2 Móz. 35

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 35
2 Móz. 35.1
És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:
2 Móz. 35.2
Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának * szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.
2 Móz. 35.3
Ne gerjeszszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon.
2 Móz. 35.4
És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondván:
2 Móz. 35.5
Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, a kinek szíve * önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat, és ezüstöt, és rezet.
2 Móz. 35.6
És kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, és kecskeszőrt.
2 Móz. 35.7
Veresre festett kosbőröket, és borzbőröket és sittim-fát.
2 Móz. 35.8
Világító olajat, arómákat a kenet olajához, és fűszereket a füstöléshez.
2 Móz. 35.9
Ónix köveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
2 Móz. 35.10
És a kik ti köztetek ahhoz értők, jőjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:
2 Móz. 35.11
A hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait.
2 Móz. 35.12
A ládát és annak rúdjait, a fedéllel egybe, és a takaró függönyt.
2 Móz. 35.13
Az asztalt és annak rúdjait, és minden edényét, és a szent kenyerekhez valókat.
2 Móz. 35.14
A világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit, és világító olajt.
2 Móz. 35.15
A füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját, és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót.
2 Móz. 35.16
Az egészen égőáldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedenczét és annak lábát.
2 Móz. 35.17
A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, és a pitvar kapujának leplét.
2 Móz. 35.18
A hajlék szegeit, a pitvar szegeit, és azoknak köteleit.
2 Móz. 35.19
A szolgálati ruhákat, a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak, és az ő fiainak ruháit, a papi szolgálatra.
2 Móz. 35.20
Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.
2 Móz. 35.21
És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez, és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat.
2 Móz. 35.22
És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, a kit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenféle arany eszközöket; a férfiak is, mind a kik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.
2 Móz. 35.23
És minden ember, kinek a mije vala, hozott kék, bíborpiros, és karmazsinszínű, és lenfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.
2 Móz. 35.24
Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és a kiknél sittim-fa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.
2 Móz. 35.25
Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt a mit fontak, a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű, és a lenfonalat.
2 Móz. 35.26
Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.
2 Móz. 35.27
A főemberek pedig hozának ónix köveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.
2 Móz. 35.28
Illatozó szert is * és olajat, a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez.
2 Móz. 35.29
Minden férfi és asszony, a kit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghez vigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.
2 Móz. 35.30
És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé az Úr név szerint * hívta el Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát, a Júda nemzetségéből.
2 Móz. 35.31
És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcseséggel, értelemmel és tudománynyal minden mesterségben:
2 Móz. 35.32
Hogy * tudjon kigondolni mindent a mit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni;
2 Móz. 35.33
És foglalásra való köveket metszeni, és fát faragni; és minden mesterséges munkát végezni.
2 Móz. 35.34
Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb az Akhiszamák fia, a Dán nemzetségéből.
2 Móz. 35.35
Betöltötte őket bölcseség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó, és kötő, és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és lenfonálból, és takácsmunkát, a kik készítenek ilyenféle munkát és kigondolnak mesterműveket.
2 Móz. 35.36
Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcseséget és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket: csinálják meg egészen úgy, a mint az Úr parancsolta.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT