölék azt; Mózes pedig vőn annak véréből, és tőn abból az Áron jobb fülének czimpájára, és jobb kezének hüvelykére és jobb lábának hüvelykére.
3 Móz. 8.24
Előállatá az Áron fiait is, és tőn Mózes a vérből azok jobb fülének czimpájára, és jobb kezöknek hüvelykére és jobb láboknak hüvelykére; azután oda tölté Mózes a vért az oltárra köröskörül.
3 Móz. 8.25
És vevé a kövérjét és a farkát és mindazt a kövérjét, a mely a bélen van, továbbá a máj hártyáját, és a két vesét azoknak kövérjével egybe, és a jobb lapoczkát;
3 Móz. 8.26
És a kovásztalan kenyerek kosarából, a mely az Úr előtt vala, vőn egy kovásztalan lepényt, egy olajos kalácsot, és egy pogácsát, és raká azokat a kövérségekre és a jobb lapoczkára;
3 Móz. 8.27
És tevé mindezeket az Áron kezeire és az ő fiainak kezeire, és meglóbáltatá azokat az Úr előtt.
3 Móz. 8.28
Azután elvevé azokat Mózes az ő kezeikből, és elfüstölögteté az oltáron az egészen égőáldozattal egybe. Felavatási áldozatok ezek, kedves illatú tűzáldozat ez az Úrnak.
3 Móz. 8.29
Elvevé pedig Mózes a szegyet, és meglóbálá azt az Úr előtt; a felavatási kosból a Mózes része lőn ez, a mint megparancsolta vala az Úr * Mózesnek.
3 Móz. 8.30
Azután vőn Mózes a kenetnek olajából és a vérből, a mely az oltáron vala, és meghinté Áront és az ő ruháit, az ő fiait és az ő fiainak ruháit ő vele együtt, és megszentelé Áront és az ő ruháit, és az ő fiait és az ő fiainak ruháit ő vele együtt.
3 Móz. 8.31
És monda Mózes Áronnak és az ő fiainak: Főzzétek meg a húst * a gyülekezet sátorának nyílásánál, és ott egyétek meg azt és a kenyeret, a mely a felavatási áldozat kosarában van, a miképen megparancsoltam, mondván: Áron és az ő fiai egyék meg azt.
3 Móz. 8.32
A mi pedig megmarad a húsból és kenyérből, tűzzel égessétek meg.
3 Móz. 8.33
De a gyülekezet sátorának nyílásán ki ne menjetek hét napig, addig a napig, a melyen betelnek a ti felavatástoknak napjai, mert hét nap avat fel benneteket az Úr.
3 Móz. 8.34
A miképen e napon cselekedett, úgy parancsolta az Úr hogy cselekedjünk, hogy néktek engesztelést szerezzünk.
3 Móz. 8.35
A gyülekezet sátorának nyílásánál maradjatok éjjel és nappal hét napig, és tartsátok meg, a mit megtartani rendelt az Úr, hogy meg ne haljatok; mert így parancsolta vala nékem.
3 Móz. 8.36
Áron azért és az ő fiai mind akképen cselekedének, a mint megparancsolta vala nékik az Úr Mózes által.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT