3 Móz. 20

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 20
3 Móz. 20.1
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 20.2
Izráel fiainak pedig mondd meg: Valaki Izráel fiai közül és az Izráelben tartózkodó jövevények közül odaadja az ő magzatát a * Moloknak, halállal lakoljon, a földnek népe kövezze agyon kővel.
3 Móz. 20.3
Én is kiontom haragomat az ilyen emberre, és kiirtom azt az ő népe közül, mivelhogy adott az ő magzatából a Moloknak, hogy megfertőztesse az én szentségemet, és megszentségtelenítse az én szent nevemet.
3 Móz. 20.4
Ha pedig a föld népe behúnyja szemeit az ilyen ember előtt, a mikor az oda adja az ő magzatát a Moloknak, és azt meg nem öli:
3 Móz. 20.5
Akkor én ontom ki haragomat arra az emberre és annak házanépére, és kiirtom azt és mindazokat, a kik ő utána paráználkodnak, hogy a Molokkal paráználkodjanak, az ő népök közül.
3 Móz. 20.6
A mely ember pedig az ígézőkhöz és a jövendőmondókhoz fordul, hogy azok után paráználkodjék, arra is kiontom haragomat, és kiirtom azt az ő népe közül.
3 Móz. 20.7
Szenteljétek meg azért magatokat, és * szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek.
3 Móz. 20.8
És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.
3 Móz. 20.9
Mert valaki * szidalmazza az ő atyját vagy anyját, halállal lakoljon; atyját és anyját szidalmazta; vére rajta.
3 Móz. 20.10
Ha valaki más ember feleségével paráználkodik, mivelhogy az ő felebarátjának feleségével * paráználkodik: halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő.
3 Móz. 20.11
Ha * valaki az ő atyjának feleségével + hál, az ő atyjának szemérmét fedi fel: halállal lakoljanak mindketten; vérök rajtok.
3 Móz. 20.12
Ha valaki az * ő menyével hál, halállal lakoljanak mindketten, fertelmességet követtek el; vérök rajtok.
3 Móz. 20.13
És ha valaki * férfival hál, úgy a mint asszonynyal hálnak: útálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
3 Móz. 20.14
És ha valaki * feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás ez; tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás.
3 Móz. 20.15
Ha pedig valaki * barommal közösül, halállal lakoljon, és a barmot is öljétek meg.
3 Móz. 20.16
Ha valamely asszony akármely baromhoz járul, hogy az meghágja őt: öld meg mind az asszonyt, mind a barmot, halállal lakoljanak; vérök rajtok.
3 Móz. 20.17
És ha valaki feleségül veszi az ő leánytestvérét, * atyjának leányát, vagy anyjának leányát, és meglátja annak szemérmét, és az is meglátja az ő szemérmét: gyalázatosság ez; azért irtassanak ki népök fiainak láttára, az ő leánytestvérének szemérmét fedte fel: viselje gonoszságának terhét.
3 Móz. 20.18
És ha valaki * havi bajos asszonynyal hál, és felfedi annak szemérmét, és forrását feltakarja, és az asszony is felfedi az ő vérének forrását: mindketten irtassanak ki az ő népökből.
3 Móz. 20.19
A te anyád leánytestvérének, vagy az * atyád leánytestvérének szemérmét se fedd fel; mivelhogy az ő vérrokonát takarja ki: viseljék gonoszságuk terhét.
3 Móz. 20.20
És ha valaki az ő nagynénjével hál, az ő * nagybátyjának szemérmét fedte fel: viseljék gonoszságuk terhét, magtalanul haljanak meg.
3 Móz. 20.21
Ha pedig elveszi valaki az ő * fiútestvérének feleségét: vérfertőzés az; az ő fiútestvérének szemérmét fedte fel; magtalanok legyenek.
3 Móz. 20.22
Tartsátok meg minden * rendelésemet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, a melybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok.
3 Móz. 20.23
És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet * kiűzök én előletek. Mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megútáltam őket.
3 Móz. 20.24
Néktek pedig mondom: Ti örökölni fogjátok az ő földüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a * tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül.
3 Móz. 20.25
Tegyetek különbséget azért a tiszta és * tisztátalan barmok között, a tiszta és tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat barommal vagy szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó állattal, a melyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat.
3 Móz. 20.26
És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.
3 Móz. 20.27
És akár * férfi, akár asszony, hogyha ígéző vagy jövendőmondó lesz közöttök, halállal lakoljanak; kővel kövezzétek azokat agyon; vérök rajtok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT