2 Móz. 38

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 38
2 Móz. 38.1
És megcsinálá azután az egészen égőáldozat * oltárát sittim-fából; öt sing a hossza, öt sing a szélessége; négyszögű és három sing magas.
2 Móz. 38.2
És csinála hozzá szarvakat is, a négy szegletére; ő magából voltak a szarvai, és beborítá azt rézzel.
2 Móz. 38.3
Azután minden edényét is megcsinálá: a fazekakat, a lapátokat, a medenczéket, a villákat és a szenes serpenyőket; minden edényeit rézből csinálá.
2 Móz. 38.4
Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata alá, alulról a közepéig.
2 Móz. 38.5
Önte négy karikát is rézrostélynak négy szegletére, rúdtartókul.
2 Móz. 38.6
A rúdakat sittim-fából csinálá meg, és rézzel borítá be.
2 Móz. 38.7
És a rúdakat betolá az oltár oldalain levő karikákba, hogy azokon hordozhassák azt; deszkákból, üresre csinálá azt.
2 Móz. 38.8
Megcsinálá a * mosdómedenczét is rézből, és annak lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak.
2 Móz. 38.9
A * pitvart is megcsinálá dél felől; a déli oldalon a pitvar szőnyege száz singnyi vala sodrott lenből.
2 Móz. 38.10
Azoknak húsz oszlopa, és húsz talpa rézből vala; az oszlopok horgai, és azoknak általkötői ezüstből.
2 Móz. 38.11
Észak felől is száz singnyi. Azoknak húsz oszlopa és húsz talpa rézből; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
2 Móz. 38.12
Napnyugot felől pedig ötven sing szőnyeg vala. Azoknak tíz oszlopa és tíz talpa; az oszlopok horgai és általkötői ezüstből valának.
2 Móz. 38.13
A napkeleti oldalon is ötven singnyi.
2 Móz. 38.14
Egy felől tizenöt sing szőnyeg vala; három oszlopa és azoknak három talpa.
2 Móz. 38.15
És a másik felől is: a pitvar kapujától jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, és azoknak három oszlopa, három talpa.
2 Móz. 38.16
A pitvarnak minden szőnyege köröskörül sodrott lenből vala.
2 Móz. 38.17
Az oszlopok talpai rézből, az oszlopok horgai és általkötői pedig ezüstből valának, azoknak fejei ezüsttel beborítva. A pitvar oszlopait is mind ezüst általkötők övezték.
2 Móz. 38.18
A pitvar kapujának leple hímzőmunka vala, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; hossza húsz sing volt, magassága pedig szélességében öt sing, a pitvar szőnyegeinek megfelelőleg.
2 Móz. 38.19
Azoknak négy oszlopa és négy talpa rézből, horgai ezüstből valának; fejeiknek borítása, és általkötőik is ezüstből.
2 Móz. 38.20
A hajléknak és a pitvarnak szegei pedig köröskörűl mind rézből valának.
2 Móz. 38.21
Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, a mint megszámláltattak a Mózes meghagyásából, a Léviták szolgálatára, Ithamár, az Áron pap fia által.
2 Móz. 38.22
Bésaléel a Húr fiának, Urinak fia a Júda nemzetségéből, csinálta mind azt, a mit az Úr parancsolt vala Mózesnek.
2 Móz. 38.23
És vele együtt Aholiáb, Akhiszamák fia, Dán nemzetségéből a ki mester vala a faragásban, a kötő és hímzőmunkában, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonállal.
2 Móz. 38.24
Mind az az arany, a mely a munkára, a szenthelynek összes munkáira feldolgoztaték, ez az áldozati arany: huszonkilencz talentom, és hétszáz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.
2 Móz. 38.25
Az ezüst pedig, a gyülekezet megszámlált tagjaitól, száz talentom, és ezer hétszáz hetvenöt siklus, a szent siklus szerint.
2 Móz. 38.26
Fejenként egy beka, vagy is fél siklus, a szent siklus szerint, mindenkitől, a ki átesett a megszámláltatáson, húsz esztendőstől fölfelé, * a kik hatszáz háromezeren és ötszázötvenen valának.
2 Móz. 38.27
A száz talentom ezüstből megönték a szent helyhez való talpakat, és a függöny oszlopainak talpait; száz talpat száz talentomból, egy talentomból egy talpat.
2 Móz. 38.28
Az ezer hétszáz hetvenöt siklusból csinálák az oszlopok horgait, és beboríták azoknak fejeit, és általfogák azokat.
2 Móz. 38.29
Az áldozati réz pedig hetven talentom, és kétezer négyszáz siklus vala.
2 Móz. 38.30
Abból csinálák a talpakat a gyülekezet sátorának nyílásához, és a réz oltárt, az ahhoz való réz rostélyt, és az oltárnak minden edényeit.
2 Móz. 38.31
A pitvar talpait is köröskörül, és a pitvar kapujához való talpakat, meg a hajlék összes szegeit, és a pitvar összes szegeit köröskörül.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT